نگاهی به پیام وسخنان نوروزی خامنه ای -بخش اول- زندگی جنگ ودیگرهیچ

یک زمانی اوریانافالاچی خبرنگارمعروف کتابی نوشته بود بنام زندگی، جنگ ودیگرهیچ که نقش مهمی درپایان دادن به جنگ احمقانه آمریکا درویتنام داشت وبنظرمی رسد این روزها ایران نیازبه یک اوریانا فالاچی دارد که ازرهبران ایران دلیل دشمنی کورآنها را با جامعه بین الملل ودنیای غرب با گذشت 37 سال ازپیروزی انقلاب اسلامی دراین کشوربپرسد

علی خامنه ای رهبرایران درحالیکه کشورش وارد مرحله پسابرجام گردیده واین قابلیت رادارد که ازمزایای رسیدن به توافق اتمی با جامعه بین الملل بهرمند گردیده وازاین فرصت برای ساختن اقتصادویران شده ودچاربحران کشورش استفاده کند درحال تبدیل این فرصت به تهدید است

مستند این مطلب پیام وسخنرانی نوروزی خامنه ای درمشهد می باشد که هرساله انجام وتقریبا نقشه راه آن سال دولت ودیگرارکان مملکت را معلوم می کند. لذا جدا ازاینکه تا چه حد موثریا با واقعیت های موجود درکشوربخواند ازانجا که گفته می شود “سالی که نکوست از بهارش پیداست” برهمین اساس احساس می شود ازنظرادامه روند تخریب کشورسال درپیش رو نیزتفاوتی با سالهای قبل نداشته باشد وکشوربرهمان مداروسیکل باطلی بگردد که سالها گشته است اما سخنرانی آقای خامنه ای که سرشارازخزعبلاتی بود که تنها ازذهن یک روانپریش نیازمند به بستری بالینی حکایت می کرد این بنده کمترین خدا را وادارکرد که پاسخ ادعاهای پوچ وتهی ازهرگونه حقیقت و واقعیت را بدهد تاسندی برای ثبت درتاریخ ایران زمین باشد

خامنه ای دراولین فرازازپیام نوروزی خود می گوید که سال 95 هم درآغازوهم درپایان منطبق برولادت آن بزرگوار(حضرت فاطمه) با ماههای قمری است وکسی نیست بپرسد مگرمی شود هم آغاز وهم پایان یک سال شمسی وقمری یکی بشود ؟ براستی  جزیک مغزعلیل آنهم درکشوری که حتی ثانیه تحویل سال آن ازسالها قبل براساس تقویم جلالی مشخص است چگونه می شود 10 جمادی الثانی 1347 که مطابق با اول فروردین 1395 است با اول فروردین 1396 که مطابق با 22 جمادی الثانی 1348است یکی بشود ؟ همگان وبااستناد به نظرات مراجع مسلم نظیرآیت الله منتظری یا آیت الله  آذری قمی ودیگرآیات عظام می دانند که شما صلاحیت علمی درحداجتهاد را نداشته وبا ضرب وزورچند آیت الله ثناگو وبا دوپینگ آیت الله سیدمحمودالهاشمی عراقی مشهوربه شاهرودی یکشبه آیت الله شده اید اما اینکه الفبای منطق ریاضی را هم ندانید این دیگرفاجعه است که سطح سواد ریاضی شما را درحد آیت الله دکترسیدمحمد قزوینی پایین می آورد که بعنوان نخبه حوزه علمیه عدد 1111 را بین 1000 تا 1100 ذکرمی کرد یا به نیت 14 معصوم ازمردم می خواست 14 فرزند بیاورند؟!

ایشان سال وایام عمررا فرصتی برای استفاده ازفرصتها ازیکسو وتبدیل تهدیدها به فرصت ازسوی دیگرذکرکرده اند اما عملا ازسال 76 به بعد همانطورکه دراکثرمواردشاهد بوده ایم نه تنها ازفرصتهای پیش آمده استفاده نکرده ایم بلکه آنها را تبدیل به تهدید کرده ایم بگذارید چندمصداق ونمونه عینی را ذکربکنم

خاتمی با برنامه عاریتی اززمان محمدرضاشاه پهلوی مبنی بر”گفتگوی تمدنها” یا Dialog among Civilization پا به عرصه سیاست خارجی درمقابل “جنگ تمدنهای ساموئل هانتینگتون” و”پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما”  گذاشت وجامعه بین الملل نیزبه گمان براه آمدن ایران سال 200 را بنا به تقاضای وی سال گفتگوی تمدنها درمقابل برخوردتمدنها نام نهاد اما درداخل خامنه ای برای جلوگیری ازثبت این  افتخاردرکارنامه اصلاح طلبان ازهرتلاشی برای بی اعتبارکردن وی درعرصه خارجی وداخلی تا حد محکوم کردن شرکت کنندگان درکنفرانس برلین که همگی دردادگاههای تحت نظروی تبرئه  شدند فروگذارنکرد.

درسال 1382 فردی ناشناخته بنام محموداحمدی نژاد را برپایتخت ملت ایران  یعنی تهران منصوب کرد وسپس درانتخابات 1384 با تقلب وی را بعنوان رییس جمهوربه دنیا معرفی کرد. درحالیکه دوتن ازرهبران ومقامات طرازاول کشوریعنی مهدی کروبی وعلی اکبرهاشمی رفسنجانی برآن ادعای تقلب باقی ماندند مجددا درانتخابات 1388 ودرحالیکه تمام جناحهای موافق ومخالف برخسارت 4 ساله کشوردردوران ریاست جمهوری این فردصحه می گذاشتند بازهم خامنه ای کینه توزانه این فرصت حضورمردم دریک انتخابات رقابتی ومشارکتی بی نظیررا تبدیل به یک تهدید برای کشورتا سرحد صدورقطعنامه های تحریم منجربه حمله نظامی برعلیه کشورکرد

درسال 1392 که کشورمی رفت با کاندیداتوری هاشمی گامی محکم به سوی حذف آثارمخرب 12 ساله (مطابق باسه دوره مجلس شورای اسلامی وموازی با  دو دوره ریاست جمهوری ناشی ازمدیریت ضعیف حدادعادل واحمدی نژاد ) بردارد با ردصلاحیت این رهبرتجدیدنظرطلب دولتی نه چندان قوی را برکشورحاکم کردند

دراسفندماه 1394 درانتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری ودوره دهم مجلس شورای اسلامی با ازدم تیغ گذراندن کاندیداهای مطرح رقیب باردیگراین فرصت تاریخی را برای مردم ایران وبالاخص برای دوره پسابرجام تبدیل به تهدید کردند کاندیدای پیروزرا کاندیدای انگلیس وآمریکا خواندند وکسانی که توسط مردم ازقدرت کنارزده شده وردصلاحیت شده بودند را خسارتی جبران ناپذیرخواند.

البته همه این خسارات صرفا درحد بحث انتخابات بود وگرنه دربخشهای سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد، اخلاق، فرهنگ واموراجتماعی وحتی امور امنیتی آسیب ها وخسارات به چندین برابرخسارات انتخاباتی افزایش پیدامی کند وعدد ورقمی برای آن متصورنمی باشد. بنظرم علیرغم اینکه خامنه ای ادعا می کند که باید با امید وتلاش شبانه روزی سعی وتلاش بشود که ایران درمقابل تهدیدهای دشمنان ازاسیب پذیری خارج بشود اما مجموعه مواضع وعملکرد وی ونهادهای گوش به فرمان وی ازجمله سپاه پاسداران کاملا درنقطه مقابل این سخنان وی قراردارد واتفاقا به تضعیف منافع واتحاد وامنیت ملی می انجامد خامنه ای استعدادعجیبی درتکراریک اشتباه برای چندمین باروبه قول ناطق نوری پرهیزازتن دادن به سخن حق بالاخص با اصرارازسوی مخالفان خود دارد

خامنه ای درحالیکه موضوع اقتصاد را درآخرین بخش سخنان نوروزی خود وبا کوتاهترین جملات ممکنه درمقایسه با دیگرموارد گنجانده است می گوید به گمان وی مساله اقتصاد دراولویت اول است که آدم را به یاد قسم حضرت عباس ودم خروس می اندازد؟!

ایشان چندی قبل محمدباقرنوبخت رییس سازمان برنامه وبودجه را به دفترخود فراخوانده درمورد اولویت امورفرهنگی وافزایش ردیف بودجه نهادهای فرهنگی (همان هزینه اراذل واوباش عربده کش خیابانی یا وابستگان خود درنهادهای تبلیغی وحوزه علمیه) بوی هشدارمی دهد وبه سرسپردگان خود درمجلس شورای اسلامی هم خط داده شده است که تحت عنوان استفاده از” الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت” وبه بهانه فقدان پیوست فرهنگی (بودجه نهادهای مفت خور)دربخشهای اقتصادی برنامه وبودجه سال 95 را “توسعه ای مبتنی برمعیارهای غربی” موردحمله قراربدهند تا بتوانند باج موردنیازخود را ازبودجه وخزانه تهی دولت گرفته خرج عطیناهای خود بکنند.

جالب اینکه خامنه ای برای اولین باربرآسیب های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی ناشی ازبحران اقتصادی اشاره کرده ومسائل مبتلابه مردم را اشتغال ورفع بیکاری درسایه حمایت ازصنایع وتولید داخلی ونیزتحرک ورونق اقتصادی ومقابله با رکود ( ونه تورم) که به مثابه فلج اقتصادی است ذکرکرده است

ایشان ازدولت روحانی که کارهای خوبی درمرحله ابتدایی انجام داده است خواستاراقدام وعمل ونشان  دادن محصول آن به مردم وتحقق شعارنامانوس خود یعنی ” اقتصادمقاومتی: اقدام وعمل” است که (خود وی با آگاهی به حجم تخریب زیرساختها در12-10 سال اخیر نیزاعتراف دارد) امکان تحقق وحتی توقع حل همه مشکلات موجود درظرف یک سال نمی رود

پایان بخش اول یا پیام نوروزی

Leave a Reply

Your email address will not be published.