62 آقای محسن رضایی، کدام آش کدام جاش؟-بخش اول، دروغ سال

محسن رضایی فرمانده سابق کل سپاه درحضورجمعی ازنوچه های خود درمنزل که ظاهرا درکتابی بنام “راه ” یا خاطرات شفاهی وی درج شده است مواردی را درخصوص تشکیل وزارت اطلاعات وادغام اطلاعات سپاه درآن ذکرکرده است که کاملا دروغ می باشد

متاسفانه بدلیل سرکوب شدید وخفقان حاکم برکشورکه زمینه را برای ترکتازی عناصردست راستی نظیرایشان وبااطمینان ازعدم امکان پاسخگویی به اراجیف آنها فراهم کرده است این روزها به مناسبت تشکیل سپاه روایتهای مختلفی ازسوی این افراد وبالاخص محسن رفیق دوست نقل می شود که هیچ سنخیتی با حقایق امرندارد ودرصورتی که  افراد موثردرتشکیل سپاه یا سایروقایع وبحرانهای مهم کشورازقبیل فعالیت مسلحانه گروههای قومی، اشغال سفارت آمریکا، بستن دانشگاهها، عملیات نجات گروگانها درطبس، کودتای نوژه،  جنگ تحمیلی، برخوردهای مسلحانه اوایل دهه 60، ماجرای حزب خلق مسلمان وآیت الله شریعتمداری، ماجرای مک فارلین، مسائل دوران سازندگی و اصلاحات، برکشیدن احمدی نژاد وکودتاهای انتخاباتی 84 و88 و حتی برنامه اتمی ایران بخواهند حقایق را بیان بکنند سراززندان وحتی جوخه های اعدام وطناب دار درخواهند آورد.

ماجرای تشکیل سپاه وروندی راکه براین نهاد بظاهرانقلابی گذشته واینکه پس ازاستحاله کامل آنرا به نهادی ضدانقلابی، پاسدارجهل وتامین امنیت غارتگران بیت المال وعمله وابزارسرکوب مردم ومخالفین سیاسی یک باند مافیایی حاکم برکشورتبدیل نمود به وقتی مناسب تروامی گذاریم اما درخصوص سخنان محسن رضایی درخصوص تشکیل وزارت اطلاعات مواردزیررا به آگاهی مخاطبین می رسانیم تا آقایانی که سرخودرا چون کبک زیربرف کرده اند فکرنکنند درسکوت گورستانی حاکم برکشوروحبس وحصرژنرال ها و گلادیاتورهای سیاسی جناح مخالف می توانند رجزخوانی کرده وچرت وپرتهای ساخته ذهن علیل خود را بعنوان خاطرات وتاریخ شفاهی یا رمزگشایی ازوقایع به خورد خلق الله بدهند.

محسن رضایی دراین گفتگو می گوید تجمیع فعالیت اطلاعاتی دروزارت اطلاعات را تلویحا توطئه دشمن خارجی نامیده ودریک ادعای دروغین مدعی شده است که 95% امکانات وکادراطلاعاتی سپاه را دردوران طلایی آن یعنی اواخرسال 62 یا اوایل سال 63 تحویل وزارت جدیدالتاسیس وزارت اطلاعات داده است ؟!

سایت امنیتی رجاء نیوزمصاحبه فوق یا واقع اراجیف گفته شده درگعده فوق را اینچنین به نقل ازمحسن رضایی ازسال 62 آغازمی کند که بخش عمده ای ازبحرانهای ووقایع مربوط به قبل ازآن است وی گفته است:

” درحقیقت، سال۱۳۶۲ اطلاعات سپاه دراوج پیشرفت بود. هم پیشرفت‌های عملیاتی هم پیشرفت‌های فنی و مهارتی وتجربی. اطلاعات سپاه دراین سال به هرجا حمله می‌کرد، با کمترین تلفات وبیشترین موفقیت کار را تمام می‌کرد. حزب توده، که بعداً دوستان یا خود من توضیح خواهیم داد مثل موم دردست اطلاعات سپاه قرار گرفت.”

همانطورکه می دانید اطلاعات سپاه درطول حیات خود ازسه بخش برخوردشد یک بخش اطلاعات نظامی ورزمی بود که تماما نیروهای آن ازدرون جبهه ها جوشیدند یک بخش اطلاعات شهری وبرخورد با مجاهدین وگروههای چپ بود که همزمان سه نهادامنیتی یعنی سپاه، دادستانی انقلاب وکمیته انقلاب اسلامی درآن درگیربودند وبخش سوم عملیات برونمرزی بود که درابتداءواحدنهضت های سپاه (تا سال 64 وماجرای مک فارلین) درسپاه انجام ولی با تشکیل وزارت اطلاعات وافتضاح ایران-کنترا به این وزارتخانه واگذارشد.

درسال 62 پس ازفتح خرمشهرکه سپاه با نادیده گرفتن نقش ارتش سعی می کرد آن پیروزی را دستاورد خود قلمداد کند وآیت الله خمینی دریک پاتک جمله معروف خود را بیان کردند که “خرمشهررا خدا آزاد کرد” که درواقع پاسخی به یاوه گویی محسن رضایی وفرماندهان همفکراوبود وپس ازآن تاریخ (خرداد 61) زنجیره شکستهای سپاه ازعملیات رمضان ووالفجرمقدماتی (والفجریک واقعی) آغازکه با عبورازعملیات خیبر(بهمن 62) وبدر(بهمن 63) تا والفجر8 (بهمن64) ادامه داشت

پس درزمینه اطلاعات نظامی سپاه عملا ازتیرماه سال 61 تا پایان سال 64و بعبارتی 4 سال هیچ دستاورد خاصی جزببارآوردن خسارات جانی ومالی برای کشورنداشته است

حال برمی گردیم به دوران طلایی سال 62 که ظاهرا به قول محسن رضایی درسرکوب حزب توده تبلورکرده است وفرمانده سابق اطلاعات وکل سپاه با افتخارازآن بعنوان عملیاتی که کمترین تلفات را داشته است یاد می کند حزب توده اولا یک حزب طرفدارنظام بوده ودرجریان جنگ 8 ساله با عراق همواره ازمواضع نظام وحاکمیت دفاع می کرد درحالیکه حتی نیروهای ملی ومذهبی چون جبهه ملی یا نهضت آزادی برای ادامه جنگ بعد ازخرمشهربا حاکمیت درگیربودند

ثانیا: داستان نابودی حزب توده را درخاطرات هاشمی رفسنجانی وسران موتلفه بخوانید که دوتن ازسران این جمعیت درسفری به پاکستان با سفیریا یک دیپلمات ارشدانگلیس درآن کشورملاقات وآن دیپلمات به عسگراولادی وهمراه وی می گوید که حزب توده درشرف کودتا درکشورمیباشد واین دوبلافاصله خود را به تهران رسانده وماجرا را با هاشمی درجریان گذاشته وهاشمی نیزمحسن رضایی را صداکرده وازوی می خواهد که هم اصل خبررا که دروغ بوده بررسی نماید ودرصورت صحت با سران حزب توده برخوردشودنهایت امرنیزسران و اعضای موثرحزب توده را که عمدتا پیروپاتال بوده ودارای تخصص های گوناگون دستگیروبشدت شکنجه می کنند که نامه دکتراحمددانش به آیت الله منتظری گویای همه چیزمی باشدوبعد هم بسیاری ازآنان رابدون هیچگونه دلیلی اعدام می کنند که بعضا نظیرناخدا بهرام افضلی ازقهرمانان کشوردرجنگ بوده واکنون بسیاری ازسران نظام هم به اشتباه بودن این امراعتراف دارند.

پس درعرصه اطلاعات شهری وشاه بیت پاراگراف اول سخنان محسن رضایی نیزنه تنها اطلاعات سپاه شاهکار نکرده بلکه یک حزب طرفداردولت را که هیچ اصراری هم برپنهانکاری خود درمقابل نظام نداشته وبعد هم سران نظام اشتباه بودن ودرواقع آلت دست بودن خود توسط دستگاه اطلاعاتی انگلیس را پذیرفته اند(توجه کنید که درآن مقطع هم شوروی طرفدارعراق بود وهم جریان دست راستی کشوردارای گرایش ضدکمونیستی که نمونه آن براه انداختن انقلاب فرهنگی توسط شاخه دانشجویی حزب جمهوری وانجمن های اسلامی دانشگاه علم وصنعت وتربیت معلم بود)

درعرصه برونمرزی نیزعملا این واحدنهضت های سپاه به مدیریت کلان محمدمنتظری ومهدی هاشمی (برادر داماد آیت الله منتظری واعدامی) بود که پس ازاشغال سفارت آمریکا مسئولیت سازماندهی نهضت های رهایبخش ودرواقع گروههای همراه با نظام رادیکال جدید رابرعهده داشت وعمده نیروهای آن نیزازجناح چپ بودند نظیر شاپورزاده والبته ازسوی دفترسیاسی سپاه نیزکه دارای گرایشی نزدیک به چپ تحت ریاست محمدزاده ومحسن رشید حمایت می گردیدسازماندهی شیعیان کشورهای منطقه خلیج فارس ازمعاودین عراقی گرفته تا جبهه التحریربحرین وعربستان و…همه توسط این واحد مدیریت می گردید تنها فردی که دراطلاعات سپاه بعدا به گونه ای با بخش اطلاعات خارجی مربوط گردید فریدون مهدی نژاد معاون طرح وبرنامه واحد اطلاعات سپاه بود که آنهم درجریان سفرمک فارلین وماجرای کمک تسلیحاتی آمریکا واسراییل درسالهای 65-64 به ایران اتفاق افتاد درحال حاضرنیزاین شخص که شاید تنها نیروی کیفی دررده فرماندهان ارشد اطلاعاتی سپاه بود در زمره نیروهای اصلاح طلب بودهکه مدتی سرپرستی خبرگزاری ایران وسفارت ایران درچین را برعهده داشت وظاهرا چندین بارنیزتوسط دستگاه امنیتی کشوراحضاروبازجویی شده است اما بدلیل برخورداری وی ازاطلاعات استراتژیک نظام قدرت برخورد با وی یا بازداشت وحبس وحصروی را نداشته اند

ادامه دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published.