ازدیسنی لند اونها تا دیسنی لندما

نمایشگاه کتاب تهران امروز باردیگرشاهدافتضاحی درحد امام مقوایی بود دریک غرفه پوستری بزرگ ازیکی ازشهرهای نابودشده توسط بشارالاسد گذاشته شده وبا گذاشتن یک موتورومقداری وسائل نظامی ازبازدیدکنندگان می خواهند که با آن عکس یادگاری بگیرند شبیه عکس حرم امام رضا درمشهد یا پوسترمقوایی هلی کوپتری که تا دودهه قبل درمیدان پشت شهرداری تهران بود. رندی زیراین تصویرنوشته بود “دیسنی لند ازنوع جمهوری اسلامی” که بی اختیارمرا به یاد دونکته انداخت که شاید هیچ ایرانی درهیچ جایی به آنها اشاره نکرده باشد

حدود 20 سال قبل درسفری تجاری که به ژاپن داشتم دریک روزتعطیلی آخرهفته فرصتی دست داد تا به بازدید دیسنی لند توکیو بروم ودرآنجا حقایقی برمن مشهود شد که سرم سوت کشید وهمانندهمیشه غمبادی مرا گرفت که با دیدن پیشرفت کشورهای عقب مانده درمقابل ایران به سراغم می آمد واما این دونکته چه بود:

1- دیسنی لندژاپن اولین دیسنی لند درخارج ازخاک آمریکا و متعلق به ایران بوده که ظاهرا پس ازبازدید شاه وفرح ازآن درآمریکا مقررمی شود باطراحی جدید درتهران برپا شود اما با وقوع انقلاب اسلامی درایران این طرح به پایتخت ژاپن منتقل می شود.
جالب است که آغازکاردیسنی لند ژاپن درفرودین 62 همزمان با آغازشکست های ایران درعملیات هایی نظیررمضان، والفجرمقدماتی ویک و…بوده که دقیقا مصادف با بخش غیرضروری جنگ وتخریب بی سابقه یعنی پس ازازادی خرمشهردرخرداد 61 می گردد.

2- درابتدای دیسنی لند نظیردیگرمواردمشابه یک سالن آمفی تاترکوچک قرارداشت که معمولا برای توجیه بازدیدکنندگان با تاریخ یا تاریخچه آن کشوریا موزه استفاده می شود وما هم برای آشنایی با تاریخ ژاپن روانه آن سینمای کوچک شدیم
درفیلم کوتاه ده دقیقه ای ازچگونگی ایجاد آن کشور، طی کردن چندین دوره ونهایتا اتحاد مجدد ژاپنی ها زیرپرچم امپراطوری میجی تا آخرین وقایع ودستاوردهای ژاپن را می توان بصورت اسلایدهای یک یا چندثانیه ای دید.

نکته ای که من ازآن ویدئوی کوتاه گرفتم وبرجهان بینی من تاثیری شگرف داشت این بود که واقعه 4 ساله جنگ جهانی دوم یعنی شروع جنگ، بمباران اتمی وتسلیم شدن ژاپن را درسه اسلاید سیاه وسفید تحت یکی دوجمله کوتاه نظیر” روزهای سختی آغازگردیده وازسرما گذشت” تمام کرد وفورا بانمایش دواسلاید رنگی با کیفیت که یکی یک ماشین تویوتا را درخیابانهای آمریکا نشان می داد ودیگری دوربین سونی را دردست یک توریست آمریکایی درحال فیلمبرداری ازمجسمه آزادی درنیویورک نشان می داد به این جمله بامعنی بسنده کرد که “دوران سازندگی آغازوپس ازاقراررقبای ما به توانمندی وپیشرفت های ژاپن آنها رادردستاوردهای خود سهیم کردیم”

اما چرا ژاپن نابودشده درجریان جنگ جهانی دوم با بیش از5 تریلیون دلاربزرگترین اقتصاد شرق وآلمان ویران به بزرگترین اقتصادغرب پس ازآمریکا تبدیل شدند مگرتسلیم آنها خفت وخواری برای ملتها ورهبران ژاپن وآلمان به ارمغان نیاورده بود ومگرژنرال های آمریکا نظیرمک آرتور وجان مارشال بعنوان فرمانده نظامی نیروهای فاتح براین کشورها حکم نمی راندند وقانون اساسی این کشورها درسایه اشغال توسط نیروهای پیروزنوشته نمی شد یا اصلاح نمی گردید ؟ چرا درخاورمیانه وبالاخص ایران که پل پیروزی جنگ دوم جهانی بود ملت ایران هیچ نصیبی نداشت؟ چرا عراق وافغانستان پس ازآزادی توسط نیروهای آمریکایی به چنین روندی نیافتادند؟ چرا ایران پس ازانقلاب اسلامی با چنین شتابی به قهقرارفت ؟

رازآن را باید درواپس نگری تاریخی جوامع خاورمیانه وبالاخص کشورهای اسلامی دانست که نه تنها حاضربه پشت سرنهادن وقایع تلخ وتاریک معاصرنیستند بلکه تیشه به دست گرفته به حفاری حتی 14 قرن قبل خود می پردازند بطوریکه اکنون معلوم شده است که فوت حضرت فاطمه ناشی ازضربه به پهلوی ایشان وشهادت بوده است تا به خونخواهی وی شیعه به جنگ سنی برود! رهبران ومقامات ووقایع این روزها با تاریخ اسلام مصداق گذاری می شود تا رهبران این کشورها درنقش معاویه و یزید وعلی وحسین زمانه ظاهرشوند وهریک خود را مصداق طرف برتربداند وصحنه هایی را شاهد باشیم که سنگساروشلاق وگردن زدن وسربریدن وپرتاب ازبلندی وآتش زدن متهم تا اسیدپاشی درچشم به نیت پیروی ازسنت های رسول خدا واحکام اسلام فخردولتهای اسلامی بشود.

ما (حداقل خطابم به ایرانیان) است تازمانیکه به جاهلیت مدرن گرفتاریم ودرقرن 21 به قمه کشی ولجمن مال کردن سروبدون خودمان به عشق علی وحسین مفتخریم روزبه روز به عقب خواهیم رفت این سنت الهی است. همین کشورما والبته دیگرکشورهای انقلاب وجنگ زده خاورمیانه نظیرعراق، سوریه، لیبی، افغانستان، یمن تنها کشورهایی درجهان هستیم که وقتی بهعکس های 50-40 سال قبل آن نگاه می کنید انگارکه دارید به 50-40 سال بعد نگاه می کنید مردم خوشحال تروقلبها مهربانتر، لباس ها مدرن وامروزی ، خیابانها تمیزتر و وقار وشخصیت ازسروکول مردان وزنان ما بالامی رود براستی چرا ما به عقب تاریخ می رویم؟!

Leave a Reply

Your email address will not be published.