چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟

رهبری دردیداربا هیات دولت باردیگربا استناد به حکمت های امام علی به ماجرای “فتنه” پرداخت که خود مصداقی از” پوستین وارونه” ای ازاسلام به تعبیرامام اول شیعیان بود.

خامنه ای دردیدارفوق می گوید بنا به سفارش علی ” درشرایط فتنه که تشخیص حق و باطل برای مردم بسیارمشکل می شود، باید به گونه ای عمل کرد که هیچ بهره ای به نفع فتنه ایجاد نشود.”
وی سپس فتنه موردنظرعلی را که مربوط به جنگهای درونی حکومت با مخالفان خودی در1400 سال قبل یعنی جنگهای جمل وصفین ونهروان بوده است با تقلب مفتضح خود در خرداد 88 که به تروروکشتاربیش ازیکصدتن ازجوانان این وطن وغارت بیش از2000 میلیارددلاردرامدهای نفتی وسرمایه های ملی کشورانجامید مقایسه کرده می گوید:
“درشرایط فتنه همچون قضایای سال ۸۸، نباید سخن، سکوت، اقدام وحتی نوع نگرش، موجب تقویت فتنه شود.”
وی سپس با کنایه ای که معلوم نیست مخاطبش کیست می گوید: البته ممکن است برخی افراد به دلیل گرایش های خاص خود، تمایلی به حضورصریح درمقابل فتنه نداشته باشند اما نباید ازاوهم به نفع فتنه بهره برداری شود.”

اما برای اینکه میزان بیسوادی وسوء رهبری خامنه ای را دریابید بگذارید به نگرش امام علی به فتنه نگاهی انداخته آنرا با گفتاروکردارخامنه ای مقایسه کنیم

فرض کنید اصل فتنه (جدا ازتقلب آشکار و سوء رهبری) درست باشد سفارش وحکمتی که خامنه ای عمدا ازآن اغماض می کند این جمله علی است که می گوید
«درفتنه ها چونان شتر دوساله باش، نه پشتي دارد كه سواري دهد و نه پستاني تا او را بدوشند»(نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، حكمت 1، ص 624)

یکی باید ازخامنه ای بپرسد چرا درست یکروزپس ازانتخابات که همه را سفارش به رعایت قانون ورسیدگی به ادعای تقلب ازمجرای شورای نگهبان دست نشانده خود می کردید خود اقدام به تایید انتخابات کردید؟ چرا درخطبه نمازجمعه معروف به خطبه خون هم دستورآتش به اختیاربه نیروهای امنیتی صادرکردید تا خون جوانان را بریزند ومسئولیت آنرا نیزبه عهده رهبران جنبش سبزی انداختید؟ چرا صراحتا درهمان خطبه “نظراحمدی نژاد” را درمقابل هاشمی به نظرخود دراکثرزمینه ها نزدیکترخواندید؟ چرا به احمدی نژاد این امکان را دادید که بعد ازبه قول خودتان “فتنه” خود را بطورکامل کناربکشد وبا سکوت نزدیک به 9 ماه تافروردین 89 بارتمام فجایع را بازرنگی بربردوش شما بعنوان آمرخود بگذارد وشما نیزابلهانه واردمیدان شدید ونهایتا نیزخانه نشینی 11 روزه را حواله تان بکند؟

آیا همه این موارد عمل به سفارش علی بود که همه باررا برپشت تان بارکردند وهم شیرتان را دوشیدند؟! آیا هزینه های چندصدمیلیارددلاری وغارت بیت المال تحت عنوان مقابله با تحریم هاودورزدن آنها بالاخص استفاده ازواردات کالا توسط شبکه مافیایی وابسته به شما که به قیمت نابودی کارخانجات ومجتمع های کشاورزی انجامید درپس فتنه رخ نداد؟ غارت 950 میلیارددلاردرآمد نفتی وبیش از1000 میلیارددلارسرمایه های کشورتحت عنوان اجرای اصل 44 (خصوصی سازی) دراین دوران اتفاق نیافتاد؟ کسانی که شما آنها را “فتنه گر” نامیده وبا وحشت آشکارازمحاکمه آنها بدلیل افشای جقیقت می ترسید همه این موارد را ازسال 84 به شما گوشزد کردند از 70 اسکله ومبادی ورودی اجناس قاچاق تا جنایات درپرونده قتلهای زنجیره ای و درکیس های کوی دانشگاه وسبحان وتجاوز وقتل بازداشتگاه کهریزک وشما چون خود آمراین فجایع بود بجای متهمان افشاکنندگان دزدی وکشتاررا روانه حبس وحصرغیرقانونی کردید آیا این ادعا درست نیست؟

اینکه سازمان برنامه وبودجه را منحل کنند تا دزدی وغارت سازمان یافته 2000 میلیارد دلاری آسان تربه مقصد برسد وبهزادنبوی مغزاقتصادی دولتهای رجایی وباهنروموسوی را که کشوررا با نفت بشکه ای 6 دلار ودرآمد 6-5 میلیاردی کشورآنهم با اداره دولت وملت دردوران جنگ به اتهام اخلال درترافیک 5 سال درحبس نگه دارید آیا جزیی ازبرنامه غارت وچپاول سازماندهی شده نبود؟

بکارگیری عناصرانجمن حجتیه درحساس ترین بخش های کشورطی بیش ازیک دهه اخیرواستفاده ازتفکرآنها که باید اینقدرکشوربه منجلاب فساد برود تا امام زمان ظهورکند وسپس استفاده ازاین فساد برای تثبیت قدرت سیاسی واقتصادی خود پروژه ای نبود که ظاهرا با موفقیت انجام اما با گسترش فقروفلاکت برمردم ایران درابعاد ملی خاتمه یافت؟

بگذاریم وبگذریم اینکه مصادیق حمایت ازفتنه را سکوت، اقدام وحتی نوع نگرش تعریف کردید ایا همان دستورالعملی نبود که به شورای نگهبان ودرراس آن آیت الله جنتی داده بود تا به قول آنها هرکس را که حتی “بوی فتنه ” می دهد ازتیغ “ردصلاحیت” بگذرانند تا حتی هاشمی وحسن خمینی وفرهیختگانی چون دکترمعین کاندیدای ریاست جمهوری وصدها کادراصلاح طلب حکومتی؟ آیا این مواضع شما که الحمدالله پس از7 سال آنرا آشکارکردید ترجمان این سیاست نیست که “هرکس با ما نیست برماست”؟

درآخرهمه دریک عبارت مبهم که ظاهرا هدف تان ته مانده افراد غیرهمراه با شما می باشند (احتمالا روحانی ) گفته اید ” البته ممکن است برخی افراد به دلیل گرایش های خاص خود، تمایلی به حضورصریح درمقابل فتنه نداشته باشند اما نباید ازاوهم به نفع فتنه بهره برداری شود.”
جهت استحضار واثبات اینکه حتی دراین مورد نیزاشتباه شما محرزاست به شما یادآوری می شود که درنزد افکارعمومی آقای روحانی درسال 88 بعنوان دبیرشورایعالی امنیت ملی خود ازسرکوبگران معترضان وجنبش سبزوبه قول شما “فتنه ” بوده اند

وی در پاسخ به سوال دانشجویان دانشگاه شیرازدراسفندماه سال 91 ودانشگاه تهران در اردیبهشت 92 درخصوص اینکه نظرتان درباره وقایع پس از انتخابات سال 88 چیست می گوید؟
” دراین‌باره قبلاً گفته‌ام که اعتراض اولیه بخشی از مردم پس از انتخابات وبرخی از انتقادها طبیعی بود. گرچه هرحرکتی باید ازمسیر قانونی‌اش انجام شود. اما بعد ازاینکه مقام معظم رهبری نظرشان را درنماز جمعه به صراحت اعلام کردند که هرگونه اعتراضی باید در چارچوب قانون ادامه پیدا می کرد می‌بایست اعتراض‌‌ها شکل قانونی به خود می‌گرفت. من معتقدم مشکلات‌ درخیابان حل‌وفصل نمی‌شود. شاید پیشنهادهایی در آن مقطع مبنی بر اینکه برخی صندوق‌های آراء با حضور دوربین‌های تلویزیون بازشماری شود مناسب بود و می‌توانست راهگشا باشد.”

ملاحظه می کنید که خامنه ای بقدری نشئه موادمصرفی است که حتی حامیان خود درکشتار مردم را متهم به داشتن گرایش خاص وعدم تمایل به حضورصریح وبه عبارتی تمایل به حضورپنهان درفتنه ! یا موردبهره برداری جریان فتنه ازوی معرفی می کند ایشان ظاهرا فراموش کرده اند که یکی ازشعارهای رسمی روحانی درصداوسیما وکارزارهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 92 آزادی رهبران جنبش سبزبوده است واگراین شعارمخالف قانون بوده است بایستی ایشان توسط شورای نگهبان قبل ازانتخابات ردصلاحیت می شد شورای نگهبانی که آرای 193 هزارشهروند شهیدپروراصفهان را درموردکاندیدای انتخاب شده یعنی مینوخالقی باطل می کند هم درآن زمان وهم درانتخابات پیش رو درسال 96 می تواند رای به ردصلاحیت حسن روحانی بدلیل حضورپنهان درفتنه 88 به تعبیرخامنه ای بدهد نه اینکه بزدلانه وحشت خودرا ازفتنه ای که خود دهها بار درسخنرانی های عمومی مرگ آنرا اعلام کرده بود درلفاظی ها پنهان نماید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.