گروگانگیری بعنوان یک اصل ثابت درسیاست خارجی ایران

گروگانگیری بعنوان یک اصل ثابت درسیاست خارجی ایران

اشغال سفارت آمریکا درتهران دراواخرسال 79 وبه گروگان گرفتن 52 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روزازیکطرف وارسال سلاحهای پیشرفته نظیرموشکهای ضدهوایی هاوک، ضدتانک تاو و توپخانه 1ب55 میلیمتری هویتزربه ایران دربحبوحه جنگ ایران وعراق (1985-1984) درمقابل آزادی گروگانهای آمریکا درلبنان ازدست حزب الله گروگانگیری اتباع خارجی را بعنوان یک ابزارموثردراختیارسیاست خارجی نظام اسلامی ایران قرارداد بطوریکه درتمام این 4 دهه بیشترعملیات دستگیری اتباع خارجی نظیردیگرموارد سوء مربوط به ایران می باشد.
یکی ازروش های شناخته شده وهدفگذاری شده افراد ونخبگان با تابغیت مضاعف می باشند که این امکان را برای رژیم ایران فراهم می آورد تا با نفی تابعیت مضاعف وتاکید برتابعیت ایرانی سوژه موردنظردست به تحقیردولت متبوع غربی شهروند خود بزند بطوریکه اگرآمار کاملی ازاین افراد طی سه دهه فراهم بکنیم به نتیجه گیری های دهشتناکی خواهیم رسید.
خامنه ای دردیداراخبرخود بربرخی هنرمندان درباری بااشاره به موضع گیری دولت هلند درقبال نقض حقوق بشردرایران می گوید:
«حال یک کشورکوچکی مثل هلند مثلا: درهرقضیه ای که شما نگاه کنید از قضایایی که پای جمهوری اسلامی به میان است، درآن لیست و فهرست دشمنها، یکی اش هلند است! حالا ما با هلند چه کار داشتیم؟ چه ستیزه گری‌ای؟ کشورکوچکی که درگوشه ی اروپا افتاده است.»

دروغی به این بزرگی ازسوی خامنه ای که بیشتربه خسن وخسین دختران معاویه اند می ماند اولا کوچک شمردن هلندی که 400 سال است درایران ریشه دارد تولید ناخالص داخلی آن نزدیک به 850 میلیارددلاراست ونه نفت وگازدارد نه زمین دارد ونه کوه ومعدن ونه جمعیت کلان وشایدمخالفت رهبری با چنین کشوری تنها تلنگری به حامیان رهبری میباشد که شاهکارسیاست خارجی آن کشف بورکینوفاسو وسرمایه گذاری روی کشورهایی نظیرسودان یا جیبوتی بود که بایک اشاره به آغوش عربستان خزیدند ورابطه خود رابا ایران قطع کردند ثانیا: اینکه شما با هلندچکارداشتید مگر کشورهای غربی مثل شما هستند که کسی باید با آنها کاری داشته باشد نظیرعراق وسوریه وبحرین ویمن وعراق وافغانستان همان نقش آشکارحقوق بشرواعدام 1200 نفردر سال که کشورمان را تبدیل به بدنام ترین کشوردرمیان جهانیان کرده است کافی است که نه هلند بلکه هرکشوردیگری به دفاع ازمردم بیدفاع ایران بپردازد ثالثا: اعدام شهروندان هلندی نظیرخانم زهرابهرامی بدلیل مصاحبه با صدای آمریکا ازایران وپس ازحوادث خرداد 88 آنهم با بزدلی تمام به اتهام حمل موادمخدربجای تبلیغ علیه نظام، حمله دائمی به دولت هلند بدلیل حمایت ازمردم ایران وفعالین سیاسی وراه اندازی رادیوی زمانه یا سایت های اطلاع رسانی نظیر روزآنلاین وجاسوس خواندن فعالین حقوق بشری مرتبط با آن یا بنیادهایی نظیرهیفوس رابعا، فراموش نشود که شرکت شل نیزیکی ازبزرگترین شرکتهای نفتی جهان انگلیسی -هلندی است وبندرآمستردام آن کشورلنگرگاه دائمی تانکرهای غول پیکرایرانی است که نفت خود را بروی آب نگهداری وتوسط دلالان بین المللی به فروش می رساندخامسا: فعالیت اطلاعاتی واعزام جاسوسان رژیم درقالب پناهنده به هلند برای خبرچینی ازایرانیان وگروههای سیاسی نیزاظهرمن الشمس بوده وفقط خواجه حافظ شیرازی ازآن خبرندارد وسادسا اینکه آقای خامنه ای یک جوری می گوید ما که به هلند چه کاری داشتیم ؟ یا چه ستیزه جویی که درواقع اعتراف به ستیزه جویی ایران درموردآمریکا، انگلیس وعربستان ودانمارک و….با حمله به مراکزدیپلماتیک آنها درایران است

دریک کلام اینکه سیاست شناخته شده نظام تحت رهبری خامنه ای درایران براساس گروگان گرفتن، تهمت زدن ازنوع فراربه جلو برای پوشاندن نقض گسترده حقوق بشروسایر موضوعات مرتبط با برنامه اتمی، برنامه موشکی، اخلال درپروسه صلح اعراب واسراییل وحمایت ازتروریزم می باشدوبدیهی است کشورهلند که درسال شاهد چندین کنفرانس درزمینه های مختلف ازمحدود سازی تسلیجات کشتارجمعی تا حفاظت ازمحیط زیست می باشد نمی تواند دست روی دست گذاشته شاهد اقدامات خلاف انسانی دولتمردان ایران باشد کشوری که ازآب کره وپنیرمی گیرد وکل کشورآن به 42 هزارکیلیومترمربع نمی رسد اما می تواند سرزمین گلها نامیده شود وهرروزبا پیشرفت دردریا به مساحت کشورخود می افزاید نمی تواند دستکم گرفته شود امیدواریم رهبری ایران هرچه سریعترازخواب زمستانی بیدارشده نظیررییس جمهوردست نشانده احمدی نژاد مدعی نشود که هلند نیزنظیرانگلیس جزیره ای کوچک درغرب آفریقاست !

Leave a Reply

Your email address will not be published.