حاشیه ای برهمدردی مزورانه ودیرهنگام خامنه ای با سربازان وطن

روزی که سعیدحجاریان دراسفندماه 78 ترورشدوروزنامه ها درچاپ شماره عصرخود ازآن بعنوان شلیک به مغزاصلاحات نام بردند همه فعالان سیاسی می دانستند که خامنه ای درپشت صحنه این ترورقراردارد چه افشای قتل های زنجیره ازیکطرف وشعار” لزوم خانه تکانی مجلس” توسط سعید ازسوی دیگرخواب ازچشمان مافیای حاکم ربوده بود وبالاخص پرداختن به ریشه مفاسداقتصادی درنشریه صبح امروزسعید نیزمزید برعلت شده بود.

خامنه ای نظیردیگرمواردی که این روزها بیشترشاهد آن هستیم ازجمله اشغال سفارت انگلیس وحمله به مراکزدیپلماتیک سعودی درایران یا مبارزه با پرونده های فساداقتصادی درنظرداشت که سیاست یکی به میخ یکی به نعل را درپیش بگیرد یعنی درخفا ازمهاجمین بدلیل دادن روحیه وجرئت به آنها حمایت کند اما درعلن با محکومیت خفیف دامان خود را ازآمریت دراین ترورپاک نگه دارد.

درهمین راستا خامنه ای پس ازترورسعید با فرستادن جچت الاسلام علی اصغرحجازی مشاورامنیتی خود بربالین سعید وملاقات با خانواده سعید دربیمارستان سینا ازیک سو وبا سکوت علنی درقبال ترورنیزحامیان وطرفداران خود را که درپشت صحنه تروربودند ازسوی دیگربه اهداف خود رسیده است.

اما دوستان سعید هم ازپای ننشستند واراده آنها براین قرارگرفت که خامنه ای را واداربه محکومیت علنی ترورنمایند تا حنای وی نزد کسانی که وی آنها را ” خودسر” می نامید دیگر رنگی نداشته باشد موضوع با بهزادنبوی وخسروتهرانی درمیان گذاشته شد وآنها با نومیدی گفتند که فایده ای ندارد وامکان ندارد که خامنه ای ترورسعید را محکوم نماید زیرا با این عمل دیگرعوامل اجرایی وی دست ودلشان به کار! نمی رود.

اما یکی ازدوستان مصرانه خودمسئولیت این کاررابرعهده گرفت وازسه طریق ( مهدی کروبی (رییس جدید مجلس ششم )، هادی خامنه ای (برادراصلاح طلب خامنه ای) ومحمدی گلپایگانی (رییس دفترخامنه ای که برای محکم کاری به ملاقات سعید فرستاده شده بود) به خامنه ای پیامی بدین شرح ارسال وازوی خواسته شد که صراحتا ترورسعیدحجاریان را محکوم کند وگرنه اثرانگشت وی درترورمحو نخواهد شد البته نحوه ومحتوای پیام بدین شرح بود

“ازآنجاییکه دراسلام لسان دین براصل برائت قراردارد بجزسه مورد قتل، تجاوزو آبروی مومن که باید مبنا را براحتیاط قرارداد واکنون فضای موجود درنیروهای اصلاح طلب ازجمله عده کثیری درسپاه پاسداران براین تصورقراردارد که رهبری یا درپشت صحنه ترور بوده اند یا با سکوت وعدم محکومیت علنی رضایت خود را ازاین تروربه جامعه القاء می نماید پیشنهاد می شود رهبری هرچه سریعترقبل ازاینکه عملیات انتقامی ازسوی عده ای آغازشود نسبت به محکومیت علنی این تروراقدام نمایند”

تاکتیک فوق موثرواقع شد وروز چهارم بعدازترورخامنه ای پیامی بدین شرح دررابطه با ترورسعید حجاریان صادرکرد:

” ترورناجوانمردانه نايب رييس شوراي شهرتهران ـ كه در چند روزگذشته اتفاق افتاده، عمل جنايت آميزي است كه مي‌‌تواند بخشي از يك توطئه خطرناك برضد مصالح كشوروملت ونظام اسلامي باشد. ايجاد ناامني وپديد آوردن جو وحشت و اضطراب براي شهروندان ازهدف‌هايي است كه هميشه توطئه‌گران و دشمنان ايران اسلامي درپي آن بوده‌اند و اين حادثه اندكي پس از انتخابات و درآستانه عيد، درجهت همان خواسته شيطاني وخيانت‌آميز است.

اينجانب وجود توطئه سازمان يافته‌اي را كه آرامش ملي و استحكام نظام اسلامي را آماج ساخته دراين ترورشوم احساس مي‌كنم وهمه دستگاههاي مسؤول رابه پيگيري هوشيارانه آن فرامي‌خوانم. بزرگترين خدمت به جنايتكاران و دشمنان پليد آن است كه به جاي هوشمندي در شناخت دشمن توطئه‌گر،كساني ازاين حادثه تلخ براي هيجان افكارعمومي وايجاد سوء ظن و اغتشاش استفاده كنند وكار را برماموران امنيت عمومي دشوارسازند،

همزماني اين حادثه با جنايت منافقين درخمپاره‌ انداختن به يك منطقه مسكوني درتهران هر هوشمندي را بايد نسبت به توطئه دشمن درايجاد ناامني ملي حساس كند وهشداري جدي نسبت به طرح‌هاي خطرناك دشمن غدارباشد. كساني كه با تهييج افكارعمومي ونشانه‌گرفتن اشخاص وجناح‌هاي داخلي، جو اضطراب وناامني را تشديد مي‌كنند، دانسته يا ندانسته به دشمن كمك مي‌رسانند.

اينجانب با ابراز تاسف عميق ازترورنايب رييس شوراي شهرتهران آقاي حجاريان و دعا و ابرازهمدردي با خانواده متدين ومحترم ايشان، تاكيد مي‌كنم كه نيروهاي امنيتي وانتظامي با سرعت عمل و دقت، عوامل جنايت را شناسايي كنند و به فضايي كه براي دشمن بيگانه ، مطلوب و براي امنيت ملي چون زهري خطرناك است، خاتمه دهند. “

درانزمان گفته می شد تعدادی ازفرماندهان سپاه به بهزاد نبوی مراجعه وآمادگی 5 هزار نیروی سپاهی را برای سرکوب عوامل ترور و فعالیت های خودسرانه درسپاه پاسداران
اعلام می کنند وخبرآن به گوش خامنه ای هم رسیده بود اما سران اصلاح طلب با آن درخواست مخالفت کرده وآنرا مخالف امیت کشورقلمداد کرده بودند.

اکنون مرگ 20 تن ازسربازان وطن وبی تفاوتی اولیه خامنه ای درقبال آن واخباری که ازحجم نارضایتی مردم درقبال سکوت مسئولین ورسانه ملی درمقابل این فاجعه بود قطعا ازطریق بولتن های محرمانه به نظرخامنه ای رسیده ووی دریک اقدام دیرهنگام با گذشت 5 روز ازفاجعه فوق اقدام به همدردی با خانواده قربانیان می کند که مارا بیاد محکومیت مزورانه ترور سعید حجاریان انداخت ومعلوم شد خامنه ای تنها زبان زور را خوب می فهد چه این زور ازسوی آمریکا وغرب باشد چه ازناحیه سرداران ناراضی سپاه وچه ازسوی افکارعمومی ایران.

Leave a Reply

Your email address will not be published.