خامنه ای وکرسنت های جدید

 
مقدمه
روزی که خامنه ای با آگاهی ازدولت روبه زوال خاتمی قراردادهای قانونی وبین المللی نظیر”ترک سل” و” مدیریت خدمات فرودگاه امام خمینی” را لغو وآنها را به واحدهای تابعه خود منتقل می کرد هرگزتصورنمی کرد درقرارداد ” کرسنت” به مشکل بربخورد اما اینبار طرف مقابل وی یعنی برادران ضیاجعفرعراقی گرگ های باران دیده ای بودند که سالهای سال درحوزه نفت وگازکارکرده وبخوبی با چم وخم کاربا مافیاهای ریز ودرست آشنا بودند.
خامنه ای با استفاده ازعواملی نظیرعوضعلی کردان ومحمدرضارحیمی دردولت احمدی نژاد دست بروی این پروژه گذاشت وبا بهانه ارزان فروشی گازدرصدد انتقال آن قرارداد 25 ساله به عوامل زیرمجموعه خود بود تا میلیاردها دلاررا به جیب مافیای مالی حامی خود بریزد ولی شکایت برادران ضیاء جعفردردادگاههای بین المللی قبای ملا را درلای دربه گیرانداخت واکنون یک جریمه 13 میلیارددلاری یا اجرای قرارداد با نزدیک به ده سال تاخیردرانتظارایران می باشد وخامنه ای ازترس افشای پشت صحنه این قرارداد تحت عنوان جلوگیری ازسوء استفاده شرکت کرسنت دردادگاه اجازه انتشارمطالب این رسوایی بزرگ وچندمیلیارددلاری را به مخالفان خود نمی دهد وبرای افشاکنندگان حقایق آن ازطریق شورابعالی امنیت ملی مجازات سخت درنظرگرفته است اما درهمان حال باندمافیایی همراه وی هرازچندگاهی با توجه به انعقاد قراردادفوق دردوران خاتمی بیژن زنگنه ومدیران وقت نفتی دولت خاتمی را بزیرحملات خود گرفته وحتی برای آنها پرونده قضایی درحد تخلفات اداری درست کرده اند تا افکارعمومی را ازاصل ماجرا منحرف کنند درحالیکه خوشبختانه هردو عامل اصلی مجری منویات رهبری یعنی عوضعلی کردان ومحمدرضارحیمی به دلیل فصادمالی وسیاسی آشکاربا بی آبرویی تمام درگورستان وزندان بسرمی برند واین درحالی است که قراردادکرسنت درزمان انعقاد با نظروهماهنگی 4 ارگان رسمی کشورازجمله وزارت نفت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات کشور ووزارت اطلاعات بسته شده بود وحتی وزرای دولت احمدی نژاد برصحت وسلامت آن شهادت داده بودند.
 
کرسنت های جدید چیست؟
درحین وپس ازمذاکرات وتوافقات برجام همانطوریکه می دانید محوراصلی توافقنامه فوق “سازش قهرمانانه” رهبری بدلیل پایین آمدن میزان تولید وصادرات وقیمت نفت ازیکطرف وعدم امکان انتقال وجوه حاصل ازفروش نفت ودیگردرآمدهای کشوردرشبکه بین المللی بانکی بود بهمین دلیل خامنه ای نه تنها دردوران تحریم به بهانه کمبود صدهامیلیارددلاررا ازطریق عوامل خود به واردات کالا اختصاص داد بلکه موجبات انتقال قراردادهای بالادستی ازفروش نفت تا اجرای قراردادهای نفتی ازخط لوله بلااستفاده صلح بین ایران وپاکستان گرفته تا فازهای متعدد پارس چنوبی را به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذارکرد که ارزش برخی ازاین پروژه ها بالای 20 میلیارددلاربود.
 
درحین مذاکرات برجام خامنه ای با طرح من درآوردی “اقتصادمقاومتی” ودستورتشکیل “ستادفرماندهی” یا “قرارگاه” علاوه بربرنامه ریزی برای مهارقراردادهای پسابرجام وهدایت آنها به کاال های مافیای مالی خود شهوت خود درمیلیتاریزه کردن اقتصاد پسابرجام نظیردوران تحریم را نیزنشان داد . خامنه ای تحت عناوین مختلف وبااستفاده ازهمان شگردهای قبلی بادست گذاشتن بروی برخی موارد نظیر” عدم ورود کالاهای مصرفی آمریکا” یا “رعایت صرفه وصلاح واصلاح درقراردادها” عملا به طرفهای اقتصادی دولت روحانی درکشورهای غربی پیام می دهد که تصمیم گیرنده نهایی دراجراء یا عدم اجراء این قراردادها وی وعوامل وی می باشد وبدون نظروی هیچ قراردادی فعال نخواهد شد. خامنه ای درکف خیابانها ازانجمن های بسیج دانش آموزی ودانشجویی، رسانه وسایت های امنیتی ودست راستی نظیرتنسیم، فارس، رجاء نیوز، مشرق نیوز و یا اراذل واوباشی چون علیرضازاکانی، تقوی حسینی، کریمی قدوسی و… برای مشغول کردن دولت روحانی ومقامات آن استفاده می کند وهمزمان ازطریق کانالهای محرمانه خود به طرفهای مقابل گوشزد می کند که به سخنان روحانی درشفاف سازی درقراردادها وعدم دخالت واسطه ها توجهی نکنند وحتی تاکید برآنها توسط روحانی را وظیفه دیکته شده ازسوی خوددرنظرخارجی ها قلمداد می کند. عوامل مافیایی باند وی درهمین رابطه نیزنمونه هایی ازپیشرفت درقراردادهای پسابرجام دربخش های مختلف را که با همراهی رهبری به اجراء درآمده است را مثال می آورند تاطرف غربی را قانع نمایند که با دلال های رهبری بجای شفافیت درقراردادها وحذف واسطه کارکنند متاسفانه برخی عوامل درطرف خارجی نظیرمحافظه کاران آمریکایی نیزکه روی دیگرسکه محافظه کاران ایرانی خود بوده وازاساس با برجام مخالفند آب به آسیاب خامنه ای وباند مافیایی وی ریخته وبا اخلال وکارشکنی دراجرای قراردادهای اقتصادی ورفع تحریم های توافق شده موجبات سوءاستفاده خامنه ای وباند مافیایی وی را فراهم می آورند.
 
بهمین دلیل می بینیم درحالیکه دولت روحانی مدعی خسارات 80 میلیارددلاری ناشی ازتاخیردرقراردادهای نفتی به روش ICP می شود خامنه ای دردیداربا دانشجویان بسیجی ادعا می کند که علیرغم 16 بارویرایش درقراردادهای فوق دفتروی آنها را رد کرده است ووی تحت عنوان منافع ملی ازاجرای قراردادهای فوق جلوگیری خواهد کرد به سخنان خامنه ای درجلسه 12 تیرماه 95 درزیرتوجه کنید:
«درمورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محلّ بحث است، هنوزچیزی دراین زمینه تصویب نشده؛ هنوزهیچ چیزمسلّمی وجود ندارد. اوّل که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکّراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه‌ی قرارداد چیست، باید با کسانی که دراقتصاد نفتی واردند (عوامل خود) مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند وازکسانی ازاقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند وبنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی شانزده باراین کیفیّت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده. بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد ازاین باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوزانجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌ که این اصلاحات انجام نگیرد و اینکاربه‌ معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور(بخوانید قراررفتن درکانال موردنظرما) نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد واین نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ماهم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود…این‌ جورنیست که حالا اجازه داده بشود که هرجورمیخواهند این قراردادها را انجام بدهند.»
 
خامنه ای که درهمان جلسه گفته بود که دراموراجرایی دخالت نمی کند اما همین اظهارنظروی نشان می دهد که وی وباندمافیایی همراه ایشان که وی ازآنها بعنوان دفترنام می برد درتمام شئون اجرایی کشورازریزتادرشت به اعتراف همگان وخودایشان دخالت دارند.
 
مطلب رجاء نیوزرا دراین رابطه بخوانید تا دریابید که درآن دولت برای مقابله با تاکتیک های خامنه ای وگرفتن بهانه های ساختگی ازوی ازچه ابزارهایی نظیرهمایش بین المللی تا تصویب قراردادهای فوق درستادفرماندهی اقتصادمقاومتی رادرپیش گرفته است وخامنه ای متقابلا با استفاده ازمشروعیت نداشته دفترخود (بخوانید عوامل مافیای مالی) ویا نمایندگان تزریقی خود به مجلس به بهانه لزوم تصویب قراردادهای نفتی درمجلس درمسیراجرای آنها اخلال ایجادمی کند تا عوامل ودلال های وی با طرف خارجی برای پرداخت حق السهم وی به توافق برسند ودرنهایت خواهید دید نظیربرنامه اتمی همان مجلس درعرض 15 دقیقه همه قراردادها را تایید خواهد کرد یعنی همان کاری که با ایرانسل، فرودگاه امام، کرسنت، واگذاری مخابرات به سپاه ودیگرقراردادها وواگذاری های کلان کشورکردند(فاعتبروا یا اولی الابصار)
 
http://www.rajanews.com/news/247254/%D8%AA%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-ipc-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD

Leave a Reply

Your email address will not be published.