تروردانشمند اتمی شهرام امیری

پرونده ترورکارشناسان یا به قول حاکمیت دانشمندان اتمی ایران با اعدام شهرام امیری ابعاد دیگری ازاین پرونده را به نمایش می گذارد واینکه دست کدام قدرت ودستگاه امنیتی داخلی یا خارجی درپشت این ترورها قراردارد.نگارنده سالها قبل دراین خصوص تجزیه وتحلیل خود را با پیش بینی سرنوشت نهایی شهرام امیری به وضوح طی چندین مطلب به شرح زیربیان کرده ام

http://www.persiancavalier.com/?p=75

http://persiancavalier.blogspot.com/2010/07/blog-post_19.html

http://www.persiancavalier.com/?p=565

 

اما اکنون ادامه ماجرا

نگاهی به گفته های سراسرتناقض مقامات امنیتی وقضایی ایران ازیکسو وعملکرد آنها ازسوی دیگربخشی ازمعمای قتل این کارشناسان را روشن می نماید.

1- اردشیرحسن پور درتاریخ 1385/10/26 (مرگ دراثرگازگرفتگی)

2- مسعود علیمحمدی  درتاریخ 1388/10/22 (ترور)

3- مجیدشهریاری درتاریخ 1989/09/08 (ترور)

4- سردارفریدون عباسی دوانی درتاریخ 1389/09/08(ترورنافرجام)

5- داریوش رضایی نژاد درتاریخ 1390/05/01(ترور)

6- مصطفی احمدی روشن درتاریخ 1390/0/21 (ترور)

7- شهرام امیری  درتاریخ 1395/05/13 (اعدام)

ازمیان این 7 کارشناس ردیف های اول وهفتم وابسته به دانشگاه مالک اشتروزارت دفاع بوده که مرگ آنها دریک مورد با یقین (اعدام) ودیگرقریب به یقین( کشتن با گاز) بوده است

موردشماره (3) تنها مقتولی است که فردی بنام جمالی فشی را به جرم ترور وی با حضور خبرنگارانی ازسایت امنیتی کلوب خبرنگاران جوان دریک پارکینگ اعدام کردند درحالیکه رسانه ملی ایران تمام ترورها را کاری شبکه ای با استفاده ازکلیه واحدهای موردنیاز (پشتیبانی فنی وغیرفنی، اطلاعات، عملیات )ومرتبط با اسراییل اعلام کرده بود دکترعلیمحمدی از طرفداران جنبش سیزایران بود.

عوامل ترورمجیدشهریاری، داریوش رضایی نژاد ، مصطفی احمدی روشن هیچگاه پیدا نشدند وسردارفریدون عباسی نیزپس ازادعای ترورنافرجام به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران رسید  صداوسیمای ایران با همکاری باشگاه خبرنگاران جوان اقدام به پوشش خبری ترورهای فوق کرده وحتی خبرازدستگیری واعتراف دو شبکه ازجوانان کردستان به استعداد 14 نفربه اتهام سازماندهی وانجام ترورها کردند وحیدرمصلحیوزیراطلاعات وقت نیزادعا کرد که این کادرها همگی دراسراییل دوره دیده اند وتمام تجهیرات آنها ازپادگانی درحومه تل آویو به آنها رسیده است البته بعدها تمام آن 14 نفربرائت گرفته به سرکاروزندگی خود برگشتند ؟!

مستند دروغین ” کلوب ترور” را که چهارسال قبل ازصداوسیمای ایران پخش گردیده است دراینجا ببینید:

https://www.youtube.com/watch?v=ZkH2PRgeyVY

درخصوص کیس شهرام امیری ازسوی دولت احمدی نژاد ومقامات امنیتی وقضایی ایران ادعا گردید که وی درجریان سفرعمره باعملیات مشترک سازمانهای اطلاعاتی سعودی وآمریکایی ربوده شده است ونظیرعلیرضا عسگری رییس واحد بازرسی وزارت دفاع خانواده وی را واداربه تحصن واعتراض به ربوده شدن درمقابل سفارتخانه های سعودی وسویس (حافظ منافع آمریکا درایران) کردند تا درداخل وخارج ازکشورفضاسازی کنند که شهرام امیری ربوده ونه پناهنده شده است اما ازسوی دیگربا تماس امیری با همسر وفرزندش دستگاه اطلاعاتی کشوربرپرونده سواروبا گروگان گرفتن خانواده شهرام امیری ازوی می خواهد که خود را به دستگاه قضایی ایران تسلیم کند واین درحالی بود که سازمانهای امنیتی واطلاعاتی آمریکا حاضربودند تا مبلغ 5 میلیون دلاربه وی داده وزندگی وی را تاآخرعمرتامین ونهایتا مقدمات خروج همسروفرزندان وی را ازایران فراهم نمایند اما بدلیل وابستگی امیری به همسروفرزندش وی پیشنهاد آمریکایی ها را نپذیرفت وحتی آلترناتیو دوم که زندگی دریک کشورثالث بود نیزبدلیل طولانی بودن پروسه آن را نیزرد کرد چه بشدت نگران امنیت همسر وفرزند خود توسط دستگاه امنیتی واطلاعاتی ایران بود.

ازطرفی بازگشت وی به ایران بدلیل پناهنده شدن وی می توانست برای خود وی خطرناک باشد چه قطعا با تخلیه اطلاعاتی یا حداقل دادن اطلاعاتی مبنی براهداف و مکانیرم های بکارگرفته شده دربرنامه اتمی ایران خود بهترین دلیل برای اعمال حداکثرمجازات برای وی باهدف زهرچشم گرفتن ازسایرکارشناسانی بود که دربخش سلاحهای اتمی، شیمیایی وبیولوژیک  وزارت دفاع وارتش مشغول بکاربودند لذا شهرام امیری برای امنیت خود دربازگشت به ایران درحالیکه ازیکطرف ادعا می کرد ربوده شده است ازسوی دیگربا دسترسی به اینترنت وگرفتن مصاحبه ازخود وپیام رسانی تصورمی کرد دستگاه امنیتی ایران را فریب می دهد.

نهایتا باگذشت حدود 13 ماه وی تحت اسکورت اف بی آی به دفترحفاظت منافع درواشنگتن مراجعه واقدام به دریافت امان نامه وتاییدیه های لارم برای بازگشت به ایران می نماید ودرتیرماه 1389 به تهران وارد می شود دستگاه امنیتی واطلاعاتی مربوط به وی اجازه می دهد تا به مثابه یک قهرمان ملی که ازبند آزاد شده است وبا اختیارخود وبا چشم پوشی ازتمام مزایای وعده داده شده ازسوی آمریکا به ایران بازگردد ازوی به مثابه یک قهرمان ملی دروفرودگاه وبا حضورنماینده دولت احمدی نژاد استقبال شود تا سناریوی اعلام شده ازآنان مبنی برربوده شدن وی بهم نخورد اما با گذشت یکهفته بازجویی همراه با بازداشت ونگهداری وی درسلول انفرادی آغازمی گردد وطبعا سناریوی اعتراف گیری مطابق میل حاکمیت ومسئولین امنیتی به اجراء درمی آید درنهایت نیزظاهرا وی را به ده سال حبس و5 سال تبعید درخاش محکوم می نمایند

اما ازسال گذشته پدرشهرام امیری بدنبال آزادی وی برمیاید وعلیرغم دعوت وتهدید به سکوت بتدریج اقدام به افشای فشارهای پشت صحنه به اعضای خانواده خود درمصاحبه با خبرگزاری خارجی نظیرصدای آمریکا می کند وی بارها توسط مقامات امنیتی تهدید می شود که در صورت ادامه تحرکات مجازات سنگین تری را متوجه فرزند خود شهرام امیری وحتی خود وی می کند اما پدروی دست ازفعالیت خود برنداشته بطوریکه دستگاه امنیتی مجبوربه بازداشت وی می گردد که بعدا به قید وثیقه اززندان آزاد می شود وهنوزپرونده وی مفتوح است .

اینکه چه عامل باعث تغییرحکم شهرام امیری گردیده است واقعا ناشناخته است گرچه عده ای افشای برخی ازمکاتبات فیمابین وزارت خارجه آمریکا دردوران هیلاری کلینتون با جیک سولیوان مشاورامنیتی اوباما ومسئول پرونده ایران را دراعدام شهرام امیری دخیل می دانند اما بنظرمی رسد که مقامات امنیتی ازابتدای پناهندگی وی بدنبال بازگرداندن واعدام وی برای فشاربرارتش وهمکاران آنها بوده اند ولی بدلیل اجرای سناریوی ربوده شدن نمی توانسته اند بلافاصله نسبت به دادگاهی کردن واعدام وی افدام نمایند واین امررا به گذشت مدت زمانی که آنرا خوابیده شدن موج می نامند محول کرده اند. لازم به توضیح است که دراینگونه موارد برای ظاهرسازی ازوکلای تسخیری مرتبط با دستگاه امنیتی نظیرصمدی یزدی یا مصطفی شعبانی استفاده می شود واین وکلاء صمن اینکه دستمزد بسیارزیادی ازخانواده های متهم تحت عنوان نیازبه دادن رشوه به قاضی می گیرند ولی عملا کاردستیاردادستان برای توجه اتهام به متهم را انجام می دهند اگرخانواده متهمانی که به جرم جاسوسی درایران زندانی شده اند مورد مصاحبه قرارگیرند امکان اینکه تا بحال چندمیلیاردتومان دراین کیس ها به وکلای متهمانی نظیرجیسون رضاییان، امیرحکمتی، جمالی فشی ودیگران پرداخته شده است وجود دارد.

درخصوص اعدام شهرام امیری بدون توجه به اتهامات دروغینی نظیردریافت 5 میلیون دلاریا دادن اطلاعات فوق سری ودستگاه کامپیوترلب تاپ بنظربنده هیچکدام ازآنها صحت نداشته وتنها جرم وی پناهندگی وتخلیه اطلاعاتی محدود وافشای پشت صحنه کشاندن وی به ایران توسط پدرش درمصاحبه با خبرگزاریهای خارجی بوده است که با هدف چشم زهرگرفتن ازدیگرهمکاران انجام گرفته است وتنها باید صبرکرد تا بتدریج ابعاد این تصمیم رهبری ودستگاههای امنیتی برای اعدام وی درطول زمان فاش گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.