مزخرف گویی خامنه ای دردیداربا فرماندهان سپاه پاسداران

خامنه ای دردیدارروزگذشته خود با فرماندهان سپاه پاسداران که بسیاری ازآنها با زور به محضروی برده شده بودند سخنانی تکرای وکلیشه ای را برزبان راند که ابله ترین آدمها نیزازیادآوری آنها پرهیزداشته واین متاع تنها دربازارمکاره ای که خود واراذل واوباش همراه وی خریدارآن می باشند قابل عرضه است

به جملات زیرکه درسخنرانی وی آمده است درزیرتوجه کنید :

” هیچ عاقلی نیروی دفاعی خود را کنارنمی‌گذارد”

ازایشان بپرسید هیچ عاقلی نیروی نظامی کشورخود را درگیرسیاست داخلی وخارجی، مهندسی انتخابات وکشتارمعترضان به تقلب درآن، تهدید ریاست جمهوری ودولت وی، بدست گرفتن شالوده اقتصاد، ترانزیت موادمخدر، قاچاق 30 میلیارد دلار کالای خارجی به قیمت نابودی کشاورزی وکالای داخلی، دخالت مستقیم درامورداخلی کشورهای همسایه وصدورانقلاب، حمایت ازتروریزم بین الملل، حملات سایبری به سایرکشورها، تلاش برای اخلال درصلح اعراب واسراییل، ایجاد سازمان اطلاعات وامنیتی موازی، تزریق 220 یعنی بیش ازدوسوم کل نمایندگان به مجلس شورای اسلامی و…می کند ؟

جالب است بدانید جمله فوق درمحکومیت کاهش بودجه نظامی درخواستی توسط دولت وسخنان اخیرهاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت خود ایشان است که با اشاره به رفع خطرجنگ پس ازتوافق اتمی گفته است رشد ژاپن وآلمان درنیمکره های شرقی وغربی بدلیل فقدان نیروی نظامی واستفاده ازهزینه فوق برای رونق اقتصادی کشورهای خود بوده است (طرحهای جان مارشال دراروپا ومک آرتوردرژاپن 

خامنه ای درفرازی دیگرگفته است

” گاهی اوقات سخنانی ازجانب برخی مسئولان (روحانی وهاشمی) مطرح شده مبنی براینکه رفع تهدید نظامی وجنگ به‌دلیل فلان اقدام (توافق اتمی) بوده است، درحالیکه این سخنان صحیح نیست، زیرا تنها عامل رفع تهدید نظامی، «اقتدار دفاعی و نظامی» و«ایجاد ترس ورعب دردشمن» بوده وخواهد بود.
دراین بخش نیزمخاطب وی مشخصا روحانی وهاشمی می باشد که پس ازصدورشش قطعنامه محکومیت ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل با استناد به بند 41 منشورآن سازمان ” تهدید صلح وامنیت جهانی” وتحریم های نفتی وبانکی به مرحله ” نفت درمقابل غذا و دارو” یا مرحله قبل ازحمله نظامی رسیده و به “سازش وعقب نشینی قهرمانانه” خامنه ای و نمایندگان وی درمقابل اوباما وفرستادگان وی درمسقط عمان انجامید اکنون ایشان با تصورحافظه ضعیف ایرانیان می گوید این امربدلیل اقتدارنظامی ایران ترس وحشت دردشمن (لابد آمریکا واروپا)بوده است ایشان یادشان رفته است که جواد ظریف وزیرخارجه دربحبوحه امضای توافق فوق درمجلس گفته بود آمریکا با یک بمب ( الکترومغناطیسی) می تواند ایران را به قرون وسطی بفرسد.

ایشان همچنین با استناد به یکی ازجملات خمینی گفته است ” اگرسپاه نبود کشورهم نبود” اما یکی نیست ازوی بپرسد این جمله مال 35 سال قبل بود که هنوزدرسپاه همه برادربودند وبسیاری ازبسیجیان بجای پوتین کفش کتانی می پوشیدند نه اکنون که تبدیل به “برادرانی قاچاقجی” با شکم های برآمده شده که 100 میلیون دلارپول خردشان است. آنروزخمینی جملات دیگری هم داشت ازجمله وی نه تنها ورود سپاه وارتش را به دستجات واحزاب سیاسی نفی می کرد بلکه حتی جهت گیری سیاسی وورود افکارسیاسی به سپاه را هم مضرمی دانست که عملا جنبه نظامی آنرا ازبین می برد به پنج نمونه ازحملات خمینی درمورد ممنوعیت مطلق ورود نیروهای نظامی به حوزه سیاست در زیرتوجه کنید:
” من عرض می کنم به همه این قوا وبه فرماندهان این قوا که این افراد درهیچیک ازاحزاب سیاسی، درهیچیک از گروه ها وارد نشوند. اگرارتش یا سپاه

پاسداریا سایرقوای مسلحه درحزب وارد بشود، آن روزباید فاتحه، آن ارتش را خواند.”

” همه دنیا که دنبال این هستند که ارتش آنها ازامورسیاسی کنارباشد آنها یک چیزی می فهمند که می گویند این را؛ ما که می خواهیم که سپاه وارتش جندالله باشند ودسته بندی نداشته باشند و جهات سیاسی را کناربگذارند برای اینکه اگرجهات سیاسی ومناقشات سیاسی درسپاه رفت و در ارتش رفت، باید فاتحه این سپاه وارتش را ما بخوانیم.”

” ازامورمهمی که باید تمام نیروهای مسلح ازآن پیروی کنند و اغماض ازآن به هیچ وجه نمی توان کرد و بازهم تذکر داده ام، آن است که هیچیک ازافراد نیروهای مسلح، چه رده های بالا یا پایین درحزب وگروهی با هر اسم وعنوان نباید وارد شوند، هرچند آن حزب وگروه صد درصد و به جمهوری اسلامی وفادار باشند.”

“برای سپاهی ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته بندی و آن طرفدار آن یکی، آن یکی طرفدار آن یکی، به شما چه ربط دارد که در مجلس چه می گذرد؟”

” باید سعی کنید جهات سیاسی در سپاه وارد نشود،که اگر افکار سیاسی وارد سپاه شود، جهات نظامی آن از بین می رود”

آکنون یکی باید ازخامنه ای بپرسد آیا روزی هست که سپاه بعنوان یک نهادنظامی وحتی فرماندهانی که هیچ دانش و تخصص درامورسیاسی (اعم ازداخلی و  خارجی آن) نداشته برای چاپلوسی وارتقاء مقام ودرجه ( آنهم درنظامی که رییس ستادکل نیروی مسلح آن یک دکتردامپزشک وبه مدت 27 سال درآن مسند بوده است) اقدام به دخالت درامورسیاسی ومخالفت با خط مشی وروش های سیاسی دولت نکرده باشد؟

آقای خامنه ای درجایی دیگریک شاه بیتی درخصوص بی اعتماد آنهم ازنوع مطلق آن به قدرتهای سلطه گرسروده اند که سخت درقافیه اش مانده اند وی می گوید:
” یکی ازاجزای مهم قدرت نرم جمهوری اسلامی، بی‌اعتمادی مطلق به قدرتهای سلطه‌گر و در رأس آنها آمریکا است و این بی‌اعتمادی باید روز به روزگسترش یابد.”

گفت می ازدست مغ ودرجام زرین، حرام اندرحرام اندرحرام است وحالا داستان این فرمایش آقاست وعملکرد وی که شب وروز با تایید وبه قول خودشان با هدایت جزء به جزء مذاکرات درحال اعتماد سازی با استکبارودرراس آن آمریکا (همان گروه 1+5 سابق !) می باشند دیگراینکه قدرتهای سلطه گردنیا مگرهمان 5 عضوردائم شورای امنیت نمی باشند پس چرا به جنگنده بمب افکن های استراتژیک روسیه اجازه دادید دریک اقدام بی سابقه تاریخی بجزدوران اشغال ایران درزمان جنگ دوم جهانی ازفضا وخاک ایران استفاده کنند؟ چرا به کشورچین اجازه دادید با همدستی دلالان تاجرنمای شما صدها میلیارد دلارتحت عنوان دورزدن تحریم های بین المللی کالاهای بنجل وارد کشورکنند وکشاورزی وصنایع داخلی را بخاک سیاه بنشانند وبعد هم بالاتفاق روسیه برعلیه شما قطعنامه تحریم صادرکنند؟ آیا دخیل بستن به قرارداد چندمیلیارددلاری موشکهای اس- 300 روسی برای امنیت خود وپروژه های استعماری ومملکت برباد ده نشانه ای ازاستقلال داشت این بود استقلالی که ازآن سخن می آورید؟

آقای خامنه ای طی افاضاتی فرموده اند که ” سپاه سنگرمستحکم انقلاب، عنصرشاخص دفاع ازامنیت داخلی وخارجی ، هویت برجسته وممتازومورد نیازبرای پیشرفت کشوروحرکت به‌سوی آرمانها می باشد”

زهی خیال وتوهم باطل که اکنون سپاه به جای “دفاع ازحاکمیت ارضی”به “دفاع ازحاکمیت ارزی” وپرکردن جیب های خود وشما، عناصراصلی تهدید ازدرون وبرون ازطریق چنگ انداختن برکل سیاست واقتصاد ونظام قضایی ورسانه ای ودخالت مرگباردرکشورهای همسایه تا حد کشتارنیم میلیون مسلمان درسوریه وعراق متهم است و تحقق آرمانها وپیشرفت کشوررا نیزبا رکورد زنی درهرسیئه ازرتبه اول فساداقتصادی واعدام تا بیکاری واعتیاد، خودفروشی وروسپی گری، رشوه وخواری وچاپلوسی، ترور وسرکوب فعالان سیاسی، دروغ وفریبکاری، قتل وجنایت های خیابانی درکشورشاهدیم واینکه تمامی پرونده های کلان قتل وغارت به سرداران سپاه وبیت جنابعالی ختم می شود.

اما ازهمه مهمترهشدار طنزگونه خامنه ای به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است که به آنها می گوید استکبارودرراس آن آمریکا می خواهد آنها را 100 سال به عقب برگرداند وازآنها خواسته است به استراتژی ایران بپیوندند(لابد تا به 400 سال قبل برگردند!) وی دراین رابطه که بیشتربه یک لطیفه می ماند می گوید:
” اگرهوشیارنباشید وترفند نظام سلطه آمریکا را درک نکنید وفریب لبخند آنها را بخورید، شما هم ممکن است 50 یا حتی 100سال عقب بیفتید.”

دریک لحظه تصورکنید که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس یعنی حتی ازکویت گرفته تا قطر و بحرین و عربستان، ترکیه وحتی عراق تحت اشغال بخواهند مشابه ایران بشوند بنظرشما شهرهای این کشورها مثلا دوبی، بحرین، قطریا کویت استانبول به چه شکلی درخواهد آمد ؟ تمام هتل های 5 و6 ستاره آن تبدیل به ساختمان های مصادره ای وتحت حاکمیت نهادهای نظیربنیادمستضعفان وستاداجرایی فرمان امام دربیاید، 25% جمعیت این کشورها بدلیل محرومیت ازحداقل امکانات روانه مراکزبشود ودهها حلبی آباد نظیرتهران دراطراف مراکزحکومتی آنها درست بشود ورهبرآنها هرروزخدا کارش سخنرانی های پوچی باشد که به اعتراف خودش هیچکس تره هم برای آن خرد نمی کند ازدستورات فرهنگی و اقتصادی گرفته تا امنیتی ونظامی وعملا مشتی روضه خوان ومداح وواعظ بیرآنها حکومت کنند؟!

باورنمی کنید خامنه ای دراین سخنرانی وموارد مشابه آنقدرمزخرفات بلغورمی کند که پاسخ به آنها هفتادمن مثنوی می خواهد ومافعلا به همین چهارمورد اشاره کرده ایم وشش تای آن ماند برای بعدها تاکمی خستگی درکنیم!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.