راست ودروغ های حسین موسویان -بخش اول

  

حسین موسویان عضواسبق تیم مذاکرات اتمی وسفیرقبلی ایران درآلمان که سابقه پشتیبانی ترورروشنفکرا دراروپا وموسوم به قتل های زنجیره ای را درنیمه اول دهه 90 درپرونده اتهامی خود دارد وی درسال 2010 علیرغم اتهام جاسوسی تحت عنوان معالجه ودرمان بیماری همسرش موقتا مقیم آمریکا شد اما با گذشت شش سال نه تنها خیری ازبازگشت وی به ایران نیست بلکه با حمایت دولت دموکرات آمریکا ولابی مماشات با ایران بعنوان یکی ازفعالان وسفرای پنهان حاکمیت ایران در غرب فعالیت دارد.

نگارنده این قلم ازابتدای ورود سازمان یافته موسویان به آمریکا برنقش مخرب ایشان که متاسفانه با حمایت برخی چهره های شناخته شده ایرانی وآمریکایی صورت گرفت به تناوب هشدارهایی داده بودم اما نیازجامعه امنیتی وسیاسی غرب به وجود نماینده ای غیررسمی (بدلیل امتناع دیپلماتهای ایران درجلسات رسمی وحتی نیمه رسمی) برای آگاهی ازبرخی نظرات حاکمیت ایران نیزدلیل مضاعفی براستقبال ازاین فرد بدون لحاظ سابقه امنیتی وی درگذشته پرآشوب رژیم وبحرانها و سرکوب مردم ایران زمین گردید.

موسویان همچنین با توجه به آشنایی که با تفکرات ونظام های حاکم برمراکزدیپلماتیک ورسانه ای وآکادمیک غربی دارد براحتی امکانات آنها را برای دفاع ازحاکمیت ایران وتوجیه سیاستهای مخرب آن بکار گرفته وسخنرانی ها ومقالات خود با رعایت خطوط قرمز ترسیمی نظام حاکم برایران سعی می کند همواره طرف غربی را بعنوان مقصراصلی دربحرانهای چهاردهه گذشته جلوه بدهد وی ازبافتن راست ودروغ برای رسیدن به اهداف خود هیچگونه ابایی ندارد ومطمئن به حمایت وپشتیبانی رژیم ازخود درموضعگیریهای خود درخارج ازکشورمی باشدجاییکه ابتکارعمل دراختیارگروههای اپوزیسیون می باشد.

دراین مقاله سعی می شود راست ودروغ های مشمئزکننده مواضع اخیراین سفیرپیشین ترور ووحشت درسومین همایش بانکی وتجاری ایران واروپا درفرانکفورت را درفضای پسا ترامپ مورد بررسی قرارمی دهیم.

لازم به توضیح است که روزنامه دست راستی انتخاب وابسته به دفترتبلیغات اسلامی تحت سردبیری ومدیریت حجه الاسلام طه هاشمی ومصطفی فقیهی منتشروازآن بعنوان ” کیهان مودب” یا رسانه جریان راست میانه واعتدال  نام برده می شود. این رسانه طی شش سال گذشته میزبان افرادی نظیرحسین موسویان بوده است.

این رسانه تیترمطلب خود را اینچنین انتخاب کرده است:

موسویان: ” احمدی نژاد ما خیلی بهترازترامپ بود زیرا اونگفت یهودی ها را ازایران بیرون می کنم ودورمرزهای ایران دیوارمی کشم” / مظمئن هستم که ترامپ نه برجام را متوقف می کند نه آنراپاره می کند ونه دردوره خود وارد یک جنگ جدید می شود.

بگذارید ازهمین تیتریعنی مقایسه احمدی نژاد با ترامپ شروع کنیم تامیزان فریبکاری حسین موسویان را نظیراسلاف خود ازجمله خمینی کبیربه نمایش بگذاریم.

احمدی نژاد نگفت یهودی ها را ازایران اخراج می کنیم زیرا دیگریهودی هابه یک اقلیت درحال اضمحلال پس ازفراروتبعید ومصادره اموال ها درایران تبدیل شده وخطری برای حاکمیت محسوب نمی شوند اما احمدی نژاد گفت اسراییل را ازنقشه جهان پاک می کنیم وهلوکاست یا قتل عام یهودیان توسط فاشیزم هیتلری یک دروغ است. درایران نیزدرمرزهای شرقی کشوربا افغانستان وپاکستان طی دو دهه اخیروازجمله دردوران احمدی نژاد صدها کیلومتردیوارودژ برای مقابله با ورود قاچاقچیان واتباع دیگرکشورها کشیده شده است اما کجا ترامپ گفته است دورآمریکا رادیوارمی کشیم ؟ آیا برفرض محال دیوارکشی درمقابل مرزهای مکزیک که دقیقا همان مصداق مرزهای ما با افغانستان وپاکستان است به معنی دیواربه دورآمریکاست؟ آیا ترامپ گفته است اسلام یا ایران را ازروی نقشه جهان حذف می کند که وی را با گفته احمدی نژاد مقایسه می کنید؟ آیا  سفسطه ومغلطه کاری تنها درسی است که نظام مقدس جمهوری اسلامی به دیپلماتهای خود یاد می دهد؟

درخصوص بخش دیگرتیتر انتخاب یعنی اطمنیان به عدم تحقق شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ درخصوص عدم اجرا یا پاره کردن برجام وشروع یک جنگ جدید اولا کاشکی یک چنین اطمینانی را درمورد نظام حاکم برایران داشتید که 4 دهه است ادعا می کند شرایط کشوربحرانی است وکشورموردتهدید آمریکاست وثانیا اگربه مواضع خود درمورد ترامپ اعتقاد دارید  پس اعتراف می کنید که اینها شعارهای تبلیغاتی بیش نبوده وسیاستهای ترامپ همان سیاستهای اوباما درمورد توافق با ایران وعدم ورود به جنگ خواهد بود بااینحال چرا احمدی نژاد را بهترازوی معرفی می کنید؟!

موسویان درهمایش فوق ادعا کرذده است که ایران واروپا با تهدیدات مهم ومشترکی روبرو واین تهدیدات مشترک را نقشه راه روابط دوجانبه توصیف کرده است درحالیکه یکپای تمام این تهدیدات خود ایران ونظام حاکم برآن بوده است ومواردی نظیرجنگ 8 ساله عراق-ایران، حمله غرب به افغانستان وعراق ولیبی یا بحران سوریه ویمن وسرازیرشدن میلیونها آواره ومهاجروتهدید امنیت منطقه وجهانی وتبدیل خاورمیانه به آسیب پذیرترین منطقه دنیا همگی ناشی ازسوء عملکردایران درایجاد بی ثباتی درمنطقه بوده است.

موسویان روابط یک بعدی اقتصادی را دیگرجوابگو ندانسته وبااشاره به برجام بعنوان یک مذل برای حل سایراختلافات ایران با اروپاوبحرانهای منطقه ای استناد کرده است که همان داستان خسن وخسین دختران معاویه را به اذهان متبادرمی کند زیرا اولا برجام محصولات مذاکرات پنهان نمایندگان خامنه ای با نمایندگان رییس جمهوری آمریکا درعمان ودردوران احمدی نزاد بود که درسایه کنارگذاشتن اتحادیه اروپا شکل گرفت ودرمرحله بعد هم که دردوران روحانی نهایی شد ناشی ازسیاست ” دیدن دم کدخدای جهان” یعنی آمریکا بجای اتلاف وقت درمذاکرات با گروه 1+5 بود ثانیا پیشنهاد اوباما درحل وفصل تمام اختلافات ایران با جامعه بین الملل دریک بسته چندجانبه بود که ازبرنامه اتمی ایران تا نقض حقوق بشر، حمایت ازتروریزم، اخلال درصلح اعراب واسراییل وجنگ سایبری را شامل می شد اما این خامنه ای رهبرایران بود که به دفعات درپنهان وعلن اعلام کرده بود که مذاکرات ایران وآمریکا وگروه 1+5 صرفا درچارچوب برنامه اتمی ایران باید محدود شود ودرواقع این رهبری ایران بود که این فرصت تاریخی را دردوره حاکمیت دموکراتها نظیردوران کارتروکلینتون ازدست داد وثالثا خود توافق برجام بدلیل تصویب درشرایط مبهم و نواقص متعدد برلبه تیزابطال هم ازسوی رهبران محافظه کار وجنگ طلب ایران وآمریکا یعنی خامنه ای ودلواپسان ازیکسو وترامپ وندوکانهای آمریکایی واسراییلی ازسوی دیگر به این دلیل قراردارد که هریک تفسیرخود ازآن را به نمایش گذاشته ومدعی نقض آن ازسوی دیگری است. ایران ازیکسو غرب وآمریکا را متهم به عدم رفع تحریم های بین المللی علیه خود می کند وازسوی دیگرغرب نیزباتوجه به قطعنامه 2231 سازمان ملل وعملکرد مخرب ایران درآزمایشات موشکی، گسترش بحران لبنان، سوریه وعراق به یمن وبحرین، تشدید اعدام ها وسرکوب روشنفکران،  گروگانگیری اتباع خارجی وتداوم خط تخاصم با غرب ودیگرهمسایگان درمغایرت با معاهدات وپروتکل های بین المللی نه تنها دلیلی برای رفع تحریم های غیرمرتبط با برنامه اتمی درخود نمی بینید بلکه حتی درگسترش این نوع تحریم ها ازجمله تحریم داماتو مصمم ترمی شود.

ادامه دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published.