دولت دست نشانده دریمن، آفتابه ولگن 7 دست شام وناهارهیچی

دارودسته غارنشینان حوثی ودیکتاتورسرنگون شده علی عبدالله صالح بین خودشان یک دولت با 42 وزیردرست کرده اند وبه آن دولت وحدت ملی می گویند ؟!

تنها برای آشنایی با این لشکرکه مصداق مثال انگلیسی Too many chiefs and not enough Indians می باشد که همه می خواهند رییس باشند ومرئوسی باقی نمانده است تا برآنها حکم برانند به لیست وزرای این کابینه اشاره می کنیم
رییس شورایعالی سیاسی یمن، نخست وزیر، معاون نخست‌وزیر در امور اقتصادی، معاون نخست‌وزیردرامور داخلی، معاون نخست‌وزیر درامورامنیتی، وزیردفاع، وزیراموراقتصادی ودارایی، وزیر کشور، وزیر اطلاع‌رسانی، وزیرامورخارجه، وزیراداره محلی، وزیر خدمات مدنی وبیمه، وزیرحقوق بشر، وزیر برنامه‌ریزی وهمکاری بین‌المللی، وزیرحمل و نقل، وزیرکارواموراجتماعی، وزیرآموزش وپرورش، وزیرآموزش عالی، وزیرآموزش فنی-حرفه‌ای و مهندسی، وزیر امورحقوقی، وزیر صنعت نفت ومعدن، وزیر نیرو وانرژی: وزیر اموراوقاف وارشاد، وزیرتجارت وصنعت، وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات، وزیر کشاورزی، وزیرامورگردشگری وسیاحت، وزیرامورمسکن وسلامت عمومی، وزیر دولت درآشتی ملی وگفت‌وگو، وزیرفرهنگ، وزیر راه وترابری، وزیرامورمهاجران، وزیردولت درامورپارلمانی وشوراء ، وزیرامورشیلات، وزیرمشاوردولت، وزیرمشاوردولت، وزیر مشاوردولت، وزیرمشاوردولت، وزیرمشاوردولت، وزیرمشاوردولت، وزیردادگستری، وزیر ورزش وامورجوانان، وزیر محیط زیست

البته جای وزیربهداشت که ظاهرا با وزیرمسکن ! تحت عنوان سلامت عمومی ترکیب شده است دراین دولت خودساخته ایران خالی است دولتی که قراراست توسط ایران وسوریه وعراق موردشناسایی قرارگرفته تا فرقه گرایی شیعه وسنی درمنطقه کاملا نمود پیداکند با این وضعیت باید شاهد تشکیل دولتهای پنهان دیگری دربحرین، افغانستان، نیجریه ولبنان هم ازسوی ایران باشیم

Leave a Reply

Your email address will not be published.