تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده

 

برای تحقق هرجرمی ازجمله تقلب درانتخابات نیازبه داشتن انگیزه بعنوان عنصر معنوی و تحقق آن بعنوان عنصر مادی جرم می باشد وبرای اثبات آن جرم نیزباید شواهد وقرائن امر، اقاریر صریح یا تلویحی متهم یا متهمان ومستندات دلالت بر وقوع آن جرم بنماید.

درخصوص تقلب درانتخابات 88 نظیرهرپدیده مشابه دیگرچون انقلاب ، جنگ تحمیلی، اصلاحات، برنامه اتمی ایران، مفاسد کلان اقتصادی و…می توان آنرا به سه بخش قبل ازبرگزاری انتخابات، درحین انتخابات وپس ازآن تقسیم بندی کرد.

الف – مرحله قبل ازبرگزاری انتخابات
1- درخصوص مرحله قبل ازانتخابات بدلیل اینکه یک طرف این پرونده رهبری واحمدی نژاد وطرف دیگرهاشمی، کروبی، خاتمی وموسوی می باشند لذا باید به انتخابات 84 (آغازدوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد) برگشت که هم آقای کروبی برتقلب درمرحله اول آن انتخابات تحت عنوان ” تغییرنتیجه انتخابات پس ازچیره شدن خواب درصبح روز پس ازشمارش آراء” صحه گذاشتند وهم آقای هاشمی گردانندکان صحنه تقلب درمرحله دوم را ” به خدا سپردند” ضمن آنکه دومرحله ای شدن انتخابات دراولین دوره ریاست جمهوری خود یک نشانه انکارنشدنی بروقوع اشکال درنظام سیاسی ایران بود.
2- اظهارات  رهبری درکردستان واعضای شورای نگهبان درماهها وایام قبل ازبرگزاری انتخابات درحمایت آشکار ازاحمدی نژاد که قاعدتا باید درقبال کاندیداها بیطرف باشند بالاخص سخنان رهبری درسال سوم که هم دولت را برای برنامه ریزی 5 سال آینده فراخواندند وهم آنرا پاکترین ومردمی ترین ازدوره مشروطیت با بیست ودو معیارعالی توصیف کردند درحالیکه حتی کادرهای جناح راست هم به عمق فسادآن دولت درطول تاریخ ایران واقف بودند.
3- هشدارهای هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص لزوم حفاظت ازآرای مردم وجلوگیری ازتقلب که ایشان درسال قبل ودرهنگام برگزاری انتخابات مجلس خبرگان وریاست آن با تشکیل کمیته صیانت ازآراء وابزارنظارتی فنی (استفاده ازسامانه آنلاین متکی به شبکه موبایل کشور) توانسته بود آن انتخابات را ازهرگونه دستبردمصون نگه دارد وبالعکس سخنان خامنه ای درفروردین 88 که بشدت نسبت به طرح هرگونه احتمال تقلب درانتخابات هشداروآنرا همراهی با دشمن نامیده بود.
4- اقدامات احمدی نژآد بااستفاده ازامکانات ریاست جمهوری ودولت نظیرتوزیع سهام عدالت، توزیع سیب زمینی رایگان، مسافرتهای استانی
55- اعتراف احمدی نژآد به هماهنگی با رهبری درحمله به هاشمی وناطق وموسوی درشب قبل ازمناظره 14 خرداد که گفته بود ” فردامی خواهم انتحاری به خط (تخریب مدافعان موسوی یعنی هاشمی، خاتمی وناطق)تحت عنوان دولت وحدت ملی) بزنم ” واظهارداشته است که رهبری موافق بودند اما گفتند مراقب باش !
6- اعترافات بسیاری ازفرماندهان ارشد امنیتی واطلاعاتی کشورمبنی براینکه که ازماهها قبل درفکرمهندسی انتخابات بوده، هدف آنها عدم انتخاب کاندیدای اصلاح طلبان تحت هرشرایطی ! بوده وکادرهای اصلی حامی دولت وحدت ملی بالغ بر400 نفررا تحت نظرداشته وحتی احکام جلب چندده نفرازآنها که احتمال می دادند درقبال تقلب واکنش شدید نشان بدهند در19 خردادماه ازسوی قاضی فاسد وامنیتی سعید مرتضوی صادرگردیده بود.
7- جابجایی موقت وانتصاب سه ماهه وزیرکشور و ریاست ستاد انتخابات وزارت کشور وسپردن سکان اجرایی بدست دو تن از همفکران احمدی نژآد در دانشگاه علم وصنعت که عملکرد و پرونده زندگی شخصی آنها مملو از فسادهای اقتصادی، سیاسی و حتی اخلاقی بود یعنی سردارمیلیونر ومفسد اقتصادی صادق محصولی و کامران دانشجو که به فساداخلاق مشهوربوده اند.
8- دخالت آشکارسپاه وبسیج درتبلیغ به نفع احمدی نژاد وانتخاب عناصرافراطی درشهرهای مختلف بعنوان ناظران صندوق ها ازسوی وزارت کشوروشورای نگهبان

ب- شواهد ودلایل حین برگزاری انتخابات
1- اعلام پیروزی سریع احمدی نژاد درهمان شب اول ازسوی رهبری درحالیکه ایشان وشورای نگهبان تا دوهفته بعد ازآن اعلام می کردند که برای رسیدگی به اتهام تقلب ازهمان مجرای متهم به تقلب یعنی وزارت کشوروشورای نگهبان آمادگی دارند؟
2- حمله سپاه ودستگاه اطلاعات وامنیت موازی به ستادانتخاباتی موسوی وکروبی درهمان روزانتخابات درقیطریه
3- ازکارانداختن شبکه موبایل کشورکه مورداستفاده کمیته صیانت آراء ودرواقع ابزاراصلی کارآنها برای اثبات تقلب درانتخابات بود.
4- دستوررهبری به خاموش کردن دوربین های صداوسیما درهنگام جلسه معروف رهبری با نمایندگان کاندیداها
5- عدم موافقت رهبری با تشکیل هیات یا کمیته حقیقت یاب مرضی الطرفین ومغایر قانون دانستن آن و ارجاع کاندیداهای معترض به تقلب به همان شورای نگهبان ووزارت کشورکه متهمان اصلی تقلب درانتخابات مذکوربودند درحالیکه درجریان اختلاف بین احمدی نژآد وسایرقوا ایشان یک هیات ونهاد دائمی حل اختلاف تاسیس کردند !
6- شهادت رهبران ومقامات ارشد کشور یعنی هاشمی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاتمی رییس جمهور سابق نظام، موسوی نخست وزیرسابق نظام وکروبی ریاست مجلس شورای اسلامی نظام بروقوع تقلب درانتخابات 88 واعتراف مقامات امنیتی به صحت شهادت این افراد بطوریکه هاشمی بر جابجایی حداقل 8 میلیون رای اصرارداشته است
7- گزارش 380 صفحه ای کمیته صیانت ازآراء وفرازهای اصلی آن ازجمله شرکت بیش از1000% رای دهندگان واجد شرایط در170 حوزه انتخاباتی یا وجود دهها رقم با دوصفردرشمارش برخی آرای صندوق ها که با هیچ منطق ریاضی وعلم آماراحتمالات نمی خواند.
8- اظهارات برخی مقامات سیاسی مبنی براینکه احمدی نژاد بدلیل عملکردنابودکننده کشوردراولین دوره عملا ازسوی جناح راست منزوی ولی رهبری بانگرانی ازروی کارآمدن مهندس موسوی ناچاربه حمایت (بخوانید انتصاب) ازایشان شد.

ج- موارداثبات کننده تقلب پس ازانتخابات 88
1- دستگیری دهها کادرسیاسی ازطیف وسیعی ازگروههای مختلف اصلاح طلب (مشارکت ومجاهدین انقلاب) واعتدالیون (کارگزاران سازندگی) وملی ومذهبی ها وفعالین مستقل ومحورقراردادن اقراربه عدم تقلب درتمام مراحل بازجویی وشکنجه ها بطوریکه وقتی فردی زیرفشارها تسلیم وتن به خواسته شکنجه گران می داد فورا آزاد وبه زندگی شخصی خود برمی گشت ولی چنانچه تن به همکاری واعتراف نمی داد حتی به اتهام اخلال درترافیک به 5 سال حبس وگاهی تا ده سال حبس محکوم می گردید
2- دستگیری وحبس بدون محاکمه وغیرقانونی دوتن ازکاندیدای انتخابات آقایان مهندس موسوی وحجت الاسلام مهدی کروبی وعدم تفهیم اتهام ” ادعای تقلب درانتخابات” که به اثبات مستند تقلب تاریخی درانتخابات منجرمی گردید وبرخی ازمقامات امنیتی وسیاسی صراحتا گفته اند که این دادگاهها نظیردادگاه غلامحسین کرباسچی شهردارتهران یا عبدالله نوری وزیرسابق کشورمی تواند به سندی برعلیه انقلاب ونظام تبدیل گردد
3- بسیارازائمه جمعه یا مقامات سیاسی نیزمحاکمه محبوسین را فرصتی برای آگاهی مردم ازنظرات آنها دانسته که موجبات گمراهی (بخوانید آگاهی) قاطبه آحادملت ایران را فراهم وبرای نظام خطرناک خواهد بود.
4- بیش ازده نفرازمقامات ارشد سپاه ازسردارجعفری وحجت الاسلام سعیدی فرمانده کل ونماینده رهبری درسپاه پاسداران گرفته تا سردارانی نظیرمحمدباقرذوالقدر، اسماعیل کوثری، مشفق، نجات گرفته تا مقاماتی نظیرجنتی، احمدخاتمی، صدیقی، علم الهدی، مصباح، مکارم و…همگی درجلسات ونشستهای غیرعلنی وعلنی به مهندسی انتخابات، جلوگیری ازبرنده شدن کاندیدای اصلاح طلب وبالاخص شخص مهندس موسوی که دردهه اول انقلاب کاملا درجهت مقابل رهبری بوده اند بعنوان خط قرمز انتخابات 88 صحه گذاشته اند.
5- تبریک گفتن مقامات ارشد نظام ازعلی لاریجانی گرفته تا محسن رضایی درساعات اولیه مشخص شدن نتیجه انتخابات مبنی برپیروزی مهندس موسوی که بعدا به ترد یا رابطه تنظیم شده رهبری وحامیان وی با آنها منجرشد درقم به مهرنمازوتسبیح وکفش به علی لاریجانی حمله شد ومحسن رضایی که برخورد با تقلب درانتخابات را ناموس خود خوانده بود وبا تهدیدی که درزیرخواهد آمد مجبوربه عقب نشینی شد
6- اعتراف عباسعلی کدخدایی درخصوص کاهش 400 هزاررای درآرای محسن رضایی پس ازشمارش مجدد ودررسیدگی به اعتراض وی مبنی برتقلب درانتخابات آنهم درچندده صندوق!
7- دستگیری هزاران تن ازنخبگان جامعه شامل وزراء، وکلاء، اساتیددانشگاه، حقوق دانان برجسته، دانشجویان، کارگران و…وکشتاربیش ازیکصدتن ازجوانان وطن درجریان اعتراضات قانونی سکوت وراهپیمایی های خیابانی وبااستفاده ازاختصاص 250 هزارنیروی نظامی وانتظامی وامنیتی و 5 هزارتن ازاراذل واوباش تهران به اعتراف فرماندهان امنیتی که نشاندهنده قصد ونیت جریان مقابل درپیشبرد متقلبانه اهداف خود به هرقیمت می باشد درحالیکه درکشورهای جنگ زده وتحت اشغال عراق وافغانستان باادعای تقلب درانتخابات مشابه حتی یک دستگیری هم اتفاق نیافتاده چه رسد به کشتاردهها جوان به بدترین شکل
8- علمکردنیروی انتظامی درحمله به اماکن عمومی وتخریب سازمان یافته اموال مردم با قصد نشان دادن معترضان بعنوان اخلالگران که تاکنون درهیچ موردمشابه دیگری دیده نشده است ونشان ازآموزش ویژه این نیروها دارد.
9- راه اندازی کارناوال 77 دی وسعی برمحکوم کردن معترضان به تقلب تحت عنوان فتنه گروشعارتاکتیکی “اعدام سران فتنه” بجای رسیدگی قانونی ومطابق عرف واستاندارد به ادعای تقلب درمحکمه بیطرف که بارها وبارها حتی ازسوی محبوسین درنامه به مقامات نظام درخواست شده است ویک نمونه آن نامه مهدی کروبی به حسن روحانی ودرخواست محاکمه به اتهام ادعای تقلب بوده است.
10- سخنان خامنه ای در نمازجمعه 299 خرداد ماه که صراحتا دیدگاههای خود را کاملا به دیدگاههای احمدی نژاد در مسائل سیاسی، اقتصادی وفرهنگی نزدیک ودرمقابل دیدگاه هاشمی وبالتبع آن خاتمی وموسوی وکروبی می داند وقاعدتا مسئولیت هرگونه فساد سازمان یافته ازجمله غارت و نابودی 2 هزارمیلیار ددلار طی 12 سال حاکمیت اقتدارگرایان برکشور وهزاران زندانی ودهها شهید بیگناه را برعهده خود می داند وانگیزه لازم را برای تحقق جرم تقلب به ایشان می دهد
11- تغییررفتارظاهری واعلام درخصوص رعایت نسبی حق الناس در انتخابات 92 و944 که به منع دخالت نظامیان در انتخابات، عدم انتساب آرای مخالفان به مشروعیت نظام وصرفا حمایت ملی ازکشور، عدم استفاده از بیت المال برای هزینه های تبلیغاتی و…علیرغم ردصلاحیتهای گسترده وچند هزارنفری درسه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای و مجلس خبرگان رهبری تا حد ردصلاحیت نوه آیت الله خمینی وریاست محمع تشخیص مصلحت نظام به پیروزی مخالفان دیدگاه رهبری ونزدیک به هاشمی انجامیده است دراین رابطه نیز دروغهای آشکاری ازجمله ردصلاحیت هاشمی بدلیل کهولت سن ازسوی عباسعلی کربلایی ادعا ولی درسال بعد ایشان اعتراف کردند که مساله ردصلاحیت هاشمی به موارد غیرازسن ایشان مربوط بوده است. لازم به توضیح است که گفته شده است رد صلاحیت هاشمی وحسن خمینی وعمده کاندیداهای مجالس خبرگان رهبری وشورای اسلامی با نیت کاهش امکان نفوذ وعدم نیازبه صرف هزینه زیاد (برای استفاده ازابزار تقلب) صورت گرفته است؟
12- سرمایه گذاری گسترده و چند میلیاردی حکومتی دربکارگیری هنرمندان ویا ساخت فیلم های تلویزیونی وسینمایی نظیرقلاده های طلا، لکه، نگهبان آراء، یزدان تفنگ ندارد، پایان مدارا، بازی برای اثبات عدم تقلب درانتخابات 88 ووابسته نشان دادن مقامات معتقد به تقلب به درانتخابات به سرویس های جاسوسی بیگانه که بعضا با اعتراف خود بازیگرانی نظیررضارویگری،امین حیایی یا شریفی نیا به منفورشدن درجامعه وطرد ازسوی همکاران همراه بوده است درحالیکه برخی ازفعالین حتی با طرح یک پرسش ساده یا انتشارچند آمار وارقام که بیانگرتقلب درانتخابات بوده است به چندین سال زندان محکوم شده اند.
13- انحلال سازمانهای غیردولتی مردم نهاد یا سمن وتاسیس نهادهای مشابه با گرایش حمایت ازحاکمیت وجلوگیری ازورود ناظران بین المللی که درپروتکل ها وکنوانسیونهای بین المللی مربوط به “انتخابات آزاد”وشاخص های آن کاملا قانون وازیک سازوکارساده واستاندارد برای تعیین میزان سلامت انتخابات در یک کشور استفاده می کنند حمایت رییس مجمع تشخیص ازانتخابات آزاد وواکنش های منفعلانه و خصمانه رهبری به این امر بدیهی خود بهترین دلیل برتقلبی بودن برخی ازانتخابات درایران بوده است.
14- مخالفت شورای نگهبان با سامانه الکترونیکی شمارش آرای انتخاب کنندگان ودفع الوقت چندساله وهرباربا بهانه های جدید خود یکی ازدلایل حمایت حاکمیت ازتداوم نظامی مبتنی برشمارش دستی آراء می باشد که نظیرهرپدیده دیگری امکان تقلب را درنتایج حاصله براحتی فراهم می آورد.
15- صدوردستورتخریب شخصیتی معتقدان به تقلب درانتخابات 888 وحتی سکوت کنندگان درقبال آن تحت عنوان ساکتین فتنه که عمدتا رهبران فعلی وسابق نظام بوده بدون هرگونه محدودیتی ودادن پاداش وارتقاء سازمانی به آمرین وعاملین آن ازدیگرموارد تحقق تقلب وحمایت رهبری وهمراهان وی ازآن می باشد
درحالیکه طیق قانون مصوبه مجلس همراه دولت احمدی نژاد مرتکبین آن یعنی اهانت به مقامات نظام جرم محسوب می شود وحتی دانشجویی ازدانشگاه پلی تکنیک بنام یوسف رشیدی به صرف بلندکردن یک تراکت که روی آن نوشته شده بود ” رییس جمهورفاشیست، پلی تکنیک جای تونیست” به اعدام محکوم می شود اما می بینیم که روز وشب ازتریبون های رسمی صداوسیما وائمه جمعه ومداحیان ووعاظ به شخص هاشمی یا خاتمی یا روحانی وکروبی وموسوی توهین می شود وهیچگونه اقدامی نیزنظیرمرتکبین آن صورت نمی گیرد توگویی این قانون یک پوستین به تن رهبری واحمدی نژاد یا دیگرمقامات همراه وهمفکرآنان می باشد که عمدتا نیزمسئول نابودی کشورومنابع اساسی آن وفساداستراتژیک اقتصادی شناخته می شوند

لذا با توجه به 30 مورد فوق که البته درصورت برگزاری دادگاه برای متهمان به ادعای تقلب درانتخابات خرداد 88 می تواند به موارد بسیاربیشتری ودرقالب چند ده هزارصفحه اسناد ومدارک غیرقابل انکارجهت ثبت درتاریخ انجامیده ورهبری ومقامات دخیل درتقلب گسترده فوق را بدلیل حجم تخریب کشوردرابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی وفرهنگی به اشد مجازات برساند مشاهده می شود که تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 ازضریب بالایی درحد 100% برخوردارمی شود والبته تنها راه آن نیزباتوجه به فسادگسترده درقوه قضاییه یا دیوانعالی کشور برگزاری یک دادگاه بین المللی ثالث وبالاخص دادگاه لاهه دراین خصوص می باشد که بیطرفی خود را دراینگونه مناقشات به اثبات رسانده است.

اعترافات سردارجعفری به تقلب درانتخابات خرداد 88 که یکی ازدهها سند متقن وقابل ارائه دردادگاههای بیطرف داخلی یا بین المللی می باشد.

https://www.youtube.com/watch?v=2TA8WEeJDtw

Leave a Reply

Your email address will not be published.