حاشیه ای برانتصاب سردارایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق

سردارایرج مسجدی باجناق محمدباقرذوالقدر که پس ازحمله آمریکا ونیروهای ائتلاف به عراق سمت معاونت نیروی قدس سپاه را درآن کشورداشت وبعنوان مسئول بسیاری ازعملیات مخفیانه برعلیه نیروهای آمریکایی شناخته می شد دوباره باگذشت ده سال وواینباردرقامت سفیرجمهوری اسلامی دراین کشوربازمی گردد.

هیچگاه یادم نمی رود که هنوزیکسال ازحمله به عراق نگذشته بود که دروزارتخارجه بحث واگذاری عراق به نیروی قدس وقاسم سلیمانی درمقابل فرماندارنظامی آمریکایی پل برمربود آقایان هاشمی وخامنه ای توافق کرده بودند که بدلیل قرارگرفتن کشورمان درردیف کشورهای محورشرارت احتمال حمله به ایران بعد ازعراق جدی ولذا بهرطریق وبدون اینکه سپاه مستقیما با نیروهای آمریکایی درگیرشوند باید نیروهای ائتلاف وبالاخص آمریکایی را درآن کشورزمینگیرکنند و درادامه همین سیاست بود که هاشمی نیزدرخطبه های نمازجمعه عراق را باطلاق نیروهای غربی عنوان کرد

متعاقب این امرنیزحسن کاظمی قمی معاون نیروی قدس سپاه درافغانستان که درپوشش کاردارایران درهرات بود جایگزین کاردارخوشنام ومجرب ایرا ن درعراق یعنی علیرضا حقیقیان گردید که سخت مورداعتراض مدیران وزارت خارجه قرارگرفته بود والبته بعد ازمدتی هم با حمایت جلال طالبانی سطح روابط ایران وعراق را به سفارت ارتقاء دادند تا کاظمی قمی بعنوان سفیرازمصونیت دیپلماتیک بیشتری برخورداربرای انجام ماموریت خود برخوردارباشد

 ازسوی دیگرنیزبادعوت هاشمی ازمقتدی صدربه تهران وبرگزاری جلسات متعدد با حضورایشان، محسن رضایی وقاسم سلیمانی سازماندهی جیش المهدی تحت فرماندهی مقتدی صدرآغازشد ودراندک مدتی لشکرالمهدی به یکی ازارکان شبه نظامیان شیعه با شعارمبارزه با اشغالگران آمریکایی درعرصه سیاسی عراق ظاهرشد همزمان با این امربود که ایران معبرترانزیت نیروهای القاعده از افغانستان به عراق برای پیوستن به نیروهای وابسته به ابومصعب زرقاوی شد امری که با توجه به سنی وتکفیری بودن این گروه کمتربه چشم سازمانهای غربی می آمد والبته نیروهای اطلاعاتی ونظامی آمریکا ودرراس آنها ژنرال پترائوس ازطریق عوامل ومنابع خود درجریان کامل آن بودند اما بدلیل استراتژی خود دراستفاده ازنقش ایران برای تامین امنیت عراق سیاست شتردیدی ندیدی را پیشه خود کرده وتنها به ثبت وضبط وقایع برای روز مبادای خود می پرداختند. تنها درجریان حمله ژانویه 2007 به قرارگاه هماهنگی نیروهای آمریکایی درکربلا وکشتن 5 سربازآنها با طراحی ولجستیک کامل بود که پترائوس صراحتا ازطریق جلال طالبانی به قاسم سلیمانی پیام داد و سلیمانی وی را اطمینان داد که عملیات کربلا خارج ازاراده نیروی قدس بوده و وی با اشاره به آمادگی خود درتامین امنیت عراق وبعدا کمک های خود درحل اختلاف گروههای شیعه دربصره پس ازخروج نیروهای  انگلیسی وبعد هم درگیریها بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان مقتدی صدر درشهرک صدربغداد وایجاد آرامش موردنظرفرمانده آمریکایی مراتب ارادت خود به فرماندهی نیروهای آمریکایی درعراق را ابزارنموده بود

طی دوسال بعد ازاولین دیدار بارها وبارها مقتدی صدربه ایران آمده ونیروهای وی توسط سپاه درپادگانهای آن آموزش رزم وکاربا مواد وتسلیحات را تجربه کردند اما مواضع ملی گرایانه مقتدی صدرحتی درجلسه با خامنه ای که موافق دخالت مستقیم ایران درعراق نبود وازسوی دیگرفشارآمریکایی بتدریج وی را زمینگیرکرد وبدستورخامنه ای مدتی وی را ازعراق خارج وتحت عنوان ادامه تحصیل درقم مستقرکردند تا آیها ازآسیاب بیافند همچنین طی این مدت با براه انداختن دیگرگروههای شبه نظامیان شیعی بتدریج نیروهای جیش المهدی را روبه تحلیل برده وآنها را جذب این گروههای جدید کردند البته ماجرای  شهرک صدر ودرگیریهای داخلی گروههای شیعی وبالاخص فعالیتهای فریبکارانه نوری المالکی برای جاانداختن نقش بی همتای خود نزد خامنه ای بعد ازمخالفت های اولیه با نقش ایران درعراق نیزدراین امربی تاثیرنبود.

سپس ازآن نیزبا استقرارحسن دانایی فردیگرفرمانده نیروی قدس بجای حسن کاظمی قمی سفیرسابق ومعاون نیروی قدس به سمت رییس ستاد بازسازی عالیات عتبات منصوب تا ازاین پوشش برای پیشبرد اهداف عملیاتی واطلاعاتی این نیرو درعراق استفاده شود.

جالب است که بدانیم درهفته های اولیه آزادی عراق توسط نیروهای آمریکایی که امورات نیروی قدس درآن کشورزیرنظرایرج مسجدی ومحمدجعفری صحرارودی درجریان بود صحرارودی دریک ایست بازرسی به دست نیروهای آمریکایی گرفتارمی شود ولی هویت وی شناسایی نمی شود وبلافاصله با وساطت جلال طالبانی که درآن هنگام رییس جمهوردوره ای عراق بود آزاد وروانه ایران می شود گفته می کشوردرجریان یورش نیروهای آمریکایی به کنسولگری ایران دراربیل درابتدای ژانویه سال 2007 نیزوی یکی ازاهداف حمله مذکوربوده است ولی درهنگام حمله درمحل کنسولگری ایران حضورنداشته است ازمحمد جعفری صحرارودی بعنوان یکی ازعوامل تروردکترقاسملو رهبرحزب دموکرات کردستان عراق درکشوراطریش نام برده می شود  که تحت عنوان مذاکره و آشتی ملی وبازهم با وساطت جلال طالبانی صورت گرفته بود

نیروهای آمریکا که تلفاتی معادل 6-5 هزارسربازدرعراق داشته اند حدود 20% این کشته ها را ناشی ازعملیات نیروهای وابسته به سپاه قدس ایران می دانند واین تلقات عمدتا درخلال سالهای 2009-2004 اتفاق افتاده است یعنی زمانی که سردارایرج مسجدی  ودیگرفرماندهان همراه وی درعراق هدایت بخشی ازنیروهای سپاه قدس وگروههای شبه نظامی شیعه وسنی را برعهده داشته است لذا انتصاب وی بعنوان سفیرایران درآن کشورقاعدتا تنش هایی را با دولت آمریکا بدنبال خواهد داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.