هزینه 7/5 میلیارددلاری برنامه اتمی ایران افشاء شد

نزدیک به دودهه است که یکی ازدغدغه های نخبگان ایران مساله هزینه برنامه اتمی ایران است که تابحال بعنوان یکی از اسراراین پروژه مکتوم مانده بود تنها دراکتبرسال قبل بنده دریک مقاله بحث هزینه های برنامه اتمی ازجمله صرف حدود 4 میلیارد دلاررا صرفا در جهت خرید حدود 20 هزارسانتریفوژخارج ازرده پاکستانی P1 عنوان کردم که شاید درآن هنگام کمترکسی باور می کرد اما اکنون با اعتراف علی اکبرصالحی رییس سازمان انرژی اتمی مبنی برهزینه 7/5 میلیارددلاری دیگرکمترین شکی برای مخاطبین وملت ایران باقی نمانده که این برنامه یکی از پرهزینه ترین وبی خاصیت ترین پروژه های نظام اسلامی والبته به مسئولیت شخص خامنه ای بوده است زیرا وی بدون اطلاع دولت وقت وصرفا ازطریق ارتباط مستقیم با غلامرضا آقازاده رییس سازمان انرژی اتمی دستورخرید سانتریفوژهای بنجل وغیرقابل استفاده برای تولید با حجم واقعی وموردنیاز را ازعبدالقدیرخان پاکستانی داده است.(دراین رابطه دولت خاتمی وشخص یونسی کیفرخواستی برای آقازاده با مجازات اعدام برای وی تهیه می کند ولی با دخالت خامنه ای که آمریت وی را داشته است به ده سال حبس خانگی ومممنوعیت حضوردراماکن عمومی ومصاحبه و… کاهش وصرفا وی مجازبه تردد بین منزل ومحل کاری که برای وی درنظرگرفته شده می باشد)
رییس سازمان انرژی اتمی ایران برای ماله کشی برهزینه ها ابتداء نیروگاه بوشهررا 5 میلیارد دلارقیمت گذاری می کند درحالیکه بدلیل شروع به ساخت آن درزمان شاه، بمباران آن دردوره جنگ 8 ساله با عراق وبعد بازسازی آن دردوران سازندگی ونهایتا تکمیل وشروع بکارآن درسالهای اخیراین نیروگاه ازجهاتی بالاخص ازنظرایمنی عملا مستهلک گردیده ودرواقع نوعی آفتابه خرج لحیم محسوب می شود
دکترصالحی سپس بدون اشاره به صدها میلیارددلار خسارت ناشی ازتحریم های بین المللی واز دست رفتن فرصتهای طلایی درتوسعه ایران ونیزبلوکه شدن درآمدهای نفتی ایران دربانکهای خارج با خرید تهاتری نفت درمقابل کالا های بنجل چینی وهندی و… می گوید حدود 2-3 میلیارد دلارهم هزینه سایرتاسیسات وحلقه های مربوط به دستیابی کامل به تکنولوژی اتمی وتکمیل زنجیره تولید انرژی اتمی ازاکتشاف درمعادن اورانیوم ساغند یزد وگچین بندرعباس تا تولید کیک زرد وگاز هگزافلوراید اورانیوم دراصفهان واردکان یزد، سایتهای غنی سازی درنطنز وفرودو، آب سنگین اراک برای تولید پلوتونیوم، تاسیسات کرج و سایرمراکزتحقیقاتی شده است.
درواقع کاری که درایران صورت گرفته است درست شبیه این است که شما یک ماشین بخرید واگرنگوییم یک کارخانه تولید موتور، یک کارخانه تولید بدنه وسایرمتعلقات یک ماشین را ولی برای آن یک تعمیرگاه، یک پمپ بنزین، یک تایرشاپ و…بزنید که کاملا غیرمنطقی است بهمین دلیل است که جامعه جهانی می گوید :
این برنامه یک هدف نهایی دیگروپنهان دارد که میخواهد تمام حلقه های زنجیره آن درداخل کشورمستقرشده وهیچگونه وابستگی به هیچ کشوری نداشته باشد وازسوی دیگرچون راکتورآب سنگین دراراک هم برپا کرده اید پس هدف نهایی رسیدن به سلاح اتمی است.
اما سلاح اتمی نیازبه محمول دارد یعنی یا باید بوسیله هواپیما بعنوان بمب ویا بعنوان سرجنگی بروی موشک سوارشد. ایران فاقد یک نیروی هوایی قوی با بمب افکن های برد بلند (هواپیمای استراتژیک) می باشد ضمن آنکه درصد امکان رهگیری هواپیما وسرنگونی آن قبل ازرسیدن به محل پرتاب یا نقطه رهایی بمب بسیاربالاست پس باید به سراغ موشک با قابلیت حمل کلاهک اتمی ازیکسو وبرد بلند ودقت آن ازسوی دیگررفت بطوریکه درضربه اول بتوان رقیب را ازبین برد و از واکنش متقابل یا ضربه دوم درامان بود بهمین دلیل علاوه برموارد فوق باید به سراغ سرجنگی چندکلاهکی یا بارانی رفت به این شکل که بتوان همزمان هریک کلاهک یک پایگاه اتمی یا یک شهررا ازطریق هدایت ناوبری مستقل ازبین ببرد و…
دراینجاست که بحث ارتباط موشک وبرنامه اتمی پیش می آید ولذا می بینیم که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل ضمن لغو شش قطعنامه قبلی خود درموردتحریم های مربوط به برنامه اتمی ایران توجه خود را متوجه توان موشکی ایران با قابلیت حمل سرجنگی اتمی می کند. اینکه چگونه می توان یک موشک معمولی را به مرحله ای که قابلیت استفاده دربرنامه نظامی اتمی داشته باشد را تغییروتبدیل کرد یا پروسه آن باید چه مراحلی را ازنظربرد ودقت ومکانیزم پرتاب وماشه و…طی کند بعدا به آن خواهیم پرداخت
اما اکنون می خواهیم به ادامه سخنان ایراد شده ازسوی علی اکبرصالحی رییس انرژی اتمی بپردازیم
رییس سازمان انرژی اتمی ایران پس ازاعلام هزینه 7/5 میلیارددلاری خالص یا Net برنامه اتمی ایران بدون درنظرگرفتن دهها وصدها میلیارد دلارهزینه های جانبی وخسارات ناشی از برنامه فوق که باید آنرا هزینه ناخالص یا Gross این پروژه با عقوبتی که نهایتا به سرکشیدن جام زهرتعبیرشده است بحساب آورد به بازدهی مالی این سرمایه گذاری اشاره کرده می گوید ایران تنها کشوردرحال توسعه است که به کسب آستانه اتمی شدن رسیده اما هنوزبالغ نشده وباید بسیارتلاش کرد تا به رده تولید صنعتی وبه روزبرسیم ومی گوید می توان (امکان دارد) دریک افق 15-10 ساله به ارزآوری رسید وی می گوید برای تولید رادیوداروها (داروهای تولید شده ازمحل تکنولوژی هسته ای) حدود 60 میلیون دلارهزینه کرده ایم که بزودی ( درآینده پس ازدو دهه سرمایه گذاری) نتیجه خواهد دارد
بعبارتی آقایانی که هدف نهایی این برنامه را صلح آمیز وبرای اهداف پزشکی مطرح می کردند وادعا می کردند اگرایران به این تکنولوژی دست پیدا نکند بیماران بسیاری جان خود را ازدست خواهند داد ومسئول آن گروه 1+5 وسازمان بین المللی انرژی اتمی خواهدبود و… تنها 0.008% ( هشت هزارم درصد ) ازهزینه ها را صرف بخش پرتودهی وتولید داروهای رادیواکتیو کرده اند تا درآینده نامعلوم به بهره برداری برسد وتو حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل

Leave a Reply

Your email address will not be published.