آقای تاج زاده شرم کنید-بخش اول

آقای تاج زاده شما حق دارید ازرای دادن به روحانی پشیمان نباشید اما ما پشیمانیم زیرا:

1- پرونده ایران ازشورای امنیت خارج شد زیرا درسال آخردوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد با گزارش وی به رهبری درعدم امکان ادامه برنامه اتمی واداره کشوربدلیل تحریم های بین المللی وبالاخص تحریم های نفتی وبانک وبیمه ای نمایندگان رهبری دراجرای استرتژی جدید ” سازش قهرمانانه ” با آقایان جیک سولیون مشاورامنیتی اوباما وویلیام برنز دیپلمات ارشد وزارت خارجه آمریکا درمسقط پایتخت عمان مذاکرات پنهانی را برای توافق اتمی را شروع کرده بودند وآقای خامنه ای نیزچندسال بعد درسخنرانی عمومی خود به این امراعتراف کرد.

2- آقای روحانی نه با انتخاب خود درسال 1392 ( معادل با سال 2013 میلادی) تنها سایه شوم جنگ را ازکشوردورنکرد بلکه با اجازه دادن به گسترش دخالت سپاه پاسداران درلبنان ، عراق وسوریه که پیدایش داعش یکی ازپیامدهای آن بود وتشدید آزمایشات موشکی کشوررا درلبه پرتگاه جنگ قرارداد روحانی همچنین با پس  زدن دستهای ملک عبدالله پادشاه صلح دوست عربستان برای تشنج زدایی ازمنطقه زمینه ظهورملک سلمان وفرزندش محمدبن سلمان یا افراطی ترین پیمان های منجربه جنگ را فراهم کرده است بالاخص ورود به جنگ با عربستان درکشور یمن با هدف مقابله با مثل وبراساس یک تحلیل اشتباه که عربستان را عامل کاهش قیمت نفت معرفی می کرد ازدستاوردهای دولت روحانی بوده است. همچنین حمله به سفارت ومراکزدیپلماتیک عربستان سعودی دردیماه 94 که به قطع کامل روابط دیپلماتیک با بسیاری ازکشورهای همسایه انجامید نیزدردوران ریاست جمهوری حسن روحانی رخ داده است.

3- اولا نرخ تورم دردوره ریاست جمهوری احمدی نژاد وبالاخص سالهای آخرآن هیچگاه از100% کمترنبوده است وحتی طرفداران وی یا آماردستکاری شده رسمی نیزحداقل آنرا 50%-40% ذکرکرده اند اینکه شما آنرا به 30% کاهش داده اید واقعا جای تشکردارد ثانیا حتی اگر دو واحد اقتصاد خوانده بودید می دانستید که مهارنسبی تورم (نه در10% ادعایی دولت روحانی) ناشی ازرکود کامل اقتصادی بوده است ونه شاهکاردولت تدبیروامید ودراین رابطه صدها سند درروزنامه های رسمی وسخنان مقامات نظام منتشرشده است کاشکی قبل ازاظهارنظردرمورد اقتصادکشورکه درتخصص وسابقه مدیریتی شما به چشم نمی خورد یک حداقل مطالعه ای مبذول کرده بودید

4- درخصوص ادعای تبدیل نرخ رشدمنفی 4/8 به مثبت (بدون ذکرعدد ورقم) نیزشمار را به پاسخ قبل ارجاع ودرخواست شروع مطالعات اقتصادی برای شما را دارم.

5- تزریق مهارگسیخته منابع مالی درسالهای اول طرح ونهایتا خارج شدن آن ازریل پیش بینی شده که درمرحله بعد منجربه افزایش درحد 300% تعرفه ها راشاهد بودیم لازم به توضیح است که فشاراصلی این طرح بربیمه ها با کسری بودجه درحد 8 هزارمیلیاردتومان بود که بخشی ازآن ازمحل 10% طرح هدفمندی یارانه ها وافزایش 1% نرخ های ارزش افزوده اجرا شد.تاکید بردرمان بجای پیشگیری ازاشکارات اساسی این طرح می باشد.

6- گفته شده است که فضای مجازی دردوران ریاست جمهوری روحانی ازمحدودیت کمتری برخورداربوده است ولابد مصداق آنرا عدم فیلترینگ تلگرام ذکرمی کنند درحالیکه این امرناشی ازفقدان کارایی ممنوع کردن سایت های مشابه ( واتس آپ، ایمو، هنگ آوتس یوتیوب و…) بوده است که با فیلترشکن های ارسالی براحتی توسط کاربران مورد استفاده مجدد قرارگرفته اند وپس ازآن مدیران کنترل فضای مجازی کشور مذاکره ودیدن دم کدخدای فضاهای سایبری را دردستورکارخود برای این محدودیت ها قرارداده اند

7- فرموده اید که دولت حسن روحانی فسادهای نجومی دولت قبل را افشاء وبرخورد با فسادهای دولت ونزدیکان خود را خط قرمزنخواند که اینهم دروغی آشکاربیش نیست اولا دولت روحانی بجزکلی گویی نظیرناپدیدشدن 950 میلیارددلار درآمدهای نفتی یا فساد ناشی ازتجمیع سلاح وپول ورسانه دراختیاریک نهاد هیچ فسادمشخصی که مصادیق وتجمیع آنها مشخص کننده حدود دوهزارمیلیارددلار ( جمع درآمدهای گم شده نفتی وشرکتهاومجتمع های حاکمیتی واگذارشده به نهادهای تحت نظررهبری) غارت سازمان یافته باشد را اعلام نکرده است وشعارهای ایشان دقیقاکپی برداری ازشعارهای احمدی نژاد درخصوص وجود لیست مفسدان کلان یا مافیا دربخش نفت وانرژی بودونهایتا نیزدیدیم که هیچکس نه بازداشت شد ونه مافیایی کشف شد! ثانیا اگرهیچکس نداند شما می دانید که سکوت روحانی یا جهانگیری درقبال دستگیری وپرونده سازی برعلیه برادران آنها با هدف براه آوردن آنها درمسیرتعیین شده توسط رهبری وبا کارگزاری فرماندهان فاسد سپاه پاسداران (بالاخص سردارنجات وسردارطائب) وسران قوه قضاییه ( صادق لاریجانی ومحسنی اژه ای) بوده است همین سناریو برای تمام رهبران ومفامات ارشد ازآیت الله شریعمتداری وگلپایگانی گرفته تا منتظری وهاشمی اجرا وظاهرا آقایان درمجموع به اهداف خودرسیده اند ثالثا: بعید است ندانید که 90% مفاسد کشوردربخش های غیردولتی وانتصابی که زیرنظررهبری است اتفاق افتاده است یعنی جایی که هم مقامات دهه ها برمسند خود نشسته وبا مطلق العنان بودن وبرخوردارازحاشیه امنیتی که خامنه ای برای آنان ایجاد کرده است به فسادمطلق رسیده اند هدایت این موج به سمت دولتی که حداکثرهر8 سال یکبارتغییرمی یابد نوعی انحراف ودادن گرای غلط به مخاطبین می باشد تا قدرت مطلق که فسادمطلق را برکشور حاکم کرده است با طیب خاطربه ادامه سیاستهای خود بپردازد وکشوررا هرچه بیشتردرعرقاب فساد اقتصادی وسیاسی فرو ببرد.

8- درخصوص خودکفایی دربرخی محصولات کشاورزی که لابد منظورتان گندم است ایران ازاین نظردردوره خاتمی ازواردات 6 میلیون تن گندم خودکفا بود اما با روی کارآمدن دولت یکدست وسلطه بازاریان طماع براقتصادکشورواردات کالاهای کشاورزی وصنعتی برتولید فزونی گرفت ومتاسفانه تحریم ها هم بهانه وپوشش خوبی برای ایجاد حاشیه امن واردات گردید لذا برگرداندن این ورق زمانی ارزش دارد که کشاورزان ما احساس امنیت کرده ودریک پروسه زمانی طولانی با حمایت های قانونی منتظرتغییردولتها نباشند. مزید آگاهی عربستان سعودی بعنوان یک کشورخشک ولم یزرع از30 سال قبل نه تنها ازواردات گندم بی نیازبلکه اقدام به صادرات این محصول کشاورزی هم می کند!

9- وزارتخانه های کشور، ارشاد اسلامی واطلاعات دولت روحانی نه تنها هیچیک ازسازمان های غیرانتقاعی ومردم نهاد (سمن) غیردولتی بسته وتوقیف شده دردوران احمدی نژاد را مجوزفعالیت دوباره نداد بکه عملا به سازمان های ایجادشده وبرخوردارازبودجه های کلان دولتی رسمیت داده است نظیرکمسیون حقوق بشراسلامی درقوه قضاییه یا سازمان دیده بان عدالت وشفافیت به ریاست احمدتوکلی وعلیرضا زاکانی وبقیه که ازحامیان ومجریان اصلی فساد دردولت احمدی نژاد بودند.

10- فرموده اید روحانی به مقابله با فضای امنیتی وتکصدایی دردانشگاهها برخاست که آدم را یاد شعرمعروف مولانا میاندازد که گفت ن  یکی  پرسید اشتر  را  که :  هی               از کجا می آیی ای فرخنده  پی ؟

گفت :  از  حمام   گرم    کوی     تو                گفت : خود پیداست در زانوی تو

حالا داستان رفع فضای امنیتی ازدانشگاههاست انتخاب منصورغلامی با تخصص باغبانی آنهم بعنوان انتخاب بیست ویکم به سمت وزیرفرهنگ وآموزش عالی وبعد هم استقرارفرهاد رهبر امنیتی ترین رییس دانشگاه تاریخ ایران درراس دانشگاه آزاد اسلامی خود نشاندهنده همه چیزاست وبالاخص سکوت معنی دارروحانی درانتصاب غیرقانونی دکترولایتی درراس هیات امنای آن دانشگاه خود مصداق این شعرمولانا می باشد ومرغ پخته دردیگ را به خنده وا می دارد.

11- گفته اید روحانی به استقلال حوزه های علمیه احترام گذاشت اولا : ازاحترام به استقلال حوزه های علمیه گفته اید انگارکه چنین استقلالی درآنها وجود دارد حتی یک بچه 12 ساله هم می داند که اعتبارحوزه ها به مراجع گرانقدری بود که وجوه خود را ازمردم ونه دولت دریافت می کردند وبا همان حوزه ها ومدارس خود را اداره می کردند همین حوزه ها پس ازانقلاب با استقرارروحانیون درراس نهادهای حکومتی ودولتی به تدریج به دولت وابسته شدند وتیرخلاص استقلال آنها نیزتوسط دولت احمدی نژاد وبنا به فرموده آیت الله خامنه ای زده شد که دین دولتی ودولت دینی را مترداف هم دانسته وازوابسته کردن حوزه ها ومدارس علمیه به بودجه دولتی حمایت وهزاران میلیاردتومان به حساب آنها ریخته شد که هنوزنیزبا تکرار وحتی افزایش این ردیف ها دربودجه 97 زبانزد کارشناسان بودجه و مورداعتراض تمامی طبقات مردم وحتی روحانیون است ثانیا: آقای روحانی درسفربه قم باردیگربه دیدارمراجعی رفتند که سرمنشاء فساد وحمایت ازدولت فاسد احمدی نژاد بودندنظیرنوری همدانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، جوادی آملی، سبحانی وبرعکس ازمراجع مستقل ومردمی نظیرآیت الله یوسف صانعی یا آیت الله اسدالله بیات و…هیچگونه ملاقاتی باترش ازانگ خوردن نداشته اند.

12- درخصوص افزایش دستمزد کارمندان، کارگران ومعلمان نگاهی به بودجه ودستمزد معلمان آموزش وپرورش ومقایسه آن با کارمندان قوه قضاییه خودنشان ازهمه چیزازجمله بی پایه واساس بودن افزایش حقوق معلمان، کارمندان وکارگران می دهد مزید آگاهی بودجه آموزش وپرورش با یک میلیون کارمند 35 هزارمیلیاردتومان وبودجه قوه قضاییه با 50 هزارکارمند 23 هزارمیلیاردتومان ( بدون محاسبه درامدهای ناشی ازفساد گسترده ورشوه خواری قضات وکارمندان آن قوه و 63 حساب ریاست قوه قضاییه).

13- ادعای خاتمه دادن به استخدام های فله ای را با سخنان لخیر اسحاق جهانگیری معاون اول ایشان که می گوید  «متاسفانه برخی مدیران بی انگیزه آویزان کشور شده‌اند که نه تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند بلکه کسی هم شجاعت کنار زدن آنها را ندارد و گویی این مدیران باید تا آخر روی جهیزیه جمهوری اسلامی بمانند.» واینکه هنوز 75% مدیران رده میانی وابسته به دوره حاکمیت یکدست افراط گرایی برکشورند را مقایسه کنید بیش ازاین توضیح واضحات است

14- عدم افزایش بهای ارز وطلا طی سالهای اخیربنا به نظرکارشناسان نه ازرونق تولید واقتصاد بلکه بخاطرشرایط رکود، چسبندگی تورم به حداکثرتوان خرید مردم، مذاکرات مربوط به برجام وانتظاربازاربرای تصمیم نهایی بازیگران عرصه سیاست درداخل وخارج بود ونه الزاما دراختیاردولت وحسن روحانی واین ادعا که ثبات نسبی ناشی ازسیاستهای دولت بوده است ادعایی گزاف بیش نیست نظیراینکه احمدی نژاد ادعا بکند درآمد افسانه ای نفت طی سه سال که تابشکه ای 145 دلارهم معامله شد ناشی ازتصمیم وی یا دولت ایشان بوده است !

15- افزایش آگاهی های عمومی وافشاء برخی اندیشه ها واقدامات دردسرسازآنهم با ابزارسخنرانی ریاست جمهور اگرمفید فایده و اثری در دادن وجاهت به شخص حسن روحانی باشد باید نظیردولت اصلاحات وشخص محمدخاتمی بازخورداعتباری برای کارگردان آن داشته باشد ونه بالعکس شعار” مرگ برروحانی ” یا ” ما پشیمانیم ” را بهمراه داشته باشد بالاخص اینکه این شعارها درتقابل آشکاربا هم باشد.

نمی شود هم ازنهادی نظیرسپاه پاسداران بعنوان یک نهاد فاسدکه با قاچاق کالا ( والبته همه چیز)  اقتصاد کشوررا نابود کرده وبا برخورداری وتجمیع تفنگ، پول،قدرت، روزنامه، سایت وتبلیغات  که حتی سلمان وابوذررا فاسد می کند ونیزنامیدن آن به عنوان دولت باتفنگی که شرکتها وکارخانه ها را مالک شده نام برد  وهمزمان مدعی شد ” سپاه دردل مردم است” یا ”  سپاه نه تنها محبوب ملت ایران بلکه محبوب مردم عراق هم هست چون بغداد را نجات داده؛ محبوب کردهای عراق هم هست چون اربیل را نجات داده؛ محبوب مردم دمشق و سوریه هم هست چون دمشق را نجات داده؛ محبوب مردم لبنان هم هست چون طرفدار حیثیت و استقلال لبنان بوده‌است؛ سپاه همیشه کمک مظلومان بوده و در برابر تروریست‌ها ایستاده‌است”

تاج زاده دربند اول بخش دوم مطلب خود ازامکان نقد دولت درمواردی نظیرحذف یارانه، افزایش بهای سوخت، بالابردن عوارض خروج ازکشور، تضعیف طرح سلامت و.. درآزادی وامنیت کامل دفاع وآنرا نشان تفاوت دولت روحانی با دولت قبل می داند توگویی دردولت قبل هیچگونه انتقادی ازسوی گروههای مختلف جناح راست ازهمدیگریا احمدی نژاد بعمل نمی آمده است اما آنچه درطبق می ماند مقایسه عملکرد است که هیچ تفاوتی با هم ندارد افزایش ها همان است وبا همان منطق 200% و300% روبرو هستیم استدلال مدیران تنظیم بودجه درهمه زمینه ها ازجمله پول پاشی بین نهادهای روحانی همان استدلال احمدی نژادی است

دوم: تاج زاده می گوید فضای نقد  آنچنان گسترش یافته که رییس قوه قضایییه  مجبوربه نشست 8 ساعته با دانشجویان یا معاون اول وی واداربه توضیح عملکرد خود (البته همراه با سوت بلبلی) می شود اما ایشان توضیح نمی دهد که این نشستها بدلیل افشاگری های سایتها واشخاصی است که برادران لاریجانی وقوه قضاییه را ازداخل وخارج سکه یک پول کرده اند وطناب دار وزندان را با خودحمل می کنند ویک نمونه آن سایت آمدنیوزبه کارگزاری روح الله زم با افشای جاسوسی دخترصادق لاریجانی ویک نمونه دیگرآن حمیدبقایی با محکومیت 63 سال زندان بخاطر63 حساب رییس قوه قضاییه با بهره های میلیاردی یا یاشارسلطانی با افشای املاک نجومی  است

سوم – گفته اید  یک نمونه ازتوسعه دایره پاسخگویی همراهی وزیرکشوربا جامعه مدنی دراعتراض به راه اندازی گشت های شهری توسط فرمانده بسیج سپاه پاسداران می باشد مگرهمین وزیرکشورنبود که درقبال نگهداری بسیاری ازاحمدی نژادی ها درپست های اداری (ازبخشداری گرفته تا استانداری) برعلیه رای مردم وخواست جامعه مدنی بود؟ مگرهمین وزیرکشورنبود  که با بی عملی وسکوت درمقابل شورای نگهیان خانم مینوخالقی نماینده مردم اصفهان را با 200 هزاررای توسط شورای نگهیان ازمجلس بیرون انداخت ؟ ومگرهمین وزیرکشورنبود که   سپنتا نیکنام عضوپنجم شورای شهریزد با 22 هزاررای تحویل شورای نگهبان داد تا به بهانه ” نفی سبیل ” ازنمایندگی مردم مسلمان ومتدین یزد بازبماند ؟آیا مخالفت بی رمق ظاهری ودرعمل تن دادن قاطع به استبدادفردی احمدجنتی رییس شورای نگهبان نشانه توسعه یافتگی دولت می باشد؟

چهارم – این بند بیانیه ” پشیمان نیستم” تاج زاده را باید شاه بیت تمام ادعاهای وی دانست زیرا ازپیروزی روحانی بردیدگاههای ضدزن، ضدسنی وضد اهل کتاب سخن رفته است وبکارگیری نادیده درسطوح پایین (منظورابلاغیه فاقد ضمانت اجرایی بکارگیری یکی اززنان یا اهل سنت دربخش های مدیریت میانی دولت است) نوعی حلوی نسیه درمقابل سیلی نقد به گونه زنان کشور و اقلیتهای دینی وقومی می باشد امری که حتی سروصدای اعضاء وطرفداران دولت را هم درآورده است؟!

پنجم – این بند را شاید بهترین وواقعی ترین ودرواقع فاجعه ترین اعتراف وی نسبت به تمامی  بندهای بیانیه های تاج زاده خواند آنجا که می گوید ” اگرچه درحدعراق وافغانستان ( بخوانید دوکشور اشغال ونابود شده توسط آمریکا واحزاب افراطی شیعه وسنی) ازآزادی های مدنی وسیاسی بهره نمی بریم” و ” هرچند درحد برخی شیخ نشین های خلیج فارس آزادی اجتماعی وفرهنگی نداریم”  اما دولتی داریم که افتخارخود را تدوین منشورحقوق شهروندی وحامی آزادی بیان وقلم واندیشه ومطبوعات وحزب وانتخابات می داند!

یعنی اگرهیچ دلیلی برای محکومیت قطعی یک متهم به دفاع ازیک نظام سرتاپا فاسد وجود نداشته باشد همین اعتراف به عقب ماندگی ایران ازکشورهایی که دهها سال است زیرسایه جنگ وبحران واستبدادمطلق زندگی کرده اند خود بهترین گواه برخیانت آشکارروشنفکرانی چون مصطفی تاجزاده وامثالهم می باشد که با همین اراجیف جوانان ایران را به گمراهی برده اند. ایشان باید توضیح بدهد که کدام بندمنشورحقوق شهروندی بیشترازحقوق مصرح مردم درقانون اساسی است که تابحال نادیده گرفته شده است؟ یا کدام بند منشورفوق بیشترازمنشورحقوق شهروندی مصوبه مجلس آنهم با امضای رییس قوه قضاییه سابق محمودالهاشمی العراقی است؟ واقعا تاج زاده با این ادعا  شرم را خورد وحیا را قی کرده است.

ادامه دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published.