نوشته ای برای نسل جوان واینکه بودجه 97 چگونه مفتخورها را پس از50 سال لو داد

نوشته های برای نسل های جوان

بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد !

شاید ازنسل های جوان ما کمترکسی بداند که دلیل اصلی مخالفت خمینی با شاه نه آنچه درکتابهای تاریخ باعنوان کاپیتولاسیون ومربوط به مهر وآبان 43 بلکه به بهمن 41 برمی گردد وانقلاب سفید ایران که دادن حق رای ونمایندگی به زنان وتقسیم اراضی زمین بزرگ مالکان اساس آن بود اما اگربه متون سخنرانی شاه درقم دردفاع ازانقلاب اصلاحات فوق نگاه کنیم وسخنرانی آیت الله خمینی در15 خرداد 42 ومتعاقب حمله به مدرسه فیضیه قم به یک نکته اساسی می رسیم وآن اشاره شاه به ” پایان دوره مفتخوری روحانیت” وواکنش شدید خمینی نسبت به این موضوع است بطوریکه آیت الله پس ازمقدمه چینی معمول درسخنرانی وپرداختن به اسراییل بعنوان ریشه مشکلات کشورمی گوید:

” دولت ما به تبعیت اسرائیل به ما اهانت می کند. مفتخوار کیست؟ شما آقایان قم، ملاحظه فرمودید آن روزی که آن رفراندم غلط انجام گرفت،آن رفراندوم مفتضح انجام گرفت، آن رفراندومی که چند هزار نفر بیشتر همراه نداشت، آن رفراندومی که بر خلاف ملت ایران انجام گرفت، در کوچه های این قم، در مرکز روحانیت، در جوار فاطمه معصومه راه انداختند اشخاص را؛ چند نفر از بچه ها و اراذل را راه انداختند؛ در اتومبیلها نشاندند و در کوچه ها گرداندند ؛ گفتند: مفتخوری تمام شد، پلو خوری تمام شد. آقایان! ملاحظه بفرمایید، این وضع مدرسه فیضیه را ملاحظه کنید، این حُجَرات را ملاحظه کنید، این اشخاصی که لُباب عمرشان را در این حُجَرات می گذرانند، آن اشخاصی که مواقع نشاطشان را دراین حجرات می گذرانند، آن اشخاصی که بیش از سی- چهل الی صد تومان در ماه ندارند، اینها مفتخورند؟ آن اشخاصی که هزار میلیونشان، هزار میلیونشان یک قلم است، هزاران میلیونشان درجاهای دیگر است، اینها مفتخور، زیادنیستند؟ ما مفتخوریم؟ مایی که مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم مان وقتی که فوت می شود، آقازاده های آن[ مرحوم] همان شب چیز نداشتند، همان شب شام نداشتند[ گریه شدید حضار] ؛ ما مفتخوریم؟ مایی که مرحوم آقای بروجردی مان، وقتی که از دنیا می رود ششصد هزار تومان قرض می گذارد، ایشان مفتخورند؟ اما آنها که بانک های دنیا را پر کرده اند، کاخ های عظیم را روی هم ساخته اند، و باز رها نمی کنند این ملت را، و باز دنبال این هستند که سایرمنافع این ملت را به جیب خودشان یا اسرائیل برسانند، اینها مفتخور نیستند؟ باید دنیا قضاوت کند، باید ملت قضاوت کند که مفتخور کیست؟”

آری روحانیتی که حداکثراتهام وی درقبل ازانقلاب اتکاء به زمین داران بزرگ وبازاریانی بود که با راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای بزرگ یا Department Store هایی چون فروشگاه کوروش یا شهر وروستا و… منافع سنتی خود را درکشورروبه توسعه درخطرمی دیدند وکمکهای مالی خود را تحت عنوان خمس وزکات وسهم امام غایب به روحانیون می دادند تا برخی ازآنها با این پول به مخالفت با شاه بپردازند امروز دیگرپرده ها را کنارزده ورسما با استفاده ازردیف های بودجه که حاصل ازفروش نفت وگازومنابع طبیعی ودولتی می باشد به یک پایه تثبیت دولت تبدیل شود جدول زیرپرداخت رسمی بیش از3000 میلیاردتومان به سازمان های مفتخوری را نشان می دهد وقطعا مبالغی درهمین حدود وشاید هم بیشتردرردیف های بودجه درون سازمان ها ونهادهای رسمی حکومتی ازدولت گرفته تا مجلس وقوه قضاییه وشورای نگهبان وصداوسیما ونیروهای مسلح نیزدراختیارروحانیت مستقردراین ارکان پرداخت می گردد تا مفتخوری روحانیت به قیمت فقر وفاقه بیشترمردم ایران زمین نمود پیداکند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.