وقتی ” خارج ازدید” حقایق تقلب درانتخابات 88 را نمی بیند

درراستای ساخت وانتشارفیلم های سفارشی برعلیه جنبش سبزمردم ایران درخرداد 88 ونه بزرگ به تقلب درانتخابات آن سال وحاکمیت زر و زور وتزویر که شاهد طیفی وسیع والبته کم مخاطب درسینما وفضای مجازی بودیم باردیگرسران رژیم با وحشت ازاوج گیری مجدد خیزش مردم که اینبارعلاوه برطبقه متوسط طبقات فرودست جامعه را نیزهمراه دارد دست به ساخت مستندهای نامستندی نظیر”نمیروز”، ” قائم مقام”، ” زخم تازه”، ” خارج ازدید” با پرداخت پول های کثیف زده اند تا بزعم خود چهره پاک قیام مردم را مشوه وملکوک جلوه بدهند اما ازآنجا که همیشه دم خروس اززیرعبای ملا بیرون بوده وخوشبختانه با افشاگریهای احمدی نژاد که خود کارگزار آمر وقایع 12 سال حاکمیت یکدست افراطیون برکشورونابودی آن بود خود خروس هم از زیرعبای رهبری بیرون آمده است لازم دیدیم برخی ازموارد را به سازندگان این قبیل هجویات یادآوری کنیم.

1- برخلاف ادعای تهیه کنندگان ” خارج ازدید ” درپایان دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد همگان ازراست ترین گروههای سیاسی نظیرجمعیت موتلفه تا چپ ترین آنها یعنی مجاهدین انقلاب اسلامی به ناکارآمدی کارگزارجناح راست دراداره کشورواقف شده بودند وحتی خامنه ای با وحشت ازپیامدهای تداوم آن وضع به شدت دنبال جایگزینی وی با مهره دیگری نظیرقالیباف بود اما با آمدن میرحسین موسوی به صحنه که هم ازنظروجهه وهم مدیریت اجرایی وسرسختی درمقابل شهوات رهبری یک سرو گردن ازخاتمی بالاتربود خامنه ای ازترس افتادن مجدد مسند ریاست جمهوری به دست اصلاح طلبان ناچاربه حفظ احمدی نژاد بهرقیمتی ازجمله تقلب ودست بردن دربیش ازده میلیون رای وکشتارمردم وقبول مسدولیت نابودی کشوردرتمام جنبه های اقتصادی، سیاسی وفرهنگی آن گردید. اظهارات ابلهانه رهبری درنمازجمعه 29 خرداد 88 موسوم به خطبه خون که دراظهاراتی صریح دولت احمدی نژاد را نزدیکترین دولت به دیدگاههای خود خوانده بود برهیچکس پنهان نیست ودرتاریخ ثبت شده است.

2- اعترافات بیش ازده تن ازفرماندهان سپاه پاسداران ازسردارجعفری مبنی برخط قرمزبودن ریاست جمهوری اصلاح طلبان تا سردارذوالقدرمبنی برمهندسی چندلایه انتخابات توسط آن نهاد نظامی تا سردارمشفق، سردارنجات، سردارکوثری، سردارآبنوش و… همگی برتقلب درانتخابات دلالت وصراحت دارد.

3- عدم محاکمه وبرگزاری دادگاه با اتهام وکیفرخواست ” ادعای تقلب درانتخابات” برای رهبران درحصروزندانیان سیاسی که منجربه ارائه لوایح دفاعی درخصوص اثبات تقلب درانتخابات می گردید درحالیکه بیشترین خواسته حاکمیت ازاین افراد ” رد ادعای تقلب” بوده است خود دلیل متقنی بروقوع تقلب بوده است.

4- بکارگیری موقت وسه ماهه دو چهره اصلی ومعلوم الحال دربرگزاری انتخابات یعنی سردارصادق محصولی بعنوان وزیرکشور و کامران دانشجو بعنوان رییس ستادانتخابات وحذف فوری آنها ازتیرراس درکنارتایید وتبریک موقت انتخاب میرحسین موسوی توسط علی لاریجانی رییس مجلس ومحسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام

5- گزارش کامل کمیته صیانت ازآراء که با سیستم طراحی وآزمایش شده درانتخابات مجلس خبرگان قبل وارسال گزارشات بصورت آنلاین ازحوزه های انتخاباتی بطورواضح تقلبات را ثبت ودریک کتاب حدود 400 صفحه ای منتشرگردیده است.

6- اعتراف سردارحسین همدانی فرمانده سابق قرارگاه تهران (کشته شده درسوریه) درخصوص سازماندهی وبکارگیری 5 هزارتن ازاراذل واوباش تهران برای حمله به مردم بدلیل عدم اعتماد به نیروهای سپاه وبسیج دربرخورد با جمعیت واعتراف سردارقالیباف شهردارتهران به حضورحداقل 4 میلیون نفردرراهپیمایی اعتراضی وهمراهی با سکوت

7- اظهارات علنی وبعضا خصوصی مرحوم آیت الله هاشمی درخصوص تقلب درانتخابات ونامه هشداردهنده ایشان به رهبری و ادعای حداقل جابجایی 8 میلیون رای وتایید ضمنی وسربسته آن توسط احمدی نژاد که بارها آرای واقعی را بغیرازآنچه ذکرشده می داند.

8- اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درخصوص کاهش بیش از40 هزاررای محسن رضایی با شمارش چندصندوق ودررسیدگی به اعتراض وی مبنی برتقلب درانتخابات

9- عدم اجازه فعالیت وساخت مستنداتی برخلاف نظرحاکمیت که ازیکطرف ساختگی بودن ادعای حاکمیت وازطرف دیگربرحق بودن ادعای تقلب را به اثبات می رساند وازجمله حبس وحصربدون محاکمه دو کاندید ریاست جمهوری که درتاریخ دنیا بی سابقه بوده است وازهمه جالبتراعترافات تدریجی وابستگان به دستگاه سرکوب به عدم وابستگی جنبش به خارج و مقاومت بی سابقه و7 ساله سران آن درحبس می باشد.

10- آشکارشدن پیامدهای تقلب درانتخابات ومشاهده آثارآن برشئون زندگی ایرانیان ازجمله فرورفتن 50% جمعیت ایران به زیرخط فقر، نابودی بیش از2000 میلیارددلار درآمدهای نفتی وسرمایه های ملی ودولتی، تصویب 6 قطعنامه محکومیت ایران درشورای امنیت سازمان ملل وزیرفصل 41 منشورآن سازمان ومنجربه تحریم های بین المللی ونهایتا حمله نظامی، رشد فقرو فساد وفحشاء وتبعیض وبیکاری وورشکستگی صنایع ملی وتابودی کشاورزی با واردات چندصدمیلیاردی اجناس بنجل چینی وهندی و…

آیا مستند ” خارج ازدید” آنچه را که مردم درآینه خیابانهای شهر و نخبگان جامعه ازجمله رهبران جنبش سبز درخشت خام می دیدند نیزمی بینید هرگز !

درخاتمه نکته تاسف بارتر استفاده ازگوینده صاحب نامی چون ناصرطهماسب برای مشروعیت بخشیدن به دروغ بافی ها وفریبکاری درباصطلاح مستند فوق است که با توجه به افشاگری های بانداحمدی نژاد بعنوان آتش بیار اصلی فتنه 88 وحضوراقشارمختلف مردم درکف خیابانهای شهر وبا شعارهای ساختارشکن انسان را به یاد کسانی می اندازد که دراوج حوادث وماههای پایانی رژیم پهلوی به خدمت دستگاههای سرکوبی نظیراداره امنیت ساواک درآمده بودند واینها بدبخت ترین افرادجامعه ایرانی بودند زیرا آش نخورده دهانشان بیشترازهمه سوخته بود !

Leave a Reply

Your email address will not be published.