حقایقی پنهان ازجنگ 8 ساله ایران وعراق -بخش اول

نزدیک به سی سال ازپایان جنگ ایران وعراق می گذرد وهنوز رازهای سربه مهرزیادی درخصوص سه عامل شروع، ادامه وخاتمه جنگ باقی مانده است البته کسی که با شرایط سیاسی ایران طی این نیم قرن اخیرازنزدیک آشنا یا درکوران حوادث ووقایع آن قرارداشته باشد می داند که این ناپیدایی حقایق تنها منحصربه جنگ ایران وعراق نیست بلکه باید آنرا درتمام وجوه وزوایای بحرانهای کشورجستجو کرد از خود پدیده انقلاب گرفته که ازدی ماه 56 شعله کشید تا وقایع کردستان وگنبد وترکمن صحرا و اشغال سفارت آمریکا درتهران تا کودتای نوژه وجنگ تحمیلی وعملیات نجات آمریکایی ها درصحرای طبس تا مبارزه مسلحانه مجاهدین خلق وگروهها و رهبران ومراجعی که بتدریج ازقطارانقلاب پیاده شدند از ماجرای مک فارلین گرفته تاعزل آیت الله منتظری ازقائم مقامی ومرگ رهبر انقلاب که نقطه بازگشت پذیری انقلاب نامیده شد ونهایتا نیز مواردی نظیرجریان اصلاح طلبی وقتلهای زنجیره ای تا روی کارآوردن احمدی نژاد که بزرگترین واقعه وخسارت تاریخی ایران بود واین اواخرهم ماجرای هاشمی ودولت اعتدالی حسن روحانی و…
درتمامی این وقایع تاریخی می بینید که هیچگاه کنه و حقایق ماجرا نه ازجنبه استراتژیکی ونه تاکتیکی آن افشاء نگردیده بلکه یکسری اخبارواطلاعات وتحلیل ها واظهارنظرات که بعضا کاملا هم با خود درتناقض می باشند بعنوان حقایق یا مستند سازی به خلق الله حقنه می شود وجالب اینکه خود مقامات نظام هم اذعان دارند که نمی شود همه حقایق را بدلایل منافع ملی بازگو کرد ولی هرازچندگاهی وبه مناسبت هایی ازجمله رقابت های انتخاباتی یا تلاش برای بخاک نشاندن رقیب و کوششی برای حفظ خود درسپهرسیاسی کشور به ناچارگوشه ای ازپرده بالا می رود.
سرداراحمدغلامپور درتمام ایام 8 سال جنگ ایران وعراق فرماندهی قرارگاه عملیاتی کربلای سپاه پاسداران را برعهده داشت وکسانی که کمترین ارتباط را با امورنظامی داشته اند برپیشرو بودن وگستردگی ماموریت قرارگاه فوق درهدایت عملیات ها براذعان دارند اما سردارغلامپور برخلاف سرداران میراث خوارجنگ که اکنون از بالاترین پست های سیاسی واقتصادی کشور برخوردار وروزی نیست که ازامکانات تبلیغی یا رسانه های کشوربرای طرح خود درجامعه بهره نگیرند هرگز بدنبال طرح خود درانظارعمومی مگربرحسب ضرورت نبوده لذا جامعه ایرانی بجزفرماندهان ارتشی وسپاهی درگیردرطراحی وهدایت عملیاتها کمترشناختی ازاین فرمانده دارند.
سرداراحمدغلامپوراخیرا با خبرگزاری فارس به بهانه عملیات نظامی کربلای 4 وکربلای 5 مصاحبه ای داشته است که برخی ازحقایق جنگ را درآن بیان کرد وشاه بیت آن نیز اشاره به عدم امکان افشای حقایق جنگ حتی تا 50-40 سال آینده است ؟!
بعبارتی ایشان تلویحا به ابعاد وحشتناکی ازجنگ وقاعدتا اشتباهات فاحشی اشاره می کند که نه تنها نسل فعلی که نسلهای بعد ازانقلاب وجنگ است ظرفیت آگاهی ازآنرا ندارد بلکه چندین نسل باید بگذرد تا نظام سیاسی کشورتوان برخوردبا پیامدهای آگاهی مردم ازحقایق جنگ را داشته باشد وبئدیهی است که درآنهنگام نیزبا توجه به گذشت 80 سال ازآن عملا جنگ به زباله دان تاریخ پیوسته است.
اما فرمانده قرارگاه عملیاتی سپاه چه حقایقی را بیان کرده وباصطلاح تابوشکنی کرده است؟
1- وی لورفتن عملیات وآگاه شدن دشمن را که مغایراصل غافلگیری درطراحی عملیات بوده بزیرسوال می برد وبااشاره به جغرافیای میدانهای نبرد، پیشرفت تکنولوژی، فراخوانهای عمومی برای جذب واعزام نیرو به جبهه ومحدودیت زمانی طراحی عملیات این ادعا را که عملیات کربلای 4 توسط یکی ازمقامات پناهنده (ادعای سرلشکرصفوی) یا خیانت مجاهدین خلق رد می کند وحتی شدت لورفتن عملیات کربلای 4 را کمترازدیگرعملیات ها می داند
وی شرط پیروزی را الزاما لونرفتن عملیات نمی داند وبرای اثبات گفته خود به عملیات فتح المبین وعملیات پیش دستانه عراق درمنطقه تنگه چزابه وابسته به قرارگاه فتح به فرماندهی سرداررشید اشاره می کند ( البته وی به پاتک سنگین عراق در دشت عباس که درمنطقه عملیاتی قرارگاه نصربه فرماندهی حسن باقری بود اشاره نمی کند)

Leave a Reply

Your email address will not be published.