آیا با ادامه خیزش مردم ایران به سوریه دیگری تبدیل خواهد شد؟

این روزها با اوج گیری مبارزات مردم برعلیه حاکمیت فاسد وتمامیت خواه باردیگرافرادی ازاصلاح طلبان بحث سوریه ای شدن ایران را پیش کشیده تا با ترساندن مردم ازآمدن به خیابانها دوباره آنها را روانه خانه های خود کرده وسکوت گورستانی دیگری را برآنها تحمیل کنند سکوتی مرگبار در کنارگسترش فقر و غارت سرمایه وثروت ملی کشورتوسط 4% چهاردرصدی ها
اما ” سوریه هراسی” کردن ایران توسط چه کسانی کارگردانی می شود؟ آیا استدلال حامیان این بحث به همان بیراهه ای نمی روند که وقتی بهارعربی درسوریه آغازگردید با طرح عدم نیازبه دخالت بشردوستانه غرب سرنوشت عراق ولیبی را یادآوری کرده ونهایتا باعث عبرت شدن سوریه برای دنیا وازجمله مردم ایران شدند؟ بنده دراین نوشته بجای بررسی جزء به جزء ادعاهای موافقان ومخالفان درخصوص قیاس مع الفارق “سوریه ای شدن ایران” به چند مورد اساسی اشاره کرده ونهایتا نشان خواهم داد که هیچ ارتباطی بین جنبش اعتراضی مردم ایران وحتی تغییرنظام سیاسی درکشوربا سوریه ومقایسه این دوکشورازهرلحاظ ازبزرگترین اشتباهات روشنفکران ایرانی وازجنس همان خطاهایی خواهد بود که به اتحاد گروههای پست مدرن با ارتجاع برای براندازی نظام روبه مدرنیزه محمدرضاپهلوی انجامیده ودست آخرنتیجه آن انگشت حسرت وپشیمانی به دندان گزیدن را بدنبال خواهد داشت اما چرا ایران سوریه نمی شود؟
1- ایران دارای منابع بزرگ نفت وگازدرجهان می باشد وهیچگاه جامعه جهانی ودرراس آن غرب اجازه بحران آفرینی طولانی مدت دراین منطقه وکشوررا برخلاف سوریه نخواهد داد دراین خصوص جالب است بدانید درابتدای بحران سوریه که مردم آن کشورازسازمانهای بین المللی برای دخالت درکشورخود وحمایت ازمبارزات خودددرخواست کمک می کردند بشارالاسد صراحتا اعلام کرد که غرب درسوریه دخالت نخواهد کرد چون ما نفت نداریم ودرنتیجه سرنوشت ما نظیرعراق یا لیبی نخواهد بود.
2- درسوریه یک اقلیت علوی بریک اکثریت سنی حاکمیت طولانی داشته ویکبارنیزحرکت اهل سنت تحت پرچم اخوان المسلمین درسال 1982 درشهرحماء به خاک وخون کشیده شده بود درحالیکه درایران مهمترین دشمن ومخالفان حاکمیت فرقه ای شیعی را خود مردم شیعه وایرانی تشکیل می دهند ورژیم نیزبه یک نسبت وحتی بنحو وحشیانه تری گروههای آزادیخواه با مذهب شیعه را یهمراه اهل سنت ویا اقلیتهای قومی سرکوب می کند.
3- بافت جفرافیای انسانی ومیزان توسعه یافتگی ایران با 80 میلیون جمعیت درمقابل با سوریه 23 میلیونی بالکل متفاوت است 70% جمعیت ایران زیر 35 سال و حدود 66% دانشجویان ایران دختران می باشند که رشته های اصلی آنها نیزمهندسی وپزشکی است. ایرانی ها اولین انقلاب سایبری دنیا را درجریان جنبش سبز درسال 2009 رقم زدند وسرآمد کشورهای جهان دراین زمینه می باشند وامروزکمترکسی است که ازقدرت تکنولوژی اطلاعاتی درتشکیل شبکه های اجتماعی بعنوان زیرساخت سازماندهی مبارزات مدنی باهدف سرنگونی رژیم ها  غافل باشد.
4- رژیم سوریه با مرگ حافظ اسد درسال دوهزاروجایگزینی وی با فرزندش بشارالاسد چنین می نمود که قراراست دچاریک تحول بنیادی ومتناسب با شرایط روز بشود که با گذشت ده سال بهار وعدم تحقق شعارهای رهبری آن زمینه بهارعربی بهمراه رشد جریانهای بنیادگرایی اسلامی درآن را فراهم نمود درحالیکه درایران اکنون دقیقا چهاردهه ازحاکمیت تفکرونظام اسلامی برکشورمی گذرد و رژیم کلیه برگهای خود ونظریه های سیاسی -اقتصادی مطلوب رهبران را به اجرا درآورده است که نتایج دهشتناک آنرا درمحو هرگونه فرهنگ واخلاق واقتصاد وسیاست مطلوب درکشورونهایتا تبدیل آن به یک زباله دان بزرگ وعبرت برای دیگرکشورهای دچارانقلاب می بینیم درنتیجه عملا تاریخ اعتبارنظام حتی درمقایسه با دوره 37 سال محمدرضا پهلوی پایان یافته است.
5- درسوریه ارتش ونیروهای امنیتی بطورکامل دستچین شده ازعلویون ودراختیاروهمراه طبقه حاکم وعلیه اکثریت مردم سنی مذهب بودند درحالیکه اولا درایران نوین هیچگاه نظامیان حتی درزمان رژیم سابق درمقابل مردم مقاومت نکردند ضمن آنکه درساختارنیروهای نظامی ارتش درمقابل سپاه قراردارد ودردرون سپاه نیزاکثریت مطلق پاسداران برعلیه فرماندهان وسیاستهای دیکته ای آنان بالاخص درزمینه دخالت درسیاست واقتصاد وسرکوب مردم می باشند واصولا یکی ازدلایلی که سپاه پاسداران طی این سالها هیچگاه بصورت یگانی واردسرکوب ها نشده وتنها با بسیج داوطلبان یا عناصرتندرو تحت عنوان بسیجی یا لباس شخصی یا سیاه وسفیدجامگان ویا با یونیفروم نیروی انتظامی واردسرکوب ها شده است بدلیل همین ترس ازنیروهای بدنه خود بوده است که می تواند به قوریت به درگیری داخلی وسرنگونی نظام بیانجامد درست شبیه درگیری درگاردجاویدان ویا پیوستن پرسنل نیروی هوایی به مردم درنتیجه درگیریهای داخلی درارتش زمان شاه
6- بافت فرتوت، سالخورده، محافظه کاررهبران حاکم برکشورکه ازویژگیهای روحانیون سرچشمه می گیرد اصولا نافی حرکتهای تند وسرکوب شدید است زیرا این مقامات (چه حکومتی وچه مذهبی) بخوبی می دانند که چنانچه نظیررژیم بشارالاسد درگیریها وسرکوب عمق پیدا کند بدلیل عمق خساراتی که به مردم ایران وارد کرده اند احدی برآنها رحم نخواهد کردلذا همین امرآنها را واداربه تمکین به اراده ملت با اوج گیری مبارزات وپرهیزازدرگیری با مردم می کند. دردوران رژیم سابق نیزتا 16 شهریور57 عملا حوزه های علمیه بجزعده ای قلیل درهمراهی با رژیم شاه بودند وتنها با اطمینان ازتضعیف آن به صفوف مردم پیوستند بعیارتی روحانیت ومقامات رژیم برخلاف رژیم بشارالاسد بیشتربه اصحاب حزب باد می مانند تا جنگ سالارانی که قراراست تا آخرین قطره خون دربرابرمردم ومطالبات آنها ایستادگی کنند.
7- عدم دخالت غرب وواگذاشتن مردم آن دیارزیرچکمه های نیروهای روسی وایران وبمبارانهای مداوم هوایی سرنوشت سوریه فعلی را رقم زد درحالیکه درایران غرب ودرراس آن ابرقدرت آمریکا خود طرف شاکی است ونه طرف حاکمیت ودرصورت تداوم وگسترش مبارزات مردم همانطورکه دیدیم برخلاف اعتراضات خرداد 2009 اینبارسازمان ملل وبلوک غرب بطوریکپارچه درحمایت ازحقوق مردم ایران دریغ نخواهند کرد.
8- روشفکران وبالاخص وابستگان به جریان موسوم به چپ نو درایران وسوریه ازمدافعان دولت بعثی ازطریق مخالف حمایت غرب ازمردم سوریه بودند که سرنوشت فعلی را برای مردم آن کشوررقم زد ودرایران هم اکنون نیزبرخی نخبگان اصلاح طلب دقیقا همین روش ومشی را بکارگرفته اند درحالیکه درایران اکنون مردم ازهمه جریانهای روشنفکری بریده اند وشعارآنها با مضموم ” اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرای خود بخوبی عدم قیاس بین شرایط ایران وسوریه را نشان می دهد.
9- عامل اساسی سوریه ای شدن سوریه رژیم بشارالاسد وسرکوب اعتراضات مسالمت آمیزمردم درشهر درعا درژانویه 2011 وسپس سرایت آن به دیگرشهرهای بزرگ آن کشوربود که با سرکوب خونین ارتش ونیروهای امنیتی بود لذا اگررژیم حاکم برایران وطرفداران اصولگرا واصلاح طلبان آن نگران سوریه ای شدن آن می باشند بهترین راه اجتناب ازسرکوب مردم واعمال روش های خشونت آمیز و دادن اجازه به تغییرسیستم ازطرق قانونی نظیررفراندوم می باشند. اگررهبران نظام نگران طرفداری ترامپ، نتانیاهو ومحمدبن سلمان ازشورش ها وتلاش آنها برای سوریه ای کردن ایران می باشد بهترین راه عدم همراهی با آنها ازطریق سرکوب خشونت آمیزوکشتن مردم درکف خیابانها می باشد. همین رویه واتحاد نامقدس ونانوشته را درعرصه سیاست خارجی درمخالفت با توافق اتمی برجام نیزبین افراطیون داخلی با ترامپ ونتانیاهو می بینید که تا مرزلغو برجام پیش رفته است ومرحوم هاشمی رفسنجانی قبل ازاستخرمرگ شدن خود حداقل دوبارازعبارت ” تیرسه شعبه” (منظوراتحاد رهبران افراطی آمریکا واسراییل وایران) برگلوی برجام استفاده کرد .
10- برخی درمخالفت با سوریه هراسی وشعارسوریه ای شدن ایران گفته اند ایران سوریه نمی شود حداکثرآرایش سیاسی آینده آن چیزی مشابه کشورتونس پس ازانقلابات عربی می شود  درحالیکه ایران ازمرحله تونسی شدن (توافق جریان های مذهبی با سکولاردرتقسیم قدرت) هم فراتررفته است ایران اولا خود الگوی بهارعربی بود وبهمین دلیل هم حبس وحصررهبران جنبش سبز نه دراعتراض به تقلب بلکه درحمایت ازآن انقلابات در25 بهمن 89 (18 ماه پس ازانتخابات خرداد 88 ) انجام گرفت وثانیا اینکه بعد هم ایران خود انقلاب سازاست ونمی توان آنرا با هیچ کشوردیگری درخاورمیانه مقایسه کرد شعارهای مردم هم  درجریان اعتراضات میلیونی “استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی” یا “نه شرقی، نه غربی، جمهوری ایرانی” و”نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران” مصداقی برای این ادعاست. پس نتیجه می گیریم ایران به سوریه می شود ونه تونس ” ایران، ایرانی می شود”
11- بنظرمی رسد روشنفکران ما بجای مقابله با شعار” ایران هراسی” درخارج به شعار” سوریه هراسی” درداخل روی آورده اند تفاوت دراین دو از زمین تا آسمان است زیرا دربخش اول باید فشاررا برحکومت واردکرده تا ازدست زدن به اقداماتی که نه تنهامنافعی برای کشورندارد دست بردارد بلکه باعث انزوای ایران درجامعه بین الملل وازدست رفتن فرصتهای طلایی دربخشهای سیاسی واقتصادی می گرد” د اما درشعار “سوریه هراسی” محورفوق به داخل کشورانتقال ومردم وجنبش اعتراضی آنها بجای رژیم موردخطاب قرارمی گیرد. روی دیگرسکه هم اینکه درشعارمقابله با ایران هراسی الگوی اداره کشورمی تواند سویس باشد ومردم ایران وجهان با آن مقیاس بدنبال تصحیح رفتاررژیم یا تغییرآن باشند اما درشعارسوریه هراسی دیگرمبنای کاربجای الگو می شود عبرت سوریه بعیارتی شما بجای مقایسه نمره خود با 20 سویس آنرا با صفرسوریه می سنجید!
12- بحث دیگراشاره به تفاوت های مذهبی وقومیتی درایران بعنوان بخش تفکیک ناپذیرازشعارسوریه هراسی است که دائما توسط مقامات رژیم وحامیان آنها تکرارمی شود بعبارتی همان شعارقدیمی محمدرضاپهلوی که می گفت “با رفتن من ایران، ایرانستان می شود” وما بعد ازانقلاب هم با هزار فریب وخدعه آرای مردم این مناطق را بنفع خود مصادره اما ازکوچکترین رسیدگی به این مناطق محروم ودورازمرکزدریغ کردیم. حامیان سوریه هراسی درایران که خودازعوامل اصلی سرکوب اقلیتهای دینی وقومی یا توجیه گران برخوردهای سرکوب گرانه با این بخش ازمردم ایران بوده اند اکنون با استناد به رفتار وعملکرد خود ترس ازشورش اقوام را درمیان مردم مناطق مرکزی دامن می زنند وحتی خامنه ای درسخنرانی خود به پیشروی دامنه اعترااضات ازمناطق پیرامون به سوی مرکزاظهارنگرانی کرد اما این نگرانی آنها انسان را به یاد نقاشی پیکاسو از پاریس درزمان اشغال توسط آلمانها می اندازد که وقتی افسرنازی با حضوردرمنزل پیکاسو ازوی درخصوص نقاشی جدیدش که صحنه اشغال پاریس توسط سربازان آلمانی را نشان می داد پرسید کارشماست؟ پیکاسو فورا به افسرنازی پاسخ داد نه قربان کارشماست!
13- کسانی که با الفبای فرهنگ اقلیتهای دینی وقومی ایران آشنا باشند می دانند که هیچگاه اقوام ایرانی نه خصومتی با فرهنگ وسرزمین مادری خوددداشته اند ونه با آیین واقعی مذهب شیعه بهمین دلیل نیزمردم مناطق کردستان، سیستان بلوچستان، ترکمن صحرا، خوزستان همواره گرمترین پذیرایی ها را ازمردم مناطق مرکزی وهموطنان خود داشته ودارند درانتخابات های اخیرنیزبیشترین مشارکت ازسوی این مناطق والبته به امیدتغییردرشرایط خود را شاهد بوده ایم ودراعتراضات خیابانی نیزهمه شعاری ازمعترضان شنیده شد بجزشعارهای تجزیه طلبانه ویا با بوی اختلاف مدهبی اما شاید کمترکسی بداند که حتی کردهای عراق خود را بیشترایرانی می دانند تا عراقی وهمواره از اینکه با آداب وفرهنگ وسنن ایرانی وحتی زبان فارسی سخن می گویند با افتخاریاد می کنند پس تنها لکه ای که به اقوام ایرانی وپیروان مذاهب دیگرایرانی نمی چسبد تبدیل شدن به پایگاه سوریه هراسی می باشد وتنها گروهی که هم به ایران هراسی وهم به سوریه هراسی دامن می زند باند فرقه گرای ضدایرانی حاکم برکشوراست.
14- سوریه ای شدن ایران شرایطی مانند قبل وبعد ازبحران سوریه را طلب می نماید ازحامیان سوریه هراسی می پرسم که چه نشابهی بین جامعه ونظام سیاسی اجتماعی حاکم برسوریه با ایران (بجزمنافع رهبران دو رژیم برای تسلط برلبنان) می باشد سوریه یک رژیم سکولاردارد که حتی تا هم اکنون ازتشکیل نیروی بسیج ودخالت مذهب حتی شیعه درمیان بدنه نظامیان خود پرهیزمی کند درسوریه سواحل مختلط ، مشروب فروشی ها، کاباره و دیسکوتک ها تا نیمه صبح بازهستند ودرایران حتی نوارموسیقی هم نمی توانی درداخل ماشین خود گوش بدهی. زنان درسوریه ازنظرحجاب ورفت وآمد تا سرحد کاردرروسپی خانه ها آزادند درایران زنان درکنارهمسرخود درخیابانها هم امنیت ندارند وباید درصورت مواجهه با گشت ارشاد گواهی یا سندی دال بر ازدواج رانشان بدهند. درسوریه روحانیون بجزتریبون های غیرسیاسی یا سیاسی درجهت حمایت ازرژیم آنهم درروز جمعه هیچ پایگاهی درحاکمیت ندارند ودرایران هیچ پست ومقامی ازرهبری تا نگهبانی درب رستوران نیست که دراخیتارروحانیون یا وابستگان آنها نباشد. درسوریه کدام تجارت یا کارخانه مهم وجوددارد که با ایران قابل قیاس باشد درحالیکه درایران حتی سامانه ارتباطی تلگرام با ماهیت تبادل اطلاعات سیاسی واجتماعی را هم که فیلترکنی هزاران میلیاردتومان خسارت وصدمه به صاحبان مشاغل آزاد وارد می شود. اقتصاد سوریه طی دهه های متمادی وابسته به کمکهای خارجی اعراب وایران که درصورت قطع آن با فروپاشی مواجهه می شود درایران اقتصادایران به شیر کر نفت وگازوصل است و… حامیان شعارسوریه ای شدن ایران کدام تشابه را بین وجوه مختلف سیاسی، اقتصادی واجتماعی وفرهنگی سوریه با ایران یافته اند که ازتبدیل ایران به سوریه دوم هراسی افکنی می کنند؟
15-  حامیان سوریه هراسی ایران ازیکطرف ادعا می کنند که نظام سیاسی حاکم برایران ساختاری نیمه دموکراتیک -نیمه استبدادی داشته وبهمین دلیل تفاوت اساسی با سوریه ای دارد که کاملا استبدادی داشته ومردم آن کشورمی خواهند ازصفرشروع کنند برهمین اساس مدعی اند مردم ایران با پیگیری حقوق خود وبالاخص انتخابات آزاد ( ونه رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی) می توانند با شفاعت اصلاح طلبان نزدحاکمیت وشفاعت حاکمان نزد مردم کشوررا ازاین مسیربه سلامت عبورداده وازتخریب کشوریا سوریه ای شدن آن جلوگیری نمایند اما ازسوی دیگردائما مردم را از سوریه ای شدن می ترسانند تا ازاعتراضات خود دست برداشته وملتمسانه ازحاکمیت بخواهند به حقوق آنها گردن نهد کسی باید به این افراد بگوید ایران یا استعداد سوریه شدن دارد یا ندارد نمی شود هم قسم حضرت عباس بخوری وهم دم خروس اززیرعبایت معلوم باشد.
16- به ادعای رهبران ومقامات رژیم کشورایران بطورمتوسط سالی یک انتخابات مهم دارد ( ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، شورای شهر وروستا ) ولابد بهمین دلیل هم بودجه شورای نگهبان آن حتی درسالی که انتخاباتی درکارنیست  50 میلیاردتومان است !
مردم ایران نیزبطورمتوسط هرده سال یک اعتراض وجنبش اعتراضی بزرگ را پس ازنومیدی ازرسیدن به مطالبات خود وبی تاثیری یا حتی دزدی آشکار وپنهان آرای خود پشت سرمی گذارنند پیاده شدن تقریبا تمام رهبران ومقامات ارشد نظام که درهیچ کشوری درتاریخ معاصرمشابه آنرا سراغ نداشته ایم وتبدیل شدن آنها به مخالفان نظام خود بهترین دلیل برعدم اصلاح پذیری این نظام سیاسی است درچنین شرایطی برخی ازحامیان سوریه هراسی بجای اینکه لبه تیغ سخنان خود را برای جلوگیری ازسوریه ای شدن متوجه کانون قدرت که کشوررا به تصلب کشیده است ومانع هرگونه تغییردرنحوه اداره کشورطی 40 سال گذشته است بجان مردم معترض وبه ستوه آمده ازجور وظلم حاکمان افتاده وآنها را ازهرگونه مطالبه حقوق خود (حتی درحد آتش زدن سطل زباله ها برای مقابله با گازاشک آورحاکمان) بازمی دارند وآنها را به عبرت گرفتن ازسوریه دعوت می کنند اگرآتش زدن سطل زباله درجریان اعتراضات ایران را مشابه سوریه می کند چرا همین امر ایران را مشابه فرانسه وانگلیس وآمریکا نمی کند که دهها برابربیشترسطل زباله توسط معترضین به آتش کشیده می شود وحتی فروشگاهها غارت می شود؟چرا این هیجانات واعتراضات پس ازانتخابات اتفاق می افتد آیا دلیل آن نهایت تلاش مردم برای ایجادتغییرازراه های قانونی وانتخابات آنهم مهندسی شده توسط حاکمان ونقض نتایج انتخابات بعنوان یک قراردا داجتماعی بین مردم وحاکمیت نمی باشد ؟ مارگزیده چندبارباید ازیک سوراخ گزیده شود تا متوجه بشود که آبی ازتنورانتخابات فرمایشی شورای نگهبان ورهبری گرم نمی شود؟
17- ایران سوریه نمی شود چون مردم ایران برخلاف سردمداران خود با چنگ ودندان کشوررا حفظ کرده اند وبا بذل جان ومال وفرزندان خود ازآن حفاظت می کنند واین درحالی است که آقازاده های طبقه روحانی حاکم و سرداران سپاه یا درخارج با بورسیه های جعلی ودلارهای دولتی مشغول خوشگذارانی وتربیت برای جانشینی پدران خود هستند یا درداخل به دزدی وغارت ومصادره اموال مردم مشغولند بطوریکه حتی یک نفرازآنان هم به فیض عظیم شهادت چه درجنگ کبیرومیهنی  8 ساله با عراق  و چه دردفاع ازحرم نائل نیامده است؟!
18-  ایران سوریه نمی شود زیرا وقتی مردم ایران برای احقاق حقوق خود به خیابانها می ریزند باعث افزایش اعتبار وآبروی آنها دردنیا می شود ونشان می دهند آن تصویری که دوربین های صدا و سیما و سخنرانی کسل کننده روزانه رهبران بعنوان مردم ایران ازآنها نشان می دهد با تصویر واقعی جامعه ایرانی تفاوت دارد ارزش پاسپورت ایرانی نه با عملکرد مقامات رژیم  درحمایت ازتروریزم بین الملل ونقض آشکارحقوق شهروندی یا تلاش برای ساخت بمب اتمی ودخالت درامورکشورهای منطقه  بلکه با دفاع جانانه مردم ایران ازهویت صلح جویانه خود بالا رفته ازسوریه ای شدن ایران جلوگیری می کند.
19- سوریه، سوریه شد ونابود چون اتحادی با جوامع متمدن غربی ودنیای آزاد نداشت، چون ازارزشهای دموکراتیک بدور وتابع سیاستهای بسته  کمونیستی وبعثی – سوسیالیتی  روسیه بود نظیرلیبی قذافی وعراق صدام  ویمن علی عبدالله صالح وگروزنی رمضان قدیراف اما اگرسوریه تونس بن علی بود، مراکش سلطان حسن، عربستان ملک عبدالله و مصرحسنی مبارک، امارات بن زاید آل نهیان بود هرگزسوریه فعلی نمی شد واکنون نیزاین انتخاب مردم ایران وروشنفکران آن می باشد که باید با انتخاب نظام سیاسی ورهبران خود وارزشهای موردنظر تعیین کنند می خواهند به اردوگاه شرق وروسیه وابسته شده وسوریه ای بشوند  یا دراتحاد با جوامع پیشرفته ودموکراتیک غرب  نظیرامارات متحده عربی
20- ایران سوریه نمی شود اکرهیات حاکمه ایران به خواستهای مردم خود گردن بگذارد اما اگرخامنه ای بابسیج کلیه نیروهای خود اعم ازاصولگرا واصلاح طلب و نیروهای نظامی وامنیتی وابسته به سرداران فربه سپاه پاسداران  و مزدوران لبنانی حزب الله، عراقی حشدالشعبی وسپاه بدر ولشکرهای افغانی وپاکستانی فاطمیون وزینبیون ومحصولات تربیت شده درمکاتب مراجع غارتگر و جنایتکاری چون مصباح یزدی ، نوری همدانی ومکارم شیرازی بخواهد دست بروی فرزندان رشید ملت ایران بلند کند خواهد دید که چگونه درعرض چند روزطومار40 ساله حکومت آخوندی وی توسط ملت شجاع وفرماندهان دلاورسپاهی وبسیجی وارتش که دردوران انقلاب وجنگ امتحان خود را پس داده اند پیچیده خواهد شد خامنه ای بداند ایران اگرسومالی هم بشود سوریه ای نخواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.