اختلاس حداقل 5 میلیارددلاری درپرونده بورسیه های جعلی دانشجویی

 
روزی که حسن روحانی درمهرماه 93 درجمع دانشجویان دانشگاه تهران گفت ” بورسیه وما ادراک مالبورسیه” هیچکس تصورنمی کرد که چه جنایت وتبهکاری گسترده ای درحوزه علم وفرهنگ کشوردرحال تحقق است
 
امروز و بالاخره پس از4 سال کشمکش درمورد بورسیه جعلی 3700 دانشجونما، استیضاح وحذف وزیردانشمند وصالح دکتررضا فرحی دانا توسط نمایندگان مجلسی که 220 تن آنها ازمحل پولهای اختلاس شده درپرونده های قضایی دو معاون رییس جمهورمنصوب به رهبری یعنی پرونده سازمان تامین اجتماعی (مورداتهامی قاضی سعیدمرتضوی) وشرکت بیمه ایران (مورداتهامی محمدرضارحیمی) به خانه ملت ! راه یافته بودند آماری ازاین فاجعه علمی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی رونمایی شد.
براساس این گزارش که ازسوی سازمان اموردانشجویان وزارت علوم وآموزش عالی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است بورسیه های غیرقانونی درفاصله 7 ساله 92-85 به 4 دسته تقسیم شده اند بورسیه خارج 729 نفر، بورسیه های مشمول ایثارگران 165 نفر، بورسیه مربوط به مربیان دانشگاهها 890 نفر، تبدیل خارج به داخل 1886 نفر ودرمجموع 3670 نفر والبته برخی ازکارشناسان ونمایندگان دست اندرکارتحقیق وتفحص فوق رقم واقعی بورسیه های جعلی را فراتراز 4000 نفراعلام ولی ظاهرا بدلیل تلاش برای خاتمه دادن به موضوع فوق وباصطلاح کش ندادن آن ازورود به جزییات آن خودداری کرده اند.
سایت جماران وابسته به جریان اصلاح طلبی با تیتری تحت عنوان ” از ردپای تشکل خاص تاهزینه های چندده میلیاردی برای نورچشمی” درپرونده جهارساله بورسیه های تحصیلی به سراغ گزارش فوق رفته است اما با کمی دقت متوجه رقم کلی اختلاس دراین پرونده می شویم که رهبری شخصا درآن به نفع مفسدان ورود وبه اختلاسگران عنوان ” دانشجویان مظلوم ” داد
بنده بارها وبارها با یک حساب سرانگشتی رقم اختلاس درپرونده بورسیه های جعلی را حداقل معادل پنج میلیارد دلار بدون احتساب خسارات فرهنگی وعلمی ذکرکرده ام یعنی خساراتی که ازناحیه عدم راهیابی بورسیه های واقعی به دانشگاهها واشغال پست های علمی ومدیریتی به مدت طولانی چندده ساله ازناحیه ورود فارغ التحصیلان جعلی به ساحت دانشگاهها وارد می شود واینکه خسارات فرارمغزها ازکشوربرای هریک فارغ التحصیل یک میلیون دلارمی باشد.
اکنون درگزارش فوق هزینه هربورسیه خارج بین 500 میلیون تا یک میلیارد تومان یعنی بطورمتوسط حداقل 750 میلیون تومان (جمعا 550 میلیاردتومان)، ایثارگران با احتساب 8 ترم تحصیلی 1320 میلیاردتومان، مربیان 6300 میلیاردتومان و خارج به داخل 13350 جمعا حدود 21/500 میلیاردتومان می رسد که دقیقا معادل 5 میلیارددلارمی گردد البته سازمان اموردانشجویان وزارت علوم وآموزش عالی ازترس کشیدن شدن پای خود به دادگاههای قضایی زیرنظررهبری ازاعلام جمع هزینه ها خودداری ولی با دادن اطلاعات تعدادبورسیه ها درهروضعیت وهزینه هریک ردیف عملا شرایطی را فراهم آورده است که با یک ضرب وتقسیم ساده به اعداد وارقام تقریبی اختلاس 5 میلیارددلاری دراین موضوع می رسید بعنوان مثال وزارت علوم هزینه بورسیه افراد تبدیل بورسیه خارج به داحل یا ایثارگران را برای هرترم ” شصت ویک میلیاردوپانصدمیلیون تومان یا هزینه بورسیه مربیان را برای هرترم ” هفده میلیاردوهشتصدمیلیون تومان” وهزینه هربورسیه خارج را رقمی بین” پانصد میلیون تا یک میلیاردتومان (بسته به مقطع تحصیلی وکشورمحل تحصیل) اعلام کرده است که براحتی با دسترسی به تعداد ترم های تحصیلی برای هریک بورسیه هزینه کلی پرونده بورسیه های جعلی واختلاس استخراج می شود.
مزید آگاهی درسالهای قبل دوتن ازمدیران مسئول سایت های اینترنتی دست راستی بنام علی غزالی وفوادصادقی اقدام به انتشاربخشی ازلیست بورسیه های فوق کرده که فورا با اتهام افشاء اسنادمحرمانه دولتی دستگیر وظاهرا برای علی غزالی حکم اعدام صادرگردیده است وی درنظرداشت دوم اعلام لیست بورسیه های جعلی اسامی چندصدتن ازفرزندان وآقازاده های مقامات لشکری وکشوری جمهوری اسلامی راانتشاروافشاء نماید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.