سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید

قاسم سلیمانی شاگرد بنا وکارمند سازمان آب کرمان قبل ازانقلاب وفرمانده یکی ازلشکرهای درجه دو سپاه پاسداران درجریان دخالتهای ایران درکشورهای منطقه یکشبه تبدیل به چهره ای می شود که برای سیاست خارجی وداخلی ایران نسخه می پیچد اینکه نقش وهدف رسانه های غربی درمطرح کردن این افراد چیست و استعمار چگونه با افرادی نظیربن لادن، ابوبکربغدادی، حسن نصرالله وقاسم سلیمانی کشورهای خاورمیانه را به زیرمهمیزخود می کشد را به وقتی دیگروامی نهیم.

اما بعد، اینکه سردارسلیمانی اخیرا درسخنرانی که دربرابرکادرمرکزحفاظت اطلاعات قوه قضاییه داشته وبه بهانه هلاکت یکی ازسردسته های اراذل واوباش وعامل سرکوب مردم ودانشجویان بنام مهدی نوروزی که درعراق بهلاکت ونیزارتباط دادن آن به عملیات کربلای 5 به مواردی اشاره کرده است که بدلیل تکرارآن فریبکاری ها ودروغ ها ناچاربه بازشکافی آنها برای روشن شدن اذهان حامیان فریب خورده این گروه حاکم برکشورشدیم باندی که بیش ازدوهزارمیلیارددلاردرآمدهای نفتی وسرمایه های ملی را درعرض 12 سال راغارت، طبقه متوسط را به طبقه فقیرکشوراضافه نمود، صدها انسان فرهیخته را به خاک وخون کشید وکشوررا درمعرض 6 قطعنامه محکومیت توسط شورای امنیت سازمان ملل تحریم های بین المللی منجربه برنامه نفت درمقابل غذا ودارو وحمله نظامی قرارداد.

1- قاسم سلیمانی تیترسخنرانی خود را به بهانه آتش زدن پرچم ایران درجریان اعتراضات اخیرمردم بیش ازیکصدشهرایران آغازمی کند اما اولا فریبکارانه نمی گوید که مشابه همین تاکتیک را قبلا همفکران وی وصداوسیمای گوش به فرمان امنیتی درجریان شورش های سال 78 و88 تحت عنوان اهانت به عاشورا وساحت امام حسین اجراء کرده و کوس رسوایی مجریان اینگونه پروژه ها ازبام افتاده است وثانیا شما که تمام سران کشورتان عراقی اند ومردم ایران را به فقرواسارت گرفته اید چه نسبتی با ایران ما دارید که ادعا می کنید کاش بجای آتش زدن پرچم مرا ده بارآتش می زدند؟

2- فرمانده نیروی قدس سپاه درجایی دیگرمی گوید تصویرکنید وقتی تهران با یک زلزله 5 ریشتری بهم میریزد اگرهیولای داعش به ایران می رسید چه بلایی برسراین کشورمی آمد؟
پاسخ این مغلطه این است که اولا اگرتهران با یک زلزله 5 ریشتری که هیچ حتی یک تظاهرات معمولی 2 ریشتری هم بهم می ریزد باید آنرا به مدیریت سرداران سپاه که نزدیک به 15 سال است برمدیریت های اجرای کشور ازجمله ستادبحران و پدافند غیرعامل چمباته زده اند تبریک گفت. ثانیا سرداران سپاه ازسال پایان خفت بار جنگ 8 ساله با عراق تاکنون با دریافت بودجه های کمرشکن نظامی تحت عنوان بازسازی سازمان رزم وادعای پیروزی حتی برارتش های بزرگ دنیا مدعی ایمن سازی و افزایش توان دفاعی کشوربوده اند اکنون چگونه می شود که یک گروه با 3500 نیرو که درسال 2014 (سه سال بعد ازشروع بحران سوریه) بوجود آمده مرزهای کشوروبالاخص شهرهایی درعمق 1500 کیلومتری چون مشهد را نیزعلاوه برتهران واصفهان وتبریزوشیراز تهدید نماید ورهبری وفرماندهان سپاه نیزبا وقاحت تمام براین تهدید دروغین وخودساخته برای داعش هراسی درایران وتحکیم موقعیت خود به آن متشیث بشوند؟ ثالثا: دروغ بزرگتراینکه شما برای مبارزه با داعش درسوریه یا عراق بوده اید درحالیکه حضورشما درعراق عملا ازسال 2003 بود وبا حمایت ازدولت فاسد وفرقه گرای نوری المالکی زمینه ظهورابوبکربغدادی ها را فراهم اوردید ودر سوریه نیزحضورتمام قد نظامی شما تحت عنوان من درآوردی خدمات مستشاری برای نجات رژیم الاسدی بود که منفورمردم خود بود وحتی درجریان جنگ تحمیلی ازتحویل موشک های بالستیک وزمین به زمین (برخلاف معمرقذافی رییس جمهورلیبی) به ایران پرهیزکرده بود ولی چون کشورش پل ارتباطی ایران به جنوب لبنان ودسترسی به حزب الله لبنان بود به دروغ پای داعش را که سه سال بعد آنهم درنتیجه عدم دخالت غرب درسوریه بوجود آمد به میان کشیدید بالاخص وقتی حربه دفاع ازحرم نیزبدلیل شدت درگیریها دردیگرشهرهای سوریه عملا کارآیی تبلیغاتی خود را برای بسیج مزدوران شیعه داخلی وخارجی استخدامی ازایران وپاکستان وافغانستان ولبنان ازدست داده بود.

3- فرمانده سابق لشکر41 ثارالله تهران درجایی دیگربا اشاره همزمان به سومین سالگرد هلاکت سردسته ارادل واوباش کرمانشاه مهدی نوروزی وعملیات کربلای 5 چنین القاء می کند که گویا این مزدورازرزمندگان دوره جنگ هم بوده است که لازم به افشاگری دراین خصوص می باشد.
3/1- مهدی نوروزی متولد 15 خرداد 61 کرمانشاه می باشد وعملیات کربلای 5 دردیماه 65 یعنی زمانیکه ایشان 4 ساله بوده رخ داده است مهمترین فعالیت مهدی نوروزی درکرمانشاه شرکت درسرکوب مردم پس ازشروع جریان اصلاحات تا هنگام مرگ وی درتکریت عراق در20 دی ماه 93 بوده است همگان بخاطردارند که درجریان سرکوب مردم درخرداد 88 رسانه ها عکسی ازوی را انتشاردادند که درکنارمزدوران لبنانی مشغول سرکوب زنان وجوانان کشوربود ومرگ وی درتکریت عراق یعنی زادگاه سنی نشین صدام حسین نیزدرچارچوب عملیات فرقه گرایانه دولت شیعی عراق با حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران بود ولاغیر
3/2- عملیات کربلای 5 که دوهفته پس ازشکست سه ساعته عملیات کربلای 3 با 4 هزارکشته و11 هزارمجروح آغازگردید بنابه اعتراف سرداراحمد غلامپورفرمانده قرارگاه اصلی وتاکتیکی سپاه یعنی کربلا که عملیات را هدایت می کرد 98% فرماندهان با آن مخالف بودند وتنها با فشارهاشمی رفسنجانی برفرماندهان تحقق یافت ومحسن رضایی نیزدرموافقت اجباری با این امراستدلال کرده بود که اگرعملیات کربلای 5 را انجام ندهیم سال آینده دیگرهمین تعداداندک نیرو یعنی حدود 60 هزارنفردرقالب 300 گردان هم به جبهه ها نمی آیند این نکته نیزلازم به توضیح است که عملیات کربلای 5 یا عملیات شلمچه فاقد هرگونه دستاورد جدی بوده وتنها دلیل مانورفرماندهان سپاه پاسداران برآن بخاطرجلوگیری ازمساله دارشدن خانواده شهدا می باشد چه این عملیات پرتلفات ترین عملیات دوره جنگ ازسوی هردوطرف ایران وعراق بوده وفاقد هرگونه دستاوردنظامی بوده است.
3/3- قاسم سلیمانی بدون هرگونه توضیحی ازعملیات کربلای 5 بعنوان یکی ازحساس ترین وسخت ترین عملیات دوره 8 ساله جنگ یاد می کند اما هیچ اشاره ای به اهمیت یا دستاورد آن عملیات شکست خورده وبی هدف به اعتراف فرماندهان مستقل نمی کند.

4- قاسم سلیمانی درشرایطی جنگ تحمیلی را مکمل انقلاب اسلامی و ماجرای جویی وفرقه گرایی رهبری درکشورهای همسایه در خاورمیانه را محورمقاومت عنوان می کند که به اعتراف قبلی خویش هلال شیعی باهدف تسلط برمنابع نفتی درکشورهای مربوطه از ایران آغاز وبا عبوراز شرق عربستان، عراق، سوریه به لبنان ختم می شود والبته روسیه با هدف دستیابی به خلیج فارس و گسترش حوزه نفوذ خود درمنطقه که پایگاه سنتی انگلیس وآمریکا بوده نیزدرپشت صحنه این محورفعال وهدایت کلی را برعهده دارد لذا ادعای جبهه مقاومت واطلاق عنوان درامتداد دفاع مقدس یک دروغ آشکار است زیرا اولی مبتنی برنظریه جنگ کبیرمیهنی برای دفاع وحفاظت ازوطن، مرزهای آن، شهرها وزمین های اشغال شده بود درحالیکه هلال شیعی بدنبال فرقه گرایی ودفاع ازتبهکارانی نظیرخامنه ای، نوری المالکی، بشارالاسد، علی عبدالله صالح یا عبدالمالک حوثی وحسن نصرالله است که همگی درسرکوب مردم خود، غارت اموال عمومی ودرآمدهای نفتی، ایجاد نیروی شبه نظامی، ترانزیت مواد مخدر و ایجاد شبکه های تروریستی اشتراک نظرومنافع دارند وهیچ خیانتی بالاترازاین نیست که برای مشروعیت دادن به جنایات خود درایران وعراق، سوریه ولبنان، یمن وبحرین واخیرنیجریه آنرا به جنگ کبیر میهنی وبه قول سردارسپاه دفاع مقدس ارتباط بدهیم.

وی همچنین دراین بخش با مخلوط کردن حقایقی نظیراخلاص نیروهای رزمنده یا ماهیت دفاعی جنگ (البته دربخشی ازجنگ 8 ساله تاآزادی خرمشهر) دراینکه دفاع درمقابل عراق مصداقی برمقدس بودن آن یا بدلیل اخلاص رزمندگان بود شکی نیست ولی به قول هموطنان آذری زبان تورا سننه؟ کسی نیست به این سرداردرجه 2 بگوید کشته ها را نیروهای داوطلب بسیجی ومردم داده اند اما سپاه و سرداران آن با کمترین شهید درآن نهادنظامی حتی درمقایسه با نیروی ناخودی ارتش وژاندارمری (ازدید فرماندهان سپاه) میوه جنگ را چیده وبجای اخلاص ” اختلاس” را پیشه خود ساختند وبزرگترین سرکوب ها و غارتهای تاریخ ایران دراین دوره اتفاق افتاد.

5- قاسم سلیمانی که سعی می کند خود را نسبت به وضعیت داخلی کشورخنثی یا بیطرف جلوه بدهد دربزنگاههای تاریخی همیشه ماهیت واقعی خود را آشکارمی کند نظیرحوادث تیرماه 78 که امضای وی پای تهدیدنامه 24 فرمانده سپاه خطاب به خاتمی دیده می شود یا حوادث بعدی که قالیباف به همراهی سلیمانی با خود درسرکوب ها اشاره می کند
وی دراینجا نیزبدون نام بردن از اعتراضات گسترده ومیلیونی مردم درخرداد ماه 88 که عنوان فتنه را ازسوی خامنه ای بخود اختصاص دارد با شرح اینکه فتنه ها نامشخص وامکان فریب خوردن افراد زیاد است وپیچیدگی های آن نیازبه بصیرت دارد مزدوری نظیر مهدی نوروزی سردسته گروه شیت (دیوانگان) کرمانشاه که بعدا تبدیل به گروه حزب الله شدند را مصداق این بصیرت می نامد اما ازاینکه بصیرت واقعی را مردمی داشتند که درسال 88 فتنه احمدی نژاد را برخلاف رهبری تشخیص دادند وتا هم اکنون بخاطرهمین امر رهبران آنها درزندان وحبس وحصرمی باشند اشاره ای نمی کند بالاخص اینکه حتی خود حامیان فتنه احمدی نژاد نیز برای پاک کردن دامن آلوده خود اقدام به پرونده سازی برعلیه تک تک افراد مرتبط با این رییس جمهور برگزیده شورای نگهبان با نزدیکترین دیدگاه به رهبری آنهم با بالاترین هزینه ها درتاریخ ایران کرده اند.

6- سردارسپاه بدون اشاره به سیاست پنهانکارانه رهبری وسرداران سپاه به دخالت درامورداخلی سوریه وعراق برای نگهداری رژیم بعثی بشارالاسد وجواد نوری المالکی رییس حزب الدعوه درمسند قدرت درآن کشورها ازاعزام داوطلبانه نیرو به سوریه وعراق تحت عنوان مدافعان حرم یاد می کند واینکه دراین رابطه حتی تبلیغات حکومتی ( جریان حاکم وزیرنظررهبری) ورسانه ودولت خیلی به آن نپرداخته بودند اما ازاعزام نوجوان (منظورکودکهای 13 و 15 ساله ایرانی وافغانی ) تا پیرمرد به این کشورها دفاع می کند.

7- قاسم سلیمانی شکست درعملیاتهای نظیرعملیات بدر یا کربلای 5 را (که بیشترین تلفات را درمرحله احمقانه وطولانی شش ساله آخرجنگ یعنی مرحله تجاوزایران به خاک عراق وبعد ازآزادی خرمشهرودیگرسرزمین های ایران ببارآورد) را کارخدا می داند ومی گوید تحقق شعار شکست خورده رسیدن به قدس ازطریق کربلا وپیروزی درزمان جنگ به خواست خدا به موقعی واگذارشد که امکان هضم آنرا داشتیم ودیدیم که چگونه خدا (بخوانید آمریکای جهانخوارونیروهای پیمان ناتو) صدام را ذلیلانه مجازات کرد ویکی نیست ازاین فرمانده ابله بپرسد که اگرفردا گوش شیطان کر دونالد ترامپ دیوانه فرمان حمله نظامی به ایران را صادرکند آیا فرماندهان بعثی عراق ازهمین استدلال بهره نخواهند گرفت وتخواهند گفت خدا انتقام فلان وبهمان عملیات و نابودی ایرانیان مجوس را ازآنان درزمان مناسب گرفت ؟

8- فرمانده اسبق قرارگاه ثارالله با اشاره به غفلت مقامات از مواردی نظیرنامه امام علی به مالک اشتریا وصیت وی به حسن فرزند کبیر خود بعنوان منشورهای حکومتداری یا دستورالعمل تربیتی ادعا می کند که اگرما (مقامات نظام اسلامی ) آنها را نصب العین خود قرارداده بودیم اکنون جامعه ایران به گونه ای دیگر می بود و معلوم نیست هدف ازاین گفتاربرای آخوندها و سردارانی که 40 سال است زمام امورکشوررا دردست خود دارند چه کسی است ؟ کسانی که ادعا می کردند اگر رژیم سابق یک ساعت رادیوتلویزیون ملی کشور را دراختیارآنها قراربدهد ازایران یک بهشت خواهند ساخت وقتی بمدت 40 سال برتمام ارکان کشورمسلط شدند یک جهنم واقعی را درکره زمین برای 80 میلیون ایرانی رقم زدند که درتاریخ معاصربی مانند ومایه عبرت بسیاری ازجنبش ها گردید که یک نمونه آن همین اعتراف سردارسپاه به عدم احکام وتوصیه های اسلامی درآن می باشد وجالبترآنکه این سردارسپاه دریک ادعای موهن دیگر وصیت نامه خمینی را نیزدرردیف همین دونامه معروف علی امام اول شیعیان ذکرکرده که البته مدعی است آنهم به سرنوشت آن دو یعنی بی توجهی رهبران نظام ختم شده است!

9- قاسم سلیمانی دربخشی دیگرازسخنان خود با نعریفی گنگ ازواژه ” اقتدار” و تفکیک آن افتداربیرونی ازاقتدارداخلی (درحالیکه قدرت داخلی وخارجی بعنوان بخشی ازسیاست داخلی وخارجی درامتداد هم می باشند) واشاره به اینکه ایران با رهبری حکیمانه رهبری به اقتداربیرونی درمنطقه یعنی دخالت درمحورهلال شیعی ودشمنی با کشورهای منطقه دست یافته که وی آنرامصداقی براقتدارمی داند اقتداری که هرکجا پای نیروهای سپاه ورهبری به آنجا بازشده جزکشتار وتخریب شهرها را به قیمت حفظ دیکتاتورهای درحال سرنگونی دربرنداشته است دریمن برای علی عبدالله صالح، در سوریه برای بشارالاسد ودرعراق برای باند نوری المالکی ودرلبنان برای حرب الله وحسن نضرالله مزدور که ایران را فاقد تمدن وتابع اعراب وبرای اثبات آن به ریشه عربی تمام سران رژیم ودریافت کلیه هزینه های حزب الله ازایران با افتخاریاد می کند.

10- سردارسپاه مدعی است که ایران درسوریه بصورت اعجازآمیزی برنده شد درحالیکه حتی تصورپیروزی هم ممکن نبود (بخاطرانزوای رژیم وگستردگی مبارزات مردم سوریه) وبا فراموش کردن دلایل قبلی خود یعنی دفاع ازحرم وجلوگیری ازنفوذ داعش وتهدید امنیت مردم ایران به یکباره دلیل حضورایران درسوریه را مقابله با جنگ احتمالی پیش دستانه اسراییل با برخورداری ازبیش از300 کلاهک وبمب اتمی درمقابل هرگونه تهدید به حمله ایران ذکرکرده وسپس تلویحا به مزدوران مسلح شده خود درلبنان تحت عنوان سربازان غیرنژادی (عرب) بعنوان عوامل رفع تهدید وعزت واقتدارنظام دراین جبهه اشاره می کند.

11- فرمانده نیروی قدس گروههای تروریستی ومشخصا داعش را به مثابه گلوله های برفی توصیف می کند که به سرعت بزرگ وتبدیل به بهمنی شدند که نه تنها عمده خاک سوریه بلکه 70% خاک عراق را گرفته وبه نزدیکی بغداد رسیده بودند وجالب اینکه درهمین مصاحبه استعداد نیروی انتحاری داعش را خود 7 هزارتن عنوان می کند بعبارتی حتی با فرض رقم بزرگنمایی شده فوق یک گروه که یک گلوله برفی بیش نبوده درعرض تنها یک سال نه تنها سوریه بلکه عراق را درمعرض سقوط قرارمی دهد ودرعرض دو روز هم موصل بزرگترین شهرعراق پس ازبغداد را تصرف وهم شش لشکرتابن دندان مسلح عراقی (که سالها درمقابل نیروهای ایران جنگیده وآنرا به شکست وپذیرش قطعنامه 598 کشانده بودند) را خلع سلاح کند آنهم درهردوکشورکه تابع نعل به نعل زیرنظرخامنه ای وفرماندهی سپاه قدس آن بوده است وحتی اکثریت سه قوه آن یعنی اعضای دولت،نمایندگان مجلس وقضات دادگاه های عالی آن کشور توسط ایران ومقامات سرسپرده حزب الدعوه انتخاب می شوند آیا اعترافی صریحتراز اینکه رشد داعش یک سیروروند نرمال را بدلیل سوء رهبری ومدیریت درسوریه وعراق طی کرده سراغ دارید؟!

12- سردارسپاه مدعی است که محور باصطلاح مقاومت (ایران وروسیه وکشورهای هلال شیعی) برگروههای تروریستی وتکفیری ساخته شده توسط آمریکا پیروز شده اند واین پیروزی که وی آنرا پیروزی نظام دراقتداربیرونی می نامد قابل قیمت گذاری نیست ولی معلوم نیست وقتی آمریکا مهترین نیروی آزاد کننده رقه پایتخت داعش درشمال شرق سوریه وموصل ودیگرشهرهای عراق می باشد چگونه است که ازآنها بعنوان حامیان داعش وازخود بعنوان محورپیروزی یاد می کند؟

13- قاسم سلیمانی سپس با اما و اگر و دعوت به تزکیه نفس وارد مقوله اقتدارداخلی می شود وازاین جهت مخاطبان خود در سخنرانی یعنی کارکنان مرکزحفاظت اطلاعات قوه قضاییه را به شهادت می گیرد اما قبل ازهرچیزخوب است مردم ایران مقدمه ای را درخصوص این مرکز بخاطربسپارند.
مرکزحفاظت اطلاعات قوه قضاییه تا قبل ازسال 77 بعنوان دفترحراست قوه قضاییه زیرنظراداره کل حراست وزارت اطلاعات بود ولی پس ازخارج شدن آن وزارت ازفرمان خامنه ای وافشای قتل های زنجیره ای رهبری با همکاری سپاه اقدام به انحلال دفترحراست فوق وتبدیل آن به مرکزحفاظت اطلاعات نمود تا بتواند ازطریق کادرهای تزریقی سپاه یا اخراجی های وزارت اطلاعات آنرا بعنوان یک مرکز اطلاعاتی وامنیتی برای اهداف موردنظرخود بکارگیرد دررهبری نیزدفترعمومی مراکزحفاظت اطلاعات که نقش رهبری وهماهنگ کننده دفاترحفاظت اطلاعات درمراکزنظامی را برعهده دارد مسئول رسیدگی به این مرکزمی شوند. ازسوی دیگرازآنجاییکه ماموریت حفاظت اطلاعات که درزمان رژیم سابق باعنوان ضد اطلاعات یا درواقع ضدجاسوسی یا خرابکاری نظامی شناخته می شد تنها ماموریتی درمقابله با نیروهای شاغل در خود آن نهاد می باشند ونمی توان با حتی جاسوسان خارج ازنهاد درگیری داشته باشند که آن ازوظایف اداره کل هشتم یا ضدجاسوسی ساواک یا بعد ازانقلاب معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات می باشد اما مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه همه قوانین جاری کشورا به دستورخامنه ای نقض ودر همه موارد امنیتی بالاخص برعلیه مخالفان سیاسی نه تنها وارد عمل می شود بلکه به محوراصلی دستگاه اطلاعات موازی وزیرنظررهبری برعلیه وزارت اطلاعات وبا کارگزاری دستگاه اطلاعات نظامی سپاه تبدیل می شود البته پس ازچندسالی نیز خود واحداطلاعات نظامی سپاه نیزبا تغییرماموریت وعنوان به سازمان اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات وزیرنظرمستقیم رهبری تبدیل می شود که ریاست آن با آخوندی بنام حسین طائب وجانشنی سردارنجات رییس سابق دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و فرمانده اسبق حفاظت ولی امر و حفاظت اطلاعات سپاه بوده است.
مزید آگاهی مرکزحفاظت اطلاعات قوه قضاییه بدنبال گزارشات دریافتی یا شکایت مراجعین اقدام به تحقیق وتشکیل پرونده برعلیه قضات یا شبکه های فساد درقوه قضاییه کرده ولی بجای برخورد با آنها با گوشزد کردن نقاط ضعف آنها این افراد را به استخدام مافیای سیاسی واقتصادی حاکم برکشوردرآورده تا با همکاری احکام یا برنامه های ازقبل دیکته شده را صادر وبه اجرا درآورند واکنون مخاطبین سردار سلیمانی فرمانده ماجراجو و فاسد همچنین کارمندان ومدیران مرکزفاسدتری چون حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می باشند.

14- فرمانده سرسپرده نیروی قدس سپاه پاسداران سپس خامنه ای را فردی منزه وپاک ودارای بیان، بینش ودوراندیشی ومفید برای اقتداردرونی نظام معرفی وبا معرفی شخصیت دونالد ترامپ بعنوان یک کاباره دار؟ (منظورهتل وکازینوست) وپادشاهان عربستان نظیرملک عبدالله وملک سلمان (بعنوان افرادی یاوه گو) تلویحا نتیجه می گیرد ایران بهترین رهبررا دردنیا دارد ؟!
ظاهرا ایشان به غارت دوهزارمیلیارددلاری اموال ملت فقیرایران توسط رهبری وباند مافیایی همراه وی، به تصلب کشیدن سیاست داخلی وخارجی وساختارفسادی که به اعتراف همگان تاروپود کشوررا فراگرفته واختیارات بی حد وحساب خامنه ای بدون هرگونه امکان پاسخگویی نسبت به مسئولیت خویش رغبتی نشان نمی دهد وبرایش شغل کاباره داری مهمترازهمه چیزوحتی وعاظی ومداحی است که شغل اصلی روحانیون حکام بدون حتی یک ریال ارزش برای کشوراست.

15- قاسم سلیمانی درشرایطی به دلبستگی وحمایت ملت ازنظام ومیزان رضایتمندی مردم ازمقامات درعمل به وعده های خود بعنوان یکی ازارکان اقتداردرونی اشاره می کند که هنوزدوهفته ازشورش واعتراضات دریکصدشهرکشوربرعلیه رهبری ودرخواست رفراندم وبرچیدن نظام سیاسی جمهوری اسلامی با حدود 40 کشته و4000 زندانی نمی گذرد ووی باردیگرازخانواده شهدا وایثارمردم درجریان جنگ تحمیلی ودیگربحرانها برای نظام ومقامات منفور آن وقیحانه مایه می گذارد!

16- فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران درفرازآخرسخنان خود به کارکنان مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ازآنها می خواهد بجای مراقبت ازقاضی ازمتقاضی مراقبت کنند وازرییس قوه قضاییه بدلیل قرارگرفتن درلیست تحریمی دولت آمریکا بعنوان سندافتخاریاد می کند درحالیکه خود بخوبی می داند درحال حاضرمهمترین ماموریت قوه قضاییه و آن مرکززیرنظربیت رهبری حمایت ازقضات وباندهای فاسد، رواج فساداقتصادی سازمان یافته درموسسات ونهادهای زیرنظررهبری، ماله کشی بروی پرونده های هزارمیلیاردی، انحراف افکارعمومی به سوی آفتابه دزدهای غیرهمسو با جریان حاکم وسرکوب شاکیان یا همان متقاضیان است پرونده هایی نظیرتجاوزسعیدطوسی به 19 تن ازنوجوانان قاری قرآن، واگذاری املاک نجومی درتهران به ارزشی بین 50-40 هزارمیلیاردتومان به بیش از200 مسئول در شهرداری ودیگرسازمانها، کشتن زندانیان سیاسی زیرشکنجه، غارت اموال عمومی توسط لاریجانی ها وصدها وهزارها پرونده بایگانی شده به دستوررهبری می باشد.

17- دریک جلوه دیگر نیز اینکه سردارقاسم سلیمانی نه بعنوان فرمانده لشکر در دوران 8 ساله جنگ ایران وعراق ونه بدلیل نقش وی بعنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران درآشوبگیری ودخالت درامورداخلی کشورهای منطقه وبه ضررامنیت ومنافع ملی بلکه درموقعیت فرمانده قرارگاه ثارالله درشرق کشور بدلیل شراکت وهمدستی درترانزیت موادمخدرازمبداء افغانستان وسازمان دادن شبکه واردات و ترانزیت موادمخدر و عمل آوری مرفین از تریاک برای ایجاد ارزش افزوده چندبرابری جهت صادرات به اروپا وغرب درداخل خاک ایران وانتقال ومصرف کردن دهها میلیارد دلاردرآمدهای حاصله به بیت رهبری وگروههای تروریستی شیعی درمنطقه باید تحت پیگیرد قانونی قرارگیرد تا مکملی بر دخالت غیرقانونی وی درامورداخلی وخارجی کشورعلاوه برکارنامه نظامی درجریان جنگ تحمیلی وجنگهای خاورمیانه باشد.

18- یکی ازمهمترین دلایل طرح قاسم سلیمانی درمطبوعات غربی به یک ریشه غلط برمی گرد وآن حمله نیروهای تحت آموزش وسازماندهی نیروی قدس درسال 2007 موسوم به گروهی بنام عصائب اهل الحق می باشد که مسئولیت حمله وکشتن 4 سرباز آمریکایی را درقرارگاه هماهنگ کننده کربلا برعهده گرفت ودرآن هنگام جورج بوش رییس جمهورآمریکا دستورسرکوب نیروی قدس درعراق را صادرکرد اما سردارقاسم سلیمانی ازطریق جلال طالبانی به ژنرال پترائوس پیام می دهد که آن گروه خودسرانه اقدام ووی قول جبران آنرا می دهد وبعدا آنرا درراستای همکاری درمهارلشکرالمهدی متعلق به مقتدی صدر ونیزدرگیری های نیروهای شیعی عراق درجنوب با ارتش دولتی عراق به نفع آمریکا نشان می دهد وازآن به بعد ازوی بعنوان یک فرمانده موثر در مطبوعات غربی یاد وبزرگنمایی می شود.

19- قاسم سلیمانی که میلیاردها دلاردرعراق وسوریه هزینه کرده بود وقتی با سازماندهی سریع وشگفت انگیزداعش درسال 2014 روبرو شد وبخش های مهمی از سوریه وعراق تا حتی بغداد وکربلا ونجف درمعرض سقوط قرارگرفتند نزدیک بود که محاکمه نظامی بشود ولی با پادرمیانی هاشمی رفسنجانی ازیکسو و تضمینی که خامنه ای بدلیل همدستی وی درترانزیت موادمخدرداده بود ازسوی دیگرازمحاکمه ودادگاه نظامی جان سالم بدربرد وبهمین دلیل تا چندین سال هم عکس وهم اخبارومطالب مربوط به وی ازصفحه اینترنت پاک گردید ماجرای محاکمه نظامی وی ازسوی یک منبع موثق دراختیاریک نشریه فرانسوی درهمان سال قرارگرفت.

20- درجریان تصمیم دولت اقلیم کردستان عراق مبنی بربرگزاری رفراندوم اعلام استقلال ازدولت فرقه گرای حزب الدعوه که برخلاف تمامی قوانین وتوافقات ازهرگونه فشاربرمردم ودولت آنها خودداری نکرده وپاداش پایداری آنها درمقابل داعش را با قطع سهم 17% آنها ازفروش نفت عراق که نظیرایران دوران طلایی خود را طی می کرد داده بود قاسم سلیمانی درست چندروز قبل ازاعلام رفراندم به اربیل وسلیمانیه می رود ودرازبیل اربارزانی می خواهد که رفراندوم را به تعلیق درآورد وگرنه با گزینه ای سخت مواجه می شود که با پاسخ محکم مسعود بارزانی مواجهه وسپس به سلیمانیه نزد سران حزب رقیب یعنی اتحادیه میهنی وفرزند جلال طالبانی رفته با وعده و وعیدهای فراوان به نمایندگی ازسوی هردو دولت ایران وعراق آنها راواداربه همکاری با دولت عراق می کند بدین صورت که با حمله نیروهای عراقی وجیش (حشد) الشعبی دست به عقب نشینی بزنند وکرکوک که مهمترین منابع نفتی دولت اقلیم کردستان را درخود جای داده است تسلیم دولت مرکزی نمایند.متاسفانه پس ازنقش جلال طالبانی درقتل دکترعبدالرحمن قاسملو رهبرحزب دموکرات کردستان ایران و همکاری منافقانه همزنان با نیروی قدس سپاه پاسداران ایران ونیروهای آمریکایی ازسوی دیگردردهه قبل این سومین خیانت طالبانی به کردهای ایران وعراق درسالهای اخیرمحسوب می شود ونقش برجسته قاسم سلیمانی درآن غیرقابل تردید وکتمان است.

مخلص کلام دریک نگاه قاسم سلیمانی فرمانده یک لشکردرجه 2 سپاه پاسداران وجنگ ایران وعراق بدلیل همسایگی استان کرمان با افغانستان وپاکستان مامورمبارزه با قاچاق موادمخدرمی گردد ولی پس ازمدتی به این نتیجه می رسد که بجای دشمنی و دادن تلفات بهتراست با سران مافیای قاچاق موادمخدربه همکاری پرداخته و خود مامور اسکورت وترانزیت این مواد به اروپا باشد خامنه ای با توجه به نیازبه بودجه محرمانه وخارج ازدولتهای مستعجل یا غیرهمسو با پیشنهاد سازنده سردارسلیمانی وی را مامورهمین امرمی نماید وازاین نقطه به بعد صیغه محرمیت خامنه ای با قاسم سلیمانی بسته می شود وپس ازآن بدلیل خوش خدمتی وجلب اعتمادخامنه ای خود وظیفه فرماندهی نیروی قدس سپاه ورساندن کمک به همان گروههای تروریستی مورد نظرخامنه ای را درمنطقه برعهده می گیرد.

(عکس قاسم سلیمانی درحال بازدید ازگروههای تروریستی درعراق، مهدی نوروزی درحال سرکوب مردم تهران درخرداد 88، جهانگیر ازروسای مرکزحفاظت قوه قضاییه ورییس فعلی سازمان زندانهای کشوربه ضمیمه می باشد)

Leave a Reply

Your email address will not be published.