آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟

آقای خامنه ای شما درحزب جمهوری ودانشجوبان پیروشما دردانشگاههای تربیت معلم وعلم وصنعت که درهمان زمان مخالف اشغال سفارت آمریکا وطرفداراشغال سفارت روسیه وانقلاب فرهنگی برای تسویه دانشگاهها ازعناصرچپگرا بودید حالا  با  ضدآمریکایی دوآتشه شده اید باورکنید ادعای ضدآمریکایی بودن محمدرضاپهلوی که توسط شبکه ماهواره ای من وتو تکرارمی شود ازادعای مبارزه شما وحامیان شما با آمریکا قوی تراست ؟! و

خامنه ای اخیرا دریکی ازدیدارهای خود بااشاره به اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام گفته است که اشغال سفارت آمریکا درآبان 58 توسط عده ای ازجوانان احساساتی را کوچک نمی گیرد اما غالبا دانه دانه افراد نمی گویم همه از روی احساسات لانه جاسوسی را آن روزرفتند وباشجاعت تمام (سفارت آمریکا را( گرفتند، اما بعدا رفتند با آمریکایی ها صحبت کردند وعذرخواهی کردند. وی این امرراناشی ازکم عمقی انگیزه (سیاسی) وعدم اتکاء به یک زیرساخت محکم ( لابد اسلامی وایدئولوژیکی) ذکر و محسن حججی را بعنوان الگوی موردنظرخود معرفی می کند

اینکه یک فردی آنهم درقامت رهبری یک کشوردریکی دو فرازسخنان بتواند این حجم ازدروغ را جا بدهد واقعا یک هنرمی خواهد که ازعهده هرکسی جزآخوند برنمی آید. موارد زیرتنها نمونه ای ازآمریکا ستیزی ایشان وجریان راست حاکم برکشورمی باشد

1- ایشان وهمفکران راستگرای آنها درحزب جمهوری اسلامی کاملا مخالف اشغال سفارت آمریکا بوده ودرهمان زمان ادعا می کردند که باید سفارت شوروی را اشغال کرد وبهمین دلیل هم پایه انقلاب فرهنگی دردانشگاهها را با هدف درو کردن دانشجویان چپ یا متمایل به چپ یا به قول خودشان التقاطی درمقابل جریان دانشجویان خط امام ولیدرروحانی آنها که سایه اش را با تیرمی زدند یعنی موسوی خویینی ها براه انداختند.
2- درجریان اختلاف ایشان بعنوان رییس جمهور(جریان راست) با مهندس موسوی (جریان چپ) آیت الله خمینی ضمن دفاع ازموسوی جریان وابسته خامنه ای را که ازسوی مراجعی چون آذری قمی ورسالتی ها حمایت می شد مصداق اسلام آمریکایی خواندند که حتی توانایی اداره یک نانوایی را هم ندارند.
3- درجریان مذاکره با رابرت مک فارلین مشاورامنیت ملی وفرستاده ریگان آمریکایی ها درآبانماه سال 65 موسوم به پرونده ایران گیت یا ایران کنترا که توسط وابستگان آیت الله منتظری افشاء وتوسط جریان چپ حمایت شد ایشان وهمفکران وی تا مرحله اعدام مهندی هاشمی به اتهام افشاء رابطه ایران با آمریکا واسراییل وتحویل سلاحهایی چون موشک های ضدهوایی هاوک وضدتانک تاو وگلوله های توپخانه دوربرد هویتزر در نشریه لبنانی الشراع تا مرزاعدام افرادی سیدمهدی هاشمی وامیدنجف آبادی پیش رفتند.
4- دربحبوحه اعتراضات مردم به دزدیدن آرای آنها درانتخابات خرداد 88 ایشان با باراک اوباما درحال مکاتبات محرمانه بوده وازآنجاییکه که رییس جمهورآمریکا مذاکره بدون قیروشرط را باایشان پذیرفته بود برعهد خود پایبند وازجنبش سبزایران که شعار” اوباما، اوباما، یا اونا یا با ما” سرمی دادند حمایت نکردند بطوریکه بعدها محافظه کاران ازیکسو و دموکراتها ازجمله هیلاری کلینتون وزیرخارجه دولت اوباما یکی ازاشتباهات بزرگ خود را عدم حمایت ازمردم وجنبش سبزاعلام کردند واین درحالی بود که خامنه ای وامپراطوری رسانه ای وی ازکیهان شریعتمداری گرفته تا وعاظ نمازجمعه وجماعات جنبش سبزرا فتنه آمریکایی – اسراییلی می خواندند !
5- درسال های آخرریاست جمهوری احمدی نژاد خامنه ای ازطریق سعید جلیلی با ویلیام برنزمعاون وزیرخارجه آمریکا درژنو مذاکرات مستقیم ومحرمانه داشته اند که تا هم اکنون نیزافشاء نشده است وبعد هم این مذاکرات با شرکت جیک سولیوان مشاور امنیتی درمسقط پایتخت عمان باشرکت دکترولایتی ادامه داشته است که درواقع اساس توافق برجام را تشکیل داد وتنها با استفاده ازتغییرریاست جمهوری واستقرارحسن روحانی بازی روی صحنه آن به ریاست جمهوری جدید منتقل گردید.
6- مواضع خامنه ای درقبال انتخابات آمریکا وحمایت وی ومافیای تبلیغاتی اش ازدونالد ترامپ برهیچکس پوشیده نیست چه وی با توجه به رابطه روسیه وولادیمیرپوتین با رییس جمهورجدید ازیکسو و اینکه ترامپ بسیاری ازارزشهای حاکم برجامعه ودولتهای قبلی آمریکا را به چالش کشیده بود ازسوی دیگرخامنه ای را مجاب کرده بود که می تواند با دولت جدید آمریکا به نوعی مشارکت برسد نگاهی به موضعگیری وی وائمه جمعه درقبال رییس جمهورجدیدآمریکا که با یک جستجوی ساده دراینترنت قابل دسترسی است همه چیزرا روشن می سازد.
7- اتحاد آشکاردرمواضع با دونالد ترامپ ونتانیاهو ازسوی خامنه ای وگروه دلواپسان درقبال توافق برجام ودست زدن به سیاستهایی ازقبیل آزمایشات موشکی، حمله به عربستان ازطریق یمن، تشدیدجنگ درسوریه وگسترش دخالت ازادعای مستشاری ازدخالت کامل نظامی تا حد اعزام نیرو ازارتش جمهوری اسلامی، حمله به سفارتخانه هاومراکزدیپلماتیک، و… که هاشمی رفسنجانی ازاین اتحاد با صیهونیزم وشیطان بزرگ چندین بار با عنوان ” تیرسه شعبه به برجام” ذکرکرده بود واخیرا نیزبرخی ازمقامات نظام ازاین همراهی درمواضع تندروهای داخلی به رهبری خامنه ای با دولتهای آمریکا واسراییل درمقابله با برجام اظهارشگفتی کرده اند

اینکه ازیکطرف دانشجویان پیرو خط امام یا اشغالگران سفارت آمریکا درتهران را احساساتی ودرعین حال شجاع بنامیم نه تنها جای اشکال دارد بلکه ازآنجاییکه کل حاکمیت درپشت سرآنها بسیج شده بود دیگرنمی توان آنرا یک اقدام شجاعانه نامید.

اما اینکه به دروغ ادعاشده است که باآمریکایی ها صحبت وعذرخواهی کرده اند هیچیک ازدانشجویان فوق با مقامات آمریکایی ها ملاقات یا عذرخواهی نداشته اند بلکه تنها مورد دیدارعباس عبدی با باری روزن آنهم به ابتکارو دعوت یونسکو در9 مردادماه سال 77 درپاریس برای رفع نمادین کدورت شخصی بین گروگانگیروگروگان ها وآشکارکردن اختلاف بین دو دولت ایران وآمریکا ونه افراد یا ملتها درچارچوب دیپلماسی عمومی وغیردولتی بود. درضمن حتی آقای عباس عبدی صراحتا دروغ عذرخواهی بابت اشغال سفارت را رد کرده اند البته برخلاف ادعای خامنه ای این مقامات رسمی دولت آمریکا ازحمله مادلین البرایت وزیرامورخارجه آن کشوربودند که بابت انجام کودتابرعلیه دولت مصدق عذرخواهی وطی 12 مورد ازجمله قراردادن سازمان مجاهدین خلق ایران درلیست سیاه عملا به عذرخواهی وقبول اشتباه خود اذعان داشتند

مورد دیگراشاره خامنه ای به زندانی شدن تعدادی ازهمان دانشجویان خط امام درنظام جمهوری اسلامی بود که بسرعت ازمتن های منتشرشده حذف گردید که دراینجا لازم است توضیح داده شود که تعداد زیادی ازکادرهای اصلی اشغال سفارت آمریکا دردوران رهبری خامنه ای دچارحبس وزندان شدند ازابراهیم اصغرزاده سخنگو وعضوشورای 5 نفره گرفته تا محسن میردامادی (دبیرکل جبهه مشارکت)، محسن امین زاده، سعیدحجاریان تا محمدنعمینی پور وبقیه
عباس عبدی نیزبدلیل مشارکت دریک نظرسنجی عمومی درخصوص رابطه یا ادامه دشمنی با آمریکا دستگیرومدتی زندانی شد.

آقای خامنه ای دلیل تجدیدنظربرخی ازدانشجویان (شاید مشخصا نظرایشان ابراهیم اصغرزاده باشد) دراشتیاه دانستن اشغال سفارت آمریکا را نشان کم عمقی انگیزه وزیرساخت محکم فکری ذکرکرده اند درحالیکه خود این افراد با اعتراف رهبری احساساتی شدن یا ناپختگی سیاسی را بعنوان بخشی ازعلل شراکت خود درگروگانگیری دیپلماتهای یک کشورکه تحت مصونیت دیپلماتیک می باشند ذکرکرده اند ضمن آنکه اگراعتراف به اشتباه بودن اشغال یک سفارت کم عمقی انگیزه یا فقدان زیرساخت فکری باشد پس کسانی که سفارت انگلیس را به بهانه پحش مستند بی بی سی درمورد زندگی خامنه ای بنام ” خط ونشان” اشغال وغارت وسپس توسط دستورایشان تخلیه کردند یا مراکزدیپلماتیک دیگرکشورها ازجمله سفارت عربستان درتهران وکمسولگری آن پادشاهی درمشهد که وی ازیکطرف آنها را جوانانی مومن وانقلابی وازسوی دیگرعمل آنها را اشتباه خواند چه محلی ازاعراب دارند ؟!

رهبری محسن حججی یک جوان نجف آبادی عضوبسیج وسپس سپاهی نیروی قدس سپاه پاسداران را که بدست داعش دراطراف ابوکمال (مرزمشترک عراق، سوریه واردن) اسیروسپس گردن زده شد بعنوان سمبل جوانان امروزکه هم انگیزه عمیق داشته وهم زیرساخت فکری مستحکمی دارند ذکرکرده وگفته است به این نسل بیش ازنسل قبل اعتقاد دارد ؟
اولا: که این فرد نه دردفاع ازحرم زینب بلکه دردفاع ازرژیمی بعثی درسوریه بهلاکت رسید که ایدئولوژی آن رژیم یعنی حزب بعث 8 سال جنگ را ازسوی همپالگی آنها یعنی عراق برملت ایران تحمیل کرد ضمن اینکه رژیم اسد ازتحویل موشک به ایران برخلاف معمرقذافی درطول جنگ شهرها خودداری کرد.
ثانیا: اگرمحسن حججی سمبل جوانان موردنظرخامنه ای است چرا 80% کشته ها در سوریه ازمزدوران افغانی تیپ فاطمیون یا پاکستانی های تیپ زینبیون یا عناصرحزب الله لبنان می باشند وچرا نه تنها ازاستقبال جوانان ایرانی ودر درون سپاه وارتش وبسیج خبری ازاین شهادت طلبی واعزام نیست همان چندنیروی اعزامی وکشته شده نیزدرسکوت خبری وبه قول شما دانه دانه شبانه به ایران حمل ودرقبرستانهای مختلف خاک می کنند ؟
ثالثا: اگرشرکت درماجراجویی های منطقه ای بالاخص عراق وسوریه دردفاع ازعالیات عتبات واحرام می باشد یا کشاندن مرزهای نفوذ ایران به شرق دریای مدیترانه ویا گسترش وحفظ هلال شیعی متکی برمیدانهای نفتی ازیمن وشرق عربستان گرفته تا جنوب عراق وسوریه ولبنان چرا ازشرکت فرماندهان اصلی سپاه وارتش یا آقازاده ها دراین غزوات ! خبری نیست؟ مگرمقامات نظام براساس برتری تقوای آنان وقرب به اولیاء الله وائمه اطهار منصوب نمی شوند پس چرا درهنگام جنگ ودفاع ازناموس امام حسین هیچ خبری ازآنها درمیدان های جنگ نیست وجای آنها را مزدوران بدبخت افغانی وپاکستانی که محتاج نان شب وپاسپورت ایرانی می باشند پرکرده اند؟

آقای خامنه ای شما چون کبک سرخودرازیربرف کرده اید ومردم وجوانان ایرانی را نظیرخودتان ابله فرض کرده اید وبا اتکاء به دلارهای نفتی وامپراطوری رسانه ای که ازهمین بیت المال مردم فقیرشده ایران ارتزاق می کند و داغ ودرفش وسلاح سپاه برعلیه مخالفان خود را یکه تازمیدان فرض کرده اید درحالیکه درعصرانفجاراطلاعات ودهکده جهانی امکان چنین بازی با یک ملت 80 میلیونی که خون کوروش کبیردررگهای آنها جاری است را ندارید وحلاصه اینکه به قول حافظ دریادل ” ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود می بری وزحمت ما می داری”

Leave a Reply

Your email address will not be published.