اختاپوس سپاه پاسداران سایه خود رابروزارت نفت کامل کرد


درحالیکه چند صباحی ازاطلاق عنوان ” برادران قاچاقچی” به سپاه توسط احمدی نژاد نمی گذرد سرانجام پس ازکش وقوسهای فراوان با باند خامنه ای وبرادران لاریجانی سرانجام وی ناچارشد سرداررستم قاسمی یکی ازکودن ترین سرداران سپاه رابعنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده وفصل نوینی رادرخصوص حاکمیت باندهای مافیایی براصلی ترین سرمایه ایرانیان رقم زند. باانتصاب فوق برای اولین باردرجهان کارفرما، پیمانکار وناظردرکلیه قراردادهای مربوط به حوزه انرژی دراختیاریک سازمان آنهم تحت نظارت رهبری وشرکت تازه تاسیس پترونهاد صورت خواهدپذیرفت


امروزه بسیارازپیش کسوتان وکارشناسان مسائل سیاسی ازخود می پرسند افرادگمنامی نظیرمحموداحمدی نژاد ورستم قاسمی که هیچ سابقه روشنی طی سه دهه گذشته ازآنان دردست نیست چگونه وبراساس کدام معیارونظام گزینشی به چنین موقعیتهای حساسی می رسند؟ چه کسانی این افرادراکشف ودرچنین پستهای مدیریتی قرارمی دهند؟ هدف نهایی ازاین مهره چینی هاچیست؟


درخصوص احمدی نژاد خوشبختانه باگذشت شش سال ازگماشتن وی برراس قوه مجریه مردم بسیاری ازپاسخهای خود ومربوط به سوالات فوق رادریافت کرده اند امانگاهی به سوابق اجرایی سردارقاسمی که درمعرفینامه وی به مجلس شورای اسلامی ازسوی احمدی نژاد درج شده است تصویرواقعی تری راازاین نصب وانتصابات به معرض نمایش می گذارد.


رستم قاسمی متولد1343 یعنی درزمان پیروزی انقلاب 14 سال داشته است ودرتمام مدت جنگ هیچکس نامی ازوی نشنیده است ضمن اینکه درپایان جنگ نیزفردی 25 ساله بوده است درزمان جنگ فرماندهی مهندسی نیروی دریایی سپاه وقرارگاه نوح مهندس احمدی فرزند آیت الله میانجی بوده است.


سرداررستم قاسمی درقرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مسئولیت بخش دریایی موسوم به قرارگاه نوح رادراواخردهه 70 به عهده می گیرد که یک واحد فرعی درمقایسه با دیگرقرارگاههای درگیر(کربلا، قائم وکوثر) درپروژه های بزرگ نظیر سدسازی بوده است درآن هنگام سردارمحمدستاری وسپس عبدالرضا عابد زاده عهده دارجایگاه حانشینی فرمانده کل سپاه در قرارگاه مذکوربوده که البته ازنظرکودنی وپستی دستکمی ازرستم قاسمی نداشتند.


درواقع عمده رشد سردارقاسمی به مرحله پس ازانتصاب احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری درسال 1384 (مطابق با سال 2005 میلادی) برمی گردد که سپاه پس ازموفقیت درکودتا وبااستفاده ازتجربه بلعیدن پروژه ایرانسل وفرودگاه امام خمینی حملات سرتاسری خودرابرای تصاحب شرکتهای حاکمیتی آغازکرد.


ورودسپاه پاسداران به حوزه نقت وانرژی ابتدائا با دستگیری مدیران شرکت ایرانی اورینتال کیش به اتهام فسادمالی ورانت خواری با کارگزاری قوه قضاییه آغازشد ولی پس ازاثبات بیگناهی مدیران مذکورازبازگشت شرکت مصادره شده فوق به مالکان قبلی نه تنها هیچ خبری منتشرنشد بلکه به طورجسته وگریخته شنیده شد که شرکت فوق به بهای نازلی به سپاه فروخته شده است یعنی همان تاکتیک قدیمی که رژیم سرمایه داران راازطریق داغ ودرفش سرکیسه ووداربه هبه کردن اموال خودبه بنیادهای تحت نظارت رهبری می کرد پس ازاورینتال کیش دیگرشرکتهای دریایی معظم ازتاید واترگرفته تاشرکتهای فراساحلی ودریایی صنعتی صدرا، ایزاکو(کشتی سازی خلیج فارس)، مهندسی تاسیسات دریایی و….مشمول همان برنامه گردیده بطوریکه می توان ادعاکرد درحال حاضرهیچ شرکت دریایی وساحلی نیست که بطورمستقیم یا غیرمستقیم به تملک سپاه پاسداران درنیامده باشد.


پس ازآن تصاحب پست ومقام های دولتی بعنوان کارفرما وقراردادهای نفتی دردستورکارسپاه پاسداران قرارگرفت وحدود 80% قراردادهای مهم درزمینه نفت وگازوبه ارزش حدود 50 میلیارددلاربصورت غیرقانونی وازطریق ترک تشربفات مناقصه به سپاه واگذارگردید کلیه این قراردادها با شرکتهاوکنسرسیوم های صوری به امضاء رسید که بعضا درهمان روز باسرمایه ای معادل تاسیس یک بستنی فروشی سیارتاسیس شده بودند وشرکتهایی ازواحدهای اقتصادی وتجاری زیرنظر رهبری نظیربنیادمستضغفان وستاد اجرایی فرمان امام رانیزدرغنیمت خودسهیم کرده بودند.


کلیه اقدامات غیرقانونی واگذاری سهام ومدیریت شرکتهای حاکمیتی وبزرگ وقراردادهای کلان به سپاه پاسداران دردوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و فرماندهی رستم قاسمی برقرارگاه سازندگی ختم الانبیاء (قرب) تحقق یافته است.


همگان به خاطردارند پس ازناکامی احمدی نژاد دربه کرسی نشاندن صادق محصولی، علی سعیدلو ومحسن تسلطی وی ناچارتن به وزارت محمدکاظم وزیری هامانه داد ووقتی مقاومت وی درخصوص برکناری 400 مدیرنفتی وجایگزینی آنهاراباافرادموردنظرخود تحت سناریوی دروغین مافیایی نفتی دیدوی رابرکنار وغلامحسین نوذری راجایگزین وی کرد اما مدیریت وزیرجدید نیزنظیرسلف خود دوسال بیشتردوام نیاورده بهمان دلایل جای خودرا به مسعود میرکاظمی دیگرسردار سپاه داد.


نکته جالب توجه اینکه یکی ازگزینه های وزارت نفت دولت دهم سرداردیگرسپاه همین رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء (قرب) بود ولی وی با طرح اینکه بهتراست سرداردیگری مسئولیت وزارت نفت رابعنوان کارفرما دردست گرفته ووی درجایگاه پیمانکاربهتر می تواند اموررااداره کند ازپذیرش این مسئولیت خودداری نمود وپس ازآن نیزسرازیرشدن قراردادهای چندمیلیارد دلاری ازسوی واحدهای وابسته به وزارت نفت به قرارگاه فوق ثابت نمود که مافیای نفتی چیزی جزقرارگرفتن کامل حوزه انرژی (نفت وگازونیرو) دراختیارسپاه پاسداران هم بعنوان کارفرما وهم بعنوان پیمانکار وهم بعنوان ناظرنبوده است.


اکنون با انتصاب سرداررستم قاسمی بعنوان وزیرنفت ووباتوجه به قرارگرفتن مستقیم وزارت نیرووسازمان انرژی اتمی تحت مدیریت فرماندهان سپاه عملا کلیه مراکزحساس کشوردرزمینه انرژی ودرآمدها، هزینه ها وسرمایه گذاریهادرحوزه نفت وگازونیروتحت کنترل مطلق سپاه بعنوان بازوی نظامی رهبری درآمده است ومتاسفانه برخوردهای ضعیف اپوزیسیون وغرب نظیرحذف علی اکبرصالحی و فریدون عباسی ازلیست سیاه موجبات تجری دیگرتبهکاران ورهبری رافراهم کرده وآنهارابه یقین رسانده است که باانتصاب عوامل اجرایی کودتای نظامی ضمن ایجاد زمینه مصادره کامل سرمایه های ملی امکان اطمینان بخشی به آنها ازطریق مصونیت دیپلماتیک نیزفراهم می آید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.