آقای روحانی خدا رحم کرد 40 جوان ایرانی با پلیس بدون سلاح بشهادت رسیدند اگرپلیس با سلاح بود چه می شد؟

درحوادث دی ماه 96 بیش از40 جوان ایرانی یعنی به اندازه نصف شهدای حادثه میدان ژاله در17 شهریور57 ازبین رفتند وشما ودیگرفرماندهان نظامی وامنیتی با کمال وقاحت ودرجلوی دهها میلیون چشم با افتخارمی گویید که دردرگیریهای فوق پلیس به سلاح مجهزنبوده است پس اینهمه انسان با سکته قلبی ازبین رفته اند آیا سخنان شما ترجمان سخنان قاضی سعیدمرتضوی وحامیان وی نیست که مدعی بودند 6 جوان ازدست رفته درکهریزک بدلیل مننژیت وخودکشی به شهادت رسیده اند؟

آقای روحانی شما بسیارازموارد ووقایع وکاستی های کشور را رندانه به رقبای انتخاباتی خود ورهبری ارجاع می دهید آیا دروغی به این واضحی را که اززبان شما جاری شده است نیزمی توانید به دیگران منتسب بکنید؟

سرلشکرمحمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ادعا می کند که درسه استان آنها ناچاربه شرکت درسرکوب ها شده اند ولی شما ازنیروهای سپاه بعنوان پلیس یاد می کنید؟

آقایان ازیکطرف ادعا می کنند کل جمعیت شرکت کننده دراعتراضات بیش ازیکصدشهرایران به 40 هزارتا هم نمی رسد ولی رقم دستگیریها را 5 هزارتن اعلام می کنند که ازاعتراضات چندمیلیونی خرداد 88 هم بیشتراست وشخص آقای روحانی درمراسم رسمی درمقابل جناح مقابل که مدعی شرکت دهها میلیونی مردم درمراسم 22 بهمن می باشند پیشنهاد رجوع به همه پرسی (رفراندوم) برای حل اختلافات را می دهد ومتهم به همصدایی با دشمن می شود آیا همه این تلفات مادی ومعنوی بخاطرشرکت 40 هزارنفردرتظاهراتی است که آقای خامنه ای آنها را مشتی ” متفکرنما، نظریه پردازان قلابی، روزنامه نگاران وقلم به مزدها ودلقکها” خواند ؟!

آنها از متفکر نماها، نظریه پردازان قلابی، روزنامه نگاران و قلم به مزدها، دلقک‌ها همه امکانات فضای مجازی استفاده می کنند تا بر مردم تأثیر بگذارند.

آقای روحانی شما اگرهیچ جرم وهمدستی با جنایتکاران نداشته اید درفردای آزادی ایران باید پاسخگوی همین دروغ خود باشید که چگونه خون بیش از40 جوان ایرانی را که بدستورشما وکدخدای داخلی تان کشته شدند را بهمین راحتی پایمال می کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.