اپوزیسیون و دولت روحانی درخواب زمستانی وخامنه ای بدنبال مصادره سازمان تامین اجتماعی – بخش اول

سازمان تامین اجتماعی مهمترین سازمان اقتصادی دولت ومشابه ستاداجرایی فرمان امام و بنیادمستضعفان در زیرنظر رهبری می باشد و روسای جمهوری که اززیرتیغ شورای نگهبان عبورمی کنند می توانند ازمنابع هنگفتی که دراختیاراین سازمان خصولتی ( سازمان زیرمجموعه دولت اما بدلیل سهامی عام بودن مشمول مقررات شرکتهای دولتی نمی شود) برای تامین مالی مدیران همراه خود استفاده کند زیرا صدها شرکت ریزودرشت وبانک وبیمه و….درزیرمجموعه این سازمان می باشند واین امکان برای دولتها وجود دارد که با استقرارکادرهای حامی خود بعنوان اعضای هیات مدیره یا نمایندگان صاحبان سهام به آنها حقوق مکفی داده وآنها را همراه خود نگه دارد همچنین بدلیل صاحب سهام اصلی بودن این سازمان در بسیاری ازشرکتها وموسسات درصورت دراختیارداشتن این سازمان حتی ازفعالتهای آن موسسات می تواند برای عملیات های آشکاروپنهان موردنظررهبری بصورت پوششی نیزبهره جسته وهمزمان دولت را ازمهمترین پشتوانه مالی ومستقل ازبودجه ای عمومی کشور محروم ساخت.

این نکته نیزلازم به توضیح است که تا قبل ازبه قدرت رسیدن احمدی نژاد وحاکمیت یکدست راستگرایان برکشور به رهبری خامنه ای این سازمان ازیک بافت مدیریتی حرفه ای برخورداربود اما بدلیل بدهی هنگفت دولت به آن که بالغ برچند صد هزارمیلیارد تومان می گردید وبخشی عمده ای ازآن نیزمربوط به استقراض دولت ازاین سازمان برای جبران هزینه های جنگ با عراق بود دولت مجبوربه واگذاری سهام تعدادی ازشرکتهای حاکمیتی خود نظیرهواپیمایی وکشتیرانی و… گردید که بالتبع آن نمایندگان آن سازمان درمجامع عمومی بعنوان نمایندگان صاحبان سهام منصوب گردیدند وازآنجاییکه هیات مدیره این شرکتها توسط مجامع عمومی عزل ونصب می شدند بتدریج نوعی مدیریت دولتی وغیرتخصصی بر شرکتهای زیرمجموعه آن حاکم گردید ودولت احمدی نژاد نیزپس ازشهرداری به سازمان تامین اجتماعی به عنوان مرکزی برای استفاده ازمنابع مالی هنگفت دراختیارمی نگریست وبهمین دلیل نیزقاضی منفور وامنیتی سعید مرتضوی را درراس آن سازمان قرارداد که خود باعث یکسری درگیریها حتی درجناح راست ازیکسو و سوء استفاده های واختلاسهای چند صد میلیاردی درآن سازمان گردید ویک نمونه آن ماجرای خرید بیش از80 شرکت توسط بابک زنجانی با کارگزاری و دلالی یکی ازبرادران لاریجانی گردید که توسط احمدی نژاد در مجلس دهم افشاء گردید.

همزمان با به قدرت رسیدن حسن روحانی وبالخص ازمیانه دوره اول وشروع دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی سعید جلیلی ریاست کاندیدای شکست خورده موردنظرخامنه ای با حمایت مالی وسیاسی بیت رهبری تلاش جهت گرداوری وسازماندهی مدیران دوره احمدی نژاد را آغاز وصراحتا تشکیل دولت سایه را اعلام نمودند هدف این گروه اولا زیرزره بین قراردادن عملکرددولت روحانی ومچ گیری وافشاء اختلاف درشعار وعمل بود و ثانیا استفاده ازاهرم های فشار در اختیار برای جلوگیری ازعملیات دولت حسن روحانی درشفاف سازی اموربود که غارت وچپاول های دوره حاکمیت یکدست رادرمعرض قضاوت عموم قرارمی داد.
ازآنجاییکه این مدیران دردوره ریاست خود برمراکز دولتی به اطلاعات ذیقمیت ونقاط ضعف وقوت سازمان تحت نظرخود اشر/اف داشتند براحتی با جمع آوری (جاسوسی) اطلاعات آنها بیت رهبری به سراغ آن مراکزرفته وتحت عناوین مختلفی ازجمله اجرای اصل 44 قانون اساسی یا واگذاری شرکتها وموسسات دولتی این مراکر را به تصرف خود درمی آورد.

با این مقدمه طولانی وضروری اینک به یک نمونه ازتبهکاری سازمان یافته وپولشویی دربیت رهبری منتشرشده درسایت امنیتی رجاء نیوزاشاره می کنیم وآن نشست باصطلاح تخصصی بررسی ونقد ” شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) دردفترسعیدجلیلی بعنوان نماینده مقام رهبری درشورایعالی امنیت ملی ! می باشد که بعنوان جزیی ازسلسله جلساتی است که تحت عنوان دولت سایه دولت حسن روحانی درحال فعالیت می باشد. ازآنجاییکه عمده مدیران شرکت کننده دراینگونه جلسات به نقش خود بعنوان عمله باندهای تبهکاراقتصادی واقف می باشند برای ثبت درتاریخ ومحاکمه آنها پس ازآزادی ایران ناچاربه ذکرنام وعناوین دولتی آنها می باشیم .

در این جلسه علاوه برسعید جلیلی، محمد علی یزدان جو مدیرعامل اسبق شستا، علي یوسف پور رئیس اسبق هیئت مدیره شستا، حسن اعتمادزاده دبیر سابق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، سيد محمد یاراحمدیان رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، موسی بیات نماينده كارفرمايان و انجمن مديران در كارگروه های سازمان تامين اجتماعی، صمدالله فیروزی سرپرست سابق صندوق تامین اجتماعی، محمد امین لنگری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و کارشناس مسایل اقتصادی، غلامحسین رضوانی قائم مقام سابق معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور و عضو سابق هیات مدیره شستا، علیرضا عسگریان عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، سیفی دبير كل كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایی كشور، پورعلی کارشناس و متخصص مباحث سیستمی، محمد پارسا رييس سابق كانون عالی شوراهاي اسلامي كار كشور و عضو سابق هیات امنای سازمان تامين اجتماعی، صباغ زاده استاد دانشگاه و حسنی بافراني عضو سابق هيات مديره سازمان تامين اجتماعي حضور داشتند.

پایان بخش اول

Leave a Reply

Your email address will not be published.