عرفان قانعی فرد، جاسوسی که ازنوباید شناخت –بخش سوم وآخرین


عرفان قانعی فرد درادامه تناقض گوییهای خود ازیکسو آمریکائیها راچندان راغب به حمایت ازگروه پژاک نشان نمی دهد وبیشتراین نمایش حمایت راازسوی خود اعضای پژاک ومقامات ایرانی قلمدادمی کند وازسوی دیگربااستناد به برخی مخالفان داخلی آمریکا وبازیک مقام امنیتی اینباردردولت یونان !!سعی می نماید دولت آمریکا راحامی پژاک نشان بدهد ونهایتا نیزپژاک رایک گروه تروریستی معرفی می کند که هیچ برنامه مشخصی نداشته وازطریق بازی با الفاظ قصدفریب افکارعمومی کردستان راداشته وبجای پرداختن به حقوق بشربه ترور(بدون مشخص کردن اهداف عملیات مسلحانه این گروه) روی آورده است وی دراین رابطه می گوید:


” اما آمريکايیهاچندان تمايلی به ايجاد رابطه ندارند وازافشاوجود هررابطه ای باگروه مسلح پژاک پرهيزدارند، اماخود افراد گروه مسلح پژاک (بخوانید همان دوجوان 20-18 ساله ای که درمقرپژاک دیده اند) با اغراق سعی درافشای اين قضيه دارند، وآن راکاملا رابطه ای جدی وتنگاتنگ می دانند. علی لاريجانی درسال ۸۶ آمريکارامتهم کرد که گروه مسلح پژاک را تقويت می کند ويکی ازمقامات امنيتی ايران اظهارمی دارد که “همانطوریکه ما پرهيزی ازکمک علنی به نيروهای حزب الله لبنان نداريم، اسرائيل هم برای مقابله با ما ازاين گروه حمايت می کند “ والبته برخی ازروزنامه نگاران عرب هم درسال ۲۰۰۷ ضمن اشاره به جلسه اسرائيلی ها وآمريکايی ها باگروه مسلح پژاک درکرکوک، اظهارداشتند که اسرائيل حامی مالی گروه مسلح پژاک است! ويکی ازمقام های امنيتی يونان هم درگفتگويم ابرازداشت که ” آمريکا سعی دردخالت قوميتی وشايدخلق نوعی گسست قومی درايران باشد” . اما درگفتگويم با وزيرخارجه اسبق آمريکا اظهارداشت کهآرامش وصلح درمنطقه دراولويت سياست آمريکا قرار دارد وگروه مسلح پژاک اولين حربه ودستاويزش بازی با الفاظ وفريب افکارعمومی کردستان است وگرنه برنامه ای روشن ومشخص نه درديپلماسی خارجی ونه دررفتاربا مردم کردستان ندارد”، آياحق با اوست ؟ تروررا به حقوق بشرچکار؟”


جالب اینکه عرفان قانعی فرد درپاراگراف بعدی بارها بطورزیکزاکی کلیه مواضع خوددرمقابل بی پشتوانه بودن پژاک رابطوراحمقانه ای بازپس گرفته وبازدوباره خود آنرانفی می کند به جملات زیردقت کنید:


” گروه مسلح پژاک دراوايل، به عنوان يک ناشناس مدعی، مورد استقبال کومله ودمکرات قرارنگرفت وحسن شرفی در گفتگويی با بی بی سی، گروه مسلح پژاک راغيرشناسنامه داروغيرجدی ناميد اما امروزه گروه مسلح پژاک برای خود در ظاهرامر”رسالتی تاريخی متصوراست وخود رامنجی کردستان ومبارزجدی احقاق حق ملت کرد می داند ونماينده اکثريت کردهای ايران ونشانه بارزآرمان کردها “ ، اما واقعيت امر اين است ؟ آيا حقيقت مسلم کردستان امروز، گروه مسلح پژاک است ؟
گروه مسلح پژاک خود را شاخه کردی پ ک ک می نامد، ازحميد درويش درسوريه شنيده ام که ” اوجالان به کمک اداره امنيت سوريه، بيش از۱۱۰۰۰جوان کردستان سوريه را به خاطر آرمانی موهوم، گوشت دم توپ کرد وکردستان سوريه را خالی ازنسل جوان وپتانسيل مخالفان کردها کرد” وامروزه هم گروه مسلح پژاک درروستاهای کردستان سعی درجذب نيرو دارد اما با استقبال ومقبوليتی روبرونشده است. اوجالان درابتداسعی درتسلط برهر۴منطقه کردنشين درکشورهای ترکيه و سوريه وايران وعراق داشت اماسخن عدنان مفتی جالب توجه است که “اول با ايران همکاری داشت ودرعراق هم عليه صدام، یک گلوله هم شليک نکرد ” واوجالان پس ازحمايت سوريه، پشتيبانی نظاميان تندروترکيه وطرفداراسرائيل را به دست آورد ووقتی سخنان حاج احمدی(رییس پژاک) منتشرشد، کسی نمی دانست که شاخه کردستان ايران، يعنی چه؟ کردستان ايران چرابايد طرفداروپيرواوجالان باشد؟ آنهم کسی که موقع دستگيری اش دربرابردادگاه ترکيه، گفت :من ترکم !


نویسنده مقاله کردستان، قربانی يک گروه قاچاقچی مواد مخدروتروريست؟ ” که بانام بردن ازشخصیتهای مهم وامنیتی ازآمریکا گرفته تاترکیه ویونان وایران وعراق وسوریه سعی دربزرگنمایی فردیت خود دارد اینباربه سراغ مسعودبارزانی رفته وازقول وی پژاک را آلترناتیو آمریکا واسرائیل برای کردستان ایران پس ازسرنگونی رژیم اسلامی آن ترسیم می کند وی دراین خصوص می گوید:


“مسعود بارزانی اما سخنان اووحمايت اسرائيل ازگروه مسلح پژاک را جدی گرفت، که بنا به ذهنيت او، شايد درخاورميانه جديد مورد نظرآمريکا، پ ک ک وگروه مسلح پژاک حائزاهميت باشند، حزب های اقماری خه بات را زيرچترگرفت وبعد همPAK تاسيس شد که علی قاضی بورسيه وهمکاراسبق ساواک ايران برکرسی آن تکيه زد وهردوحزب ضمن مداحی اغراق آميزودورازواقعيت بارزانی ها، مترصد آن فرصت موهوم نشسته اند که اگردرايران فردا روزاتفاقی رخ دهد، کدخدا وصاحبی برای کردستان ايران درآستين پرورده شده باشند! وبعد پاراستن نيروهای امنيتی حزب دمکرات کردستان عراق سعی درتشويق وترغيب انشعاب های مکرردرون دمکرات وکومله داشت وبه ملعبگان دست بارزانی، مبدل شدند.”


قانعی فرد دربخش های نهایی مقاله اش وپس ازآنهمه مقدمه چینی هدف نهایی خودراکه بدستورمقامات امنیتی ایران درتیترمقاله خود قرارداده است یعنی اطلاق قاچاقچی موادمخدروتروریست به پژاک راافشاء کرده مدعی می شود که اصلا پژاک وحزب پدرخوانده اش پ ک ک کارشان قاچاق موادمخدراست یعنی همان اتهامی که رژیم به عبدالمالک ریگی درتبلیغات خودمی زد ولی حتی حمل یک گرم موادمخدررانیزدرکارنامه وی درهنگام بازجویی واعدام وی ذکرنکرد!! جاب اینکه وی دراین خصوص بدون اشاره به انحصارقاچاق وترانزیت موادمخدرتوسط سپاه پاسداران ازافغانستان تا اروپا نیزمستند خودراسخنان یکی ازسرپرستان بخش فارسی رادیو ترکیه وکارشناسان مجهول الهویه سازمان سیا ذکرکرده وبامقایسه دستگیری وتحویل عبدالمالک ریگی به دولت ایران با دستگیری حاج احمدی توسط دولت آلمان تلویحا به استرداد ریگی توسط دولت پاکستان به ایران اشاره می کندوی درعین توهین به عبدالله اوجلان درراستای دروغ پراکنی دولت تریکه مدهی می شود درآمد حزب کارگران ترکیه ازموادمخدر 800 میلیون دلاراست درزیرعین مطلب رابخوانید تارازنشست وبرخاست این فردبامقامات امنیتی کشورهای مربوطه دردریابید:


“بی بی سی اعلام کرد که در۸ مارس ۲۰۱۰حاج احمدی درآلمان دستگيرشد وايران می خواست پس ازماجرای ريگی، دومين موفقيت اطلاعاتی خود راتبليغ رسانه ای کند، اما آلمان خواسته ايران رانپذيرفت وپس ازچند روز وی را آزاد کرد. درگزارش های امنيتی ايران وترکيه وبلژيک وسويس ويونان، حضورفعال برخی ازکردها مانند پ ک ک وگروه مسلح پژاک درترانزيت ازمناطق کوهستانی وپخش مواد مخدرمورد توجه کارشناسان سياسی وامنيتی قرارگرفت که برای تامين مالی عمليات نظامی ورسانه ای خود ازآن سود می جويند. محمد مشتاق، سرپرست سابق بخش فارسی راديوترکيه در مصاحبه با دويچه وله آلمان گفت ” يکی ازعناصرتامين هزينه سازمان تروريستی پژاک وسازمان تروريستی پ ک ک ، قاچاق موادمخدر است ” وکارشناس امنيتی يونان دراين باره اظهارمی دارد که ” گروه مسلح پژاک و پ ک ک ازنوار مرزی کردستان ايران تا ترکيه وسوريه وقبرس ويونان وسپس آلمان، مافيای عجيب وغريبی دارند که قبلا ازالفتح فلسطينی ها ، ديده بوديم و مواد مخدر فعاليت مرموز اين گروه ها است ” وهمچنين کارشناس سيا درمصاحبه با راقم اين سطوردر سفارت آمريکا، ضمن تاييد هشدارکشورهای عضوناتوبه ترويج تروريسم پ ک ک وگروه مسلح پژاک دربرخی ازجاهای اروپا، به قاچاق مواد مخدرتوسط اين افراد تاکيد داشتند.همانطور که بارزانی ها درترکيه وياکشورهای ديگرمافيای اقتصادی برای خود تهيه وتدارک ديده اند، اين گروه های مسلح کردهم خرج ترقه بازی خودشان رامعمولا ازاين گونه راه ها، تامين می کنند، هميشه می خواهند درکردستان جنجال وناامنی باشد، که خود منتفع شوند واين ربطی به مسايل سياسی ندارد وما ازتروريسم ومافيای موادمخدرکه حمايتی نمی کنيم “. والبته توماس رنار هم درمقاله ای اشاره داشت که ” درآمد پ ک ک ازمواد مخدر۶۴۰ تا ۸۰۰ ميليون دلاردرسال است” ، چه شغل شرافتمندانه ای !


قانعی فرد پس ازتلاش چندباره جهت تحقیرعملیات پژاک تحت عنوان ترقه بازی!! وبافراموش کردن اینکه تمام مقاله سفارشی وی توسط سازمان اطلاعاتی ایران درخصوص همین گروه است باردیگربه احزاب سیاسی کرد ورهبران آن که وی آنهارابه تقلید ازحکومت کوتوله سیاسی می خواند تاخته وبانادیده گرفتن ماهیت نظام اسلامی وحتی سانسورعنوان آن برای قربانی شدن مردم کردستان وجوانان آرمانگرا واحساسی آن اشک تمساح می ریزد دراین رابطه باید ازوی پرسید آیا عرفان قانعی فردی که هنوزسی بهارازعمرش نگذشته است وازطریق نشت وبرخاست با همین کوتوله های سیاسی سعی می کند سری درمیان سرهادربیاورد کوتوله سیاسی است یا احزاب ومردانی که باسابقه به قدمت یک قرن تمام عمروهستی خود رافدای آرمانهای ملت کرد وایران کرده اند؟ به جملات وی درمقاله فوق بنگرید:


“براستی هنوزهم نمی شود درباره گروه مسلح پژاک نوشت؟، با وجود اين اخباررسانه ای، چه سخنی برای نسل جوان کردستان امروزه روزدارند ؟ قنديل آرمانهايش فرومی ريزد ؟ شايد برگ های تاريخ، سخنی ديگربگويند !حاج احمدی برای کردستان، سخنی تازه دارد ويا اينکه کردستان وآرامش وامنيت ان را فدای هوس قدرت وماموريت مافيايی خود می کند ؟ براستی چه بايد گفت ؟ آيا مطرح کردن اين پرسش ها ، دشمنی با کرد و کردستان است ؟ اما اين همه شتاب و خشونت و شعار برای اثبات چيست ؟ دو دهه هزينه دادن مردم کرد به خاطر متهم شدن به همکاری با کومله و دمکرات کافی نيست ، که امروزه هم ترقه بازی گروه مسلح پژاک برای مردم کردستان، اين تهديد امنيتی را به ارمغان بياورد ؟ الان که نسل قبل ازمامی گويند شانس آورديم که چپ ها وکمونيست ها درايران، قدرت را به دست نگرفتند ؛ آيا نسل جديد کردستان هم می تواند بگويد که شانس آورديم گروه مسلح پژاک اختيارکنترل کردستان را دردست نگرفته است ؟ حال کاری به بودن يا نبودن جمهوری اسلامی نداريم، فرضا دوران هخامنشی است يا نادرشاه افشارو ياکريم خان زند ويا رضاشاه اول، آيا امنيت و آرامش کردستان، قربانی مافيای گروه مسلح پژاک نشده است ؟ بودن گروه مسلح پژاک جزمنافع خودشان چه سودی برای کردستان دارد ؟ اين همه استعدادهای جوان آرمانگرا واحساسی، چرا بايد قربانی گروه مسلح پژاک شود ؟ و يا مادرانی که منتظراعدام جگرگوشه های فريب خورده شان هستند نمی توانند دربغض گلويشان فرياد برآورند که عمليات ايذايی ونظامی برای آزاد کردن کردستان است يا کسب سود قاچاق مواد مخدردرپناه ترور؟…نسل جوان هوشنمند وفرهيخته وصادق، آينده سازان چراهزينه شما را بدهد؟ هزينه کوتوله هايی که ازکرد وکردستان سواستفاده ها می کنند ، هجری، شرفی، حسن زاده ، گادانی، برادران مهتدی، عليزاده، ايلخانی زاده، قطبی، حاج احمدی، علی قاضی، پزدان پناه و … سم های تاريخ معاصر کرد و کردستان نيستند که جريان فکری نسل جوان کرد را در جهت مطامع شان مسموم می کنند؟ مثل بارزانی درجهت مطامع اسرائيل کار کنند وخود راعين کرد وکردستان بنامند، يعنی کردستان اينقدرسرزمين کوتوله ها شده است ونسل جوان مردگانی بی تحرک؟….اما يقين دارم که نيک می دانند”فريبت می دهند اين سرخی بعد ازسحرگه نيست” !


عرفان قانعی فرد دربخش پایانی مقاله اش باآگاهی ازواکنش فعالین سیاسی کرد وفارس درمقابل خودفروشی وواق واق وی ونفی دستاوردهای چنددهه جنبش مردم کردستان دست به اقدام پیشگیرانه زده ومخالفین وافشاء کنندگان خودراسگ های هارفردی بنام حاج احمدی می خواند که قراراست دررسانه های مجازی بوی پرخاش نمایند ومدعی می شود که فردی وابسته به ناکجاآباد نیست وجان فردی راهم نستانده است انگارخامنه ای، لاجوردی، مصباح یزدی، خلخالی، محسنی اژه ای وحتی حاج احمدی خودشخصا جان انسانهارامی ستانند!! وی درحالیکه فحشنامه سفارشی خودبه رهبران کرد ازسوریه وترکیه گرفته تاعراق وایران راتحت عنوان مقاله منتشرکرده وجنبش مردم کردستان راتاحد فعالیت یک گروه تروریستی وقاچاقچی ومغول های تارجگروپرفریب تنزل می دهد دیگران رابه پرهیزازفحاشی وترساندن واتهام زنی دعوت کرده و مدعی می شود که دنیای امروزدنیای منطق است والبته منظورایشان همان منطق رژیم جمهوری اسلامی است که درمقاله وی اثری ازآن دیده نمی شود!! به بخش آخرمقاله وی نگاه کنید:


“وچه کسی بهترازحاج احمدی ومافيايش، که آرام وبدون غليان احساسات وآسمان وريسمان بهم بافتن وتوهم، پاسخگوی اين پرسش های ابتدايی درهرذهن پرسشگرکرد وکردستان باشند ؟ نه آنکه هوادارانش را مانند سگ هاردررسانه های مجازی رها کند که تا پاسی انيمه شب واق واق کنند، من ماموروابسته به ناکجا آباد هم نيستم آقا، هنوزهمکارنشده ايم وجان کسی راهم نستانده ام، اين مطلب ساده هم درسايت همدمی اسرائيل منتشرشود يا سايت پنتاگون ويا سايت ايرنا، مهم نيست، مهم شک کردن وپرسشگری است… دنيای امروز، دنيای ترساندن وفحاشی واتهام زنی نيست، دنيای منطق است و گفتگوومن مورخ درباره گروه مسلح پژاک درآينده چه بنويسم ؟ شما هم مثل جمهوری اسلامی ايران وهرحکومتی وهر حزب وگروه وسازمان ديگری درجهان، ميهمان تاريخ هستيد، ديريازودش مهم نيست، درباره گروه مسلح پژاک چه بايد نوشت ؟چه گفت ؟ دراين ۷سال، چه دستاوردی برای مردم شريف ونجيب کردستان داشته ايد ؟…هرتهمتی می زنيد، مهم نيست ديگر…درعين احترام وادب وکرنش به مردمان سرزمين مادری ام، حق دارم ازشما مغول های تاراجگروپرفريب سرزمينم،پرسش کنم…!…
***

عرفان قانعی فرد درپاورقی مقاله اش می گوید:


“درنوشتن اين مطلب با اين افراد مصاحبه شده است: عبدالله رمضان زاده، مقام امنيتی عراق ، سفيرايران درعراق ، مامور امنيتی فرانسه ، کارشناس امنيت مرزی دروزارت کشورترکيه ، عثمان اوجالان، مامورامنيتی آمريکا درعراق ، ژنرال پترائوس ، م. س. کارشناس پنتاگون، مقام امنيتی يونان ، مقام امنيتی ايران درشورای عالی امنيت ملی، وزيرخارجه اسبق آمريکا، حميد درويش، کارشناس سيا درسفارت آمريکا-ترکيه ، حسن زاده و(جلیل) گادانی، کارشناس (موسسه آمریکن) اينترپرايزانستيتو.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.