تحریمهای اعمال شده علیه سپاه پاسداران وقرارگاه خاتم الانبیاء

وزارت خزانه داری آمریکادرسیزدهم فوریه 2010 اعلام کردکه اموال حمایت کنندگان ازگسترش تسلیحاتی وتروریسم مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رابراساس دستوراجرایی صادره ازسوی ریاست جمهوری ووزارت خزانه داری آنکشورمسدودمی کندنکته اساسی درمتن بیانیه صادره ازسوی وقوف کامل مقامات آمریکایی به نقش برخی ازفرماندهان وشرکتهای وابسته به سپاه پاسداران در فعالیتهای اقتصادی وصرف کردن منافع میلیارددلاری آن درحمایت ازعملیات تروریزم وگسترش فعالیتهای تسلیحاتی است دراین دستورهمچنین به خارج کردن شرکتهای خصوصی رقیب ونیزاستفاده سپاه ازشرکتهای تحت مدیریت قرارگاه خاتم الانبیاء بعنوان پوشش برای حفظ ارتباط خودباجهان خارج تاکیدگردیده وازتمام کشورهاخواسته است کاملامراقب فعالیتهای خطرناک فوق بوده ودراین تحریم همکاری نمایند

اماازمنظرایرانیان نیزهمانطوریکه مهندس موسوی اعلام داشته اندفعالیتهای سیاسی واقتصادی سپاه که برخلاف مشی آیت الله خمینی صورت می گیرد امری بسیار خطرناک برای کشوربوده وبهمین دلیل ایشان صراحتاخواستارخلع یدازسپاه درهردوزمینه سیاسی واقتصادی وبازگرداندن فرماندهان آن به پادگانهاازصحنه مدیریت کشورگردیده است

موضعگیری صریح هیلاری کلینتون درقطرواعلام تبدیل نظام سیاسی ایران به حکومتی نظامی توسط سپاه که کنترل دولت رادردست گرفته است باتوجه به وابستگی 11 وزیراصلی ازکابینه به سپاه وبالاخص گماشتن وزیردفاع دولت نهم مصطفی محمدنجاربه سمت وزیرکشوردولت دهم ازجمله این نشانه هامی باشدو پادگانی شدن کشورکه یادآورسلطه حزب بعث درعراق می باشدزمینه انزوای بیشترکشوروامکان تهاجم نظامی به آن رامشروعیت می بخشد

درعکس بالاکه اخیراازدیداراحمدی نژادبامدیران وفرماندهان قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء (قرب) گرفته شده است مخاطبین محترم باچهره کسانی آشنامی شوندکه تمام پروژه های کلان کشورراباکمترین تخصص دراختیارداشته وصرفابا استفاده ازاهرم قراردادهانسبت به واگذاری آنهابه شرکتهای دست دوم یااستفاده ازشرکتهای پیمانکاری اقدام وخودمنافع حاصله رابدون تحمل کمترین زحمتی بین خودو رهبری تقسیم می نمایندتادرپشتیبانی ازعملیات درداخل وخارج کشور بمنظورحفظ نظام ویا اهداف دیگری مورداستفاده قرارگیرددر خاتمه توجه خوانندگان مطلب رابه متن فارسی وانگلیسی بیانیه وزارت خارجه آمریکاازقول وزارت خزانه داری جلب می نماید

وزارت امورخارجۀ ایالات متحده

دفترسخنگو

دهم فوریۀ 2010

یادداشت مطبوعاتی

وزارت خزانه داری آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را هدف قرارمی دهد

وزارت خزانه داری باتحریم یک شخص وچهارشرکت وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گامهای بیشتری برای پیاده سازی تحریمهای موجود ایالات متحده علیه سپاه پاسداران برداشته است. این تصمیم درراستای دستوراجرایی ریاست جمهوری به شماره ای-او-13382 گرفته شده است که طبق آن اموال اشخاصی که به دلیل تکثیرسلاحهای کشتارجمعی ویاحمایت ازآنهاموردتحریم قرارگرفته اند، مسدودمی شود. اقدامات امروز، درراستای دستوراجرایی شماره ای- او- 13382 به سال 2007، به ویژه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (قرب)راموردهدف قرار داده اند که یکی ازواحدهای سپاه پاسداران است

یکی ازافرادی که امروزموردتحریم قرارگرفته اند سردارسرتیپ پاسداررستم قاسمی است که فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء رانیزبه عهده دارد. این قرارگاه بازوی مهندسی سپاه پاسداران است که به ایجاد درآمدوتامین هزینۀ عملیات سپاه پاسداران کمک می کند. قرارگاه خاتم الانبیاء درتملک ویاتحت کنترل سپاه پاسداران است ودرساخت جاده، بزرگراه، تونل، پروژه های آب رسانی، پروژه های ترمیم کشاورزی، وخطوط لوله فعال است. وزارت خزانه داری امروزهمچنین چهارشرکت که درتملک ویاتحت کنترل قرارگاه خاتم الانبیاء بوده ویا ازجانب آن فعالیت می کنند، رانیزتحریم کرده است

استوارت لوی، معاون وزیردرامورمبارزه با تروریسم واطلاعات مالی می گوید: درحالیکه سپاه پاسداران درحال تحکیم سلطه اش بر بخشهای عظیمی ازاقتصادایران است بازرگانان معمولی را ازبازارخارج می کند تاباگروهی ازافراد دست چین شدۀ وابسته به خودش جایگزین کند، این سپاه پشت شرکتهایی مانندخاتم الانبیاء وشرکتهای وابسته به آن پنهان شده است تاپیوندهای حیاتی اش رابادنیای خارج حفظ کند.

اقدام امروزدررسواساختن شرکتهای زیرمجموعۀ قرارگاه خاتم الانبیاء به شرکتهای سراسرجهان کمک خواهد کردتا از معاملاتی که درنهایت به سپاه پاسداران وفعالیتهای خطرناک آن کمک می کننداجتناب کنند

فهرست زیرشرکتهایی رانشان می دهد که تحت تملک ویاکنترل قرارگاه خاتم النبیاء هستند ویا ازجانب آن فعالیت می کنندومستقیما از پروژه های مختلف معدنی ومهندسی پشتیبانی می کنند

موسسۀ مهندسی فاطر

موسسۀ مهندسان مشاور ایمن سازان

موسسۀ مکین

موسسۀ رهاب

سپاه پاسداران حضوری فزاینده دربخشهای مالی وبازرگانی ایران داردومنافع اقتصادی گسترده ای درتولیدات دفاعی، ساخت وساز، وصنایع نفتی داردوشرکتهایی به ارزش میلیاردهادلاررادرکنترل خود دارد. سودحاصل ازاین فعالیتها برای استفاده درهمۀ اقدامات غیرقانونی سپاه پاسداران مورداستفاده قرارمی گیرند، منجمله گسترش سلاحهای کشتار جمعی وپشتیبانی ازتروریسم

ایالات متحده پیش ازاین نیزعلیه سپاه پاسداران، به دلیل فعالیت درتکثیرتسلیحاتی، ونیروی قدس سپاه پاسداران، به دلیل پشتیبانی ازتروریسم، اقداماتی رااتخاذکرده بود. دراقداماتی مشترک در25 اکتبر2007، وزارت امورخارجه آمریکاسپاه پاسداران راطبق دستورشماره ای-او-13224 به دلیل فعالیت، ویا تلاش برای فعالیت، دراقدامات مربوط به گسترش تسلیحاتی مورد تحریم قرارداد ووزارت خزانه داری، طبق دستورشماره ای-او-13224نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل پشتیبانی فیزیکی ازطالبان ودیگر گروههای تروریست موردتحریم قرارداد. وزارت خزانه داری درآن زمان همچنین 9 سازمان مرتبط با سپاه پاسداران، منجمله قرارگاه خاتم الانبیاء، وپنج شخص مرتبط با سپاه پاسداران رابه عنوان تحریمهای جانبی سپاه پاسداران مورد تحریم قرارداد. این افرادوسازمانها عبارتنداز:

قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء

شرکت اورینتال اویل کیش

قرب نوح

قرب کربلا

شرکت مهندسی سپاسد

عمران ساحل

شرکت حرا

قرارگاه سازندگی قائم

سردارسرتیپ حسین سلامی، فرماندۀ نیروی هوایی سپاه پاسداران

سردارسرتیپ مرتضی رضایی، جانشین فرماندۀ کل سپاه پاسداران

دریادارپاسدارعلی اکبراحمدیان، درپست سابقش به عنوان رییس ستادمشترک سپاه پاسداران

سپاه پاسداران سردارسرتیپ محمد حجازی، درپست سابقش به عنوان فرماندۀ نیروی مقاومت بسیج

سردارسرتیپ قاسم سلیمانی، فرماندۀ نیروی قدس سپاه پاسداران

همچنین برخی ازعوامل سپاه پاسداران طبق قطعنامه های 1737 و1747 شورای امنیت سازمان ملل متحدمورد تحریم قرارگرفته اند.

همۀ کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستندکه اموال شرکتهاویا افرادی که درضمیمه های این قطعنامه ها فهرست شده اند، ویا توسط کمیتۀ قطعنامۀ 1737 شورای امنیت سازمان ملل تعیین شده اند، وهمچنین اموال شرکتهایی که تحت تملک ویاکنترل آنهاهستندویا شرکتهایی که ازجانب آنهاوبه دستورآنهافعالیت می کنندرامسدودسازندتاجلوی دسترسی آنهابه منابع مالی ویاسودحاصله ازاین فعالیتها گرفته شود.اتحادیۀ اروپانیزشرکتهای زیرمجموعۀ سپاه پاسداران، منجمله قرارگاه خاتم الانبیاء، رابه دلیل پشتیبانی آنهاازبرنامه های موشکی بالستیک وهسته ای تحریم کرده است

February 10, 2010

tg-539

Treasury Targets Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps

WASHINGTON — The U.S. Department of the Treasury today took further action to implement existing U.S. sanctions against Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) by designating an individual and four companies affiliated with the IRGC pursuant to Executive Order (E.O.) 13382, which freezes the assets of designated proliferators of weapons of mass destruction (WMD) and their supporters. Today’s action focuses in particular on Khatam al­-Anbiya Construction Headquarters, an arm of the IRGC designated pursuant to E.O. 13382 in 2007.

Today’s designations include IRGC General Rostam Qasemi, who is also the commander of Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, the engineering arm of the IRGC that serves to help the IRGC generate income and fund its operations. Khatam al-Anbiya is owned or controlled by the IRGC and is involved in the construction of streets, highways, tunnels, water conveyance projects, agricultural restoration projects, and pipelines. Treasury also today designated four companies that are owned or controlled by, or that act on behalf of, Khatam al-Anbiya.

“As the IRGC consolidates control over broad swaths of the Iranian economy, displacing ordinary Iranian businessmen in favor of a select group of insiders, it is hiding behind companies like Khatam al-Anbiya and its affiliates to maintain vital ties to the outside world,” said Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence Stuart Levey. “Today’s action exposing Khatam al-Anbiya subsidiaries will help firms worldwide avoid business that ultimately benefits the IRGC and its dangerous activities.”

The following are subsidiary companies that are owned or controlled by Khatam al-Anbiya, or that act on its behalf, and directly support various mining and engineering projects:

 • Fater Engineering Institute
 • Imensazen Consultant Engineers Institute (ICEI)
 • Makin Institute
 • Rahab Institute

The IRGC has a growing presence in Iran’s financial and commercial sectors and extensive economic interests in the defense production, construction, and oil industries, controlling billions of dollars of business. The profits from these activities are available to support the full range of the IRGC’s illicit activities, including WMD proliferation and support for terrorism.

The U.S. has previously acted against the IRGC and the IRGC-Qods Force for their involvement in proliferation and terrorism support activities, respectively. In joint actions on October 25, 2007, the State Department designated the IRGC, under E.O. 13382, for having engaged, or attempted to engage, in proliferation-related activities, and Treasury designated the IRGC­-Qods Force pursuant to E.O. 13224 for providing material support to the Taliban and other terrorist organizations. Treasury at that time also designated nine IRGC-affiliated entities, including Khatam al-Anbiya, and five IRGC-affiliated individuals as derivative designations of the IRGC. Those entities and individuals are:

 • Khatam al-Anbya Construction Headquarters
 • Oriental Oil Kish
 • Ghorb Nooh
 • Sahel Consultant Engineering
 • Ghorb-e Karbala
 • Sepasad Engineering Co
 • Omran Sahel
 • Hara Company
 • Gharargahe Sazandegi Ghaem
 • General Hosein Salimi, Commander of the Air Force, IRGC
 • Brigadier General Morteza Rezaie, Deputy Commander of the IRGC
 • Vice Admiral Ali Akhbar Ahmadian, in his former capacity as Chief of the IRGC Joint Staff
 • Brigadier Gen. Mohammad Hejazi, in his former capacity as Commander of Bassij resistance force
 • Brigadier General Qasem Soleimani, Commander of the Qods Force

Elements of the IRGC have also been designated for UN sanctions pursuant to UN Security Council Resolutions (UNSCRs) 1737 and 1747. All UN Member States are required to freeze the assets of entities and individuals listed in the Annexes of those resolutions, or designated by the UNSCR 1737 Committee, as well as assets of entities owned or controlled by them or by persons or entities acting on their behalf or at their direction and to prevent funds or economic resources from being made available for their benefit. The European Union has also designated IRGC-affiliated companies, including Khatam al-Anbiya, for their support to Iranian ballistic missile and nuclear programs.

###

Leave a Reply

Your email address will not be published.