ranian proud &Nuclear plan غرورملی وبرنامه اتمی

غرورملي وبرنامه اتمي ايران

اينروزهادائمادررسانه هاي داخل وخارج ايران درخصوص برنامه اتمي ايران اينگونه القاء مي شودكه اين امربه يكي خواست ملي تبديل گرديده ورويگرداني ازآن بدليل آميختگي آن باآنچه كه غرورايراني خوانده مي شودامكان پذيرنمي باشد.مادراين جستارمشخصابدنبال آن هستيم كه ثابت كنيم چنين چيزي مطلقاوجودنداشته ورژيم ايران ازاين حربه وشعار” انرژي هسته اي حق مسلم ماست” بعنوان جنگ رواني برعليه مخالفان خوددرداخل وخارج استفاده مي كند.
درتعريف يك خواست برآمده ازغرورملي بحث آميختگي نيازروزمره مردم براي نيازهاي مادي يامعنوي خودياارتباط آن بابحث استقلال ياآزادي حرف اول راميزندوطبيعي است بحثي كه بصورت پنهاني توسط عناصري كه ازتعدادانگشتان دودست نيزفراترنرفته وتاسه چهارسال قبل هيچكس ازآن خبر نداشته است نمي توانديكشبه به يك خواست ملي تبديل شود؟ رژيم قبل ازطرح همرا ه باپروپاگانداي اين مساله كه عمدتاهم حول شعارهاي ازپيش طراحي شده توسط كارگزاران جنگ رواني خودخلاصه مي شدابتداباعنوان حق ايران در برخورداري ازعلوم وتكنولوژي جديدبه سراغ دانشگاههارفته وسعي در تهييج دانشجويان بعنوان يك طبقه مرجع وموثردرصحنه بين المللي نموده كه باهوشياري دانشجويان واساتيد دانشگاههاتوطئه فوق خنثي ودانشجويان شبه نظامي حكومتي يادانشجويان بسيجي نيزازعهده عمومي كردن آن درسطح دانشگاههاي كشوربرنيامدندودليل آن امرهم كاملا روشن بود زيرادانشگاه محل انديشه وتامل است وبمحض طرح چنين شعارهايي ديگرحقوق شهروندان نظيرحق حاكميت بر سرنوشت خويش، صلح طلبي، حقوق بشر، استقلال وآزادي و تامين نيازمنديهاي اساسي جامعه گرفته تاحق برخورداري ازشغل ومسكن وشرافت انساني و انتخاب آزادنظام واركان سياسي نيز مشروعيت خودراپيدامي كردولذافورارژيم باعقب نشيني ازتاكتيك قبلي و انتقال آن ازدانشگاه به نمازجمعه وتظاهرات ثابت سعي برحفظ موقعيت خودنمود.
درجبهه مخالف ازنيروهاي داخل وخارج گرفته تامقامات رسمي وغيررسمي دولتهاي غربي وسازمان ملل نيزكه به تاكتيك رواني حاکمیت ايران پي برده بودندبي محابابراين نكته پاي مي فشرندكه دردستيابي ايران به انرژي صلح آميزنه تنهاهيچگونه محدوديتي وجود نداردبلكه كشورهاي پيشرفته جهان حاضرندتمامي الزامات آنرانيزازسوخت موردنيازتاراكتورآب سبك پيشرفته تامين نمايندوبالاخص مقامات دولت آمريكا دربيانيه هاوسخنراني هاي دوساله اخيردائمابرحمايت خودازحقوق ملت ايران دربرخورداري ازانرژي اتمي با اهداف صلح آميزتاكيدورزيده است ولي ابهامات اساسي وناديده گرفتن درخواستهاي جامعه بين الملل وجوديك هدف وبرنامه رسيدن به سلاح اتمي راازسوي دولت ايران بنمايش مي گذاردبطوريكه روسيه نيزكه ازطرفداران پروپاقرص ايران محسوب مي گرددنيزبه اهداف مشكوك ايران ازيكسوو صداقت كشورهاي 1+5 پي برده كه موضعگيريهاي اخيرآن طي چندماه اخيربيانگرهمين امراست.
واقعيت امراينست كه درنزدايرانيهانه جنبه ملي برنامه اتمي دولت دست نشانده جايگاهي داردونه جنبه علمي وتكنولوژيكي آن زيرارژيمي كه هويت ملي چندهزارساله ايران رابااعمال نفرت انگيزخودبه حراج گذاشته است چه ادعايي مي توانددردفاع ازغرورملي آنهاداشته باشد مگرقهرمان ملي مبارزه بااستعماردكترمحمدمصدق نبودورژيم درتبلیغات خودبرای دادن اهمیت به برنامه اتمی به مقايسه آن باطرح ملي شدن نفت نمي پردازداکنون چه اثري ازدكترمصدق دركشوروانقلاب ديده مي شود؟ودرعوض حتي كتابهاي دبستاني ازشرح دروغين زندگي آيت الله هاازشیخ فضل الله نوری گرفته تا ابولقاسم کاشانی بعوض قهرمانان ملي پرشده است مصدقي كه حتي تنهاخيابان بنام وی درتهران پس ازانقلاب نيزمشمول تغييرنام وي گرديدچه جايگاهي درنزد رژيم اسلامي مي تواندداشته باشددرحالیکه برخی ازخیابانهای پایتخت به نام افرادی نظیرفتحی شقاقی وخالداسلامبولی ترورکننده انورسادات رییس جمهورسابق مصرمزین گردیده اند.
ايران تنهاكشوري درجهان است كه ملي ومذهبي بودن درآن جرم محسوب مي شودواتفاقاپيروان چنين گرايشي بارهاموردسركوب قرار گرفته اندكه طيفي وسيع ازقتلهاي زنجيره اي،شكنجه وزندانهاي طويل المدت تامحرميت ازحقوق اجتماعي رادربرميگيردضمن آنكه از نظراقتصادي ومالي نيزهيچگونه توجيه قابل قبولي كه بيانگرحداقل بازدهي سرمايه هنگفت هزينه شده باشدارائه نگرديده است وهرگونه موضعگيري محققانه يابرخلاف برنامه اتمي كشوربه شوراي امنيت ملي كشورسپرده شده است ومعلوم نيست اين چه حق ملي است كه خودملت نيزازآن بي خبرنگهداشته شده اند!!
دربحث علمي وتكنولوژي كه اوضاع ازسناریوی ملي گرايي هم فراترمي رودزيرارژيم آخوندي ازابتداي پيروزي انقلاب همواره علم وتكنولوژي رابعنوان پايگاه نفوذغرب درمقابل خودارزيابي ودرطي 27سال پس ازپيروزي انقلاب بارهادانشگاهها، مراكزعالي، اساتيدو دانشجويان وحتي مديران تكنوكرات شاغل درموقعيتهاي دولتي وخصوصي را مشمول تاخت وتازهاي خودقرارداده است كه سيل مهاجرت نخبگان ودانشمندان كشورراحداقل طي چهارموج مختلف بدنبال داشته است

هم اکنون كشورايران هم اكنون ازنظرفرارمغزهاوسرمايه دررتبه نخست جهان قرارگرفته است والبته دليل آن هم روشن است كه رژيم ايران يك رژيم آخوندي واپسگرا بوده كه باتجددوپيشرفت (مگردرجهت تحكيم موقعيت آنهادرساختارقدرت) كاملادرتضادمي باشد
حال باچنين حقايق ملموسي چگونه چنين رژيمي مي تواندحامي علم وتكنولوژي باشدوچنانچه باصرف هزينه هاي هنگفت ناشي ازپول بادآورده نفت درمقابل بدترين تكنولوژي خريداري شده ازكشوري ورشكسته نظيرروسيه پيشرفتي هم دركارحاصل شودكه ازنظر كارشناسان شديداموردشك وترديد بوده وعملكردطرف روسي نيزتاكنون مثبت همين امربوده است آيامي توان ازاين نتيجه گيري صرف نظرنمودكه شكافت هسته اتم نه باهدف ارتقاء علمي وتكنولوژيكي ونه بااهداف ملي بلكه بدليل نقش آن درحفظ وتثبيت رژيمي عقب مانده ايست كه حتي به عمدتمامي راههاي منتهي به برخورداري مردم خودازحقوق ملي وتكنولوژي راسدنموده است
مواضعي كه رژيم ايران طي سه دهه درجهت جلوگيري ازدستيابي مردم به ايزاروآلات مرتبط باپيشرفت هاي علمي وتكنولوژيكي وضع وبه اجرادرآورده اندازجمله تحركات اخيردرجمع آوري دستگاههاي گيرنده ماهواره اي گرفته تامحدودكردن سرعت انتقال ديتادرپلاتفرم مربوطه درسيستم مخابراتي كشورواخراج دههااستادباسابقه وجايگزيني آنهاباافرادي عوام فريب بعنوان نمونه هاي زنده ازدانش ستيزي حكومتي است كه ازعلم وتكنولوژي فقط موضوع اتمي رامدنظرخودقرارداده است.
آنهاهمه مقدرات مذهب وكشورازخداوپيامبروائمه اطهاروامام زمان گرفته تاتمدن چندهزارساله كشوررابراي حفظ خوددرقدرت به بادفنا داده اندواكنون براي نجات خودبه همان ملي گرايي متوسل شده اند كه طي سه دهه به سخيفترين وجه آن وسمبلهايش ازسرودملي “اي ايران” گرفته تانخست وزيرمحبوبش “محمد مصدق” ورهروانش رابعنوان مظهروعامل استعمارمعرفي ومنكوب كرده اندشرمشان بادكه براي سيطره خودبرملتي دربندواسيردست ماكياول راازپشت بسته اند.
لذادرخاتمه بعنوان تبلورخواست جمعي ازايرانيان وطن پرست وتكنوكرات كه برخلاف سايرجريانهاي سياسي داراي سوابق خدمتي روشن دردفاع ازتماميت ارضي كشوروپيشرفتهاي تكنولوژيك كشورمي باشيم رسما اعلام مي نماييم كه رژيم فعلي ايران نه تنها هيچگونه مشروعيت و صلاحيتي درحوزه حقوق ملي و تكنولوژيكي ايرانيان دردسترسي به تكنولوژي هسته اي حتي تحت عنوان برنامه صلح آميزاتمي نداشته بلكه ادعاي فوق رابخشي ازجنگ رواني وفريبكاري سازمان يافته رژيم ايران برعليه دنياي آزادوملت ايران تلقي نموده كه باهدف سرپوش نهادن برنيات نه چندان پنهان دستيابي به سلاح اتمي باهدف حفظ خوددراريكه قدرت صورت مي گيرد.
ناصر13 مارچ 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published.