گفتگوی شرارتهابجای گفتگوی تمدنها

گفتگوي شرارتهاجايگزين گفتگوي تمدنها

اينروزهااحتمالا اخبارمتفاوتي درخصوص ايران- آمريكاخواهيدشنيدواگرصدهها تضادوتناقض دراخباروتجزيه وتحليلهاي آنهابگوشتان خورداصلاتعجب نكنيدبگذاريدباهم مروري بروقايع چندهفته اخيرداشته باشيم تابه اصل بحث برسيم
داستان ازسخنراني آقاي جورج بوش دراستیت یونیون آغازمي شودوگفتگوي مستقيم بامردم ايران ومواضع وي درخصوص تغيير رهبران ايران كه تعبيرآرامتري ازتغييررژيم است واينكه ايران مسئول تدارك بمبهاي انتحاري وكنارجاده اي درعراق است اتخاذچنين مواضع صريح ومضيقي كه تاحدي تاكتيكي به نظرميرسدتاكنون ازسوي رهبران آمريكا سابقه نداشته است
ازسوي ديگردرايران برخي مقامات ايراني نظيروزيراطلاعات حجت الاسلام اژه اي درخواست كتبي زلمي خليل زادنماينده صاحب اختياردستگاه بوش درخصوص خاورميانه وبالاخص ايران وعراق راكه قبلا باتفاهم ودرخواست ايران ازطريق آیت الله عبدالعزيزحكيم كارسازي شده بودعامداآشكارساخته تادرنظرافكارعمومي خودچنين وانمودنمايندكه اين آمريكاست كه ازايران درخواست مذاكره نموده است واقدام به آماده سازي زمینه لازم جهت مواضع بعدي خودبنمايند
آمريكادرحاليكه باب مذاكره رابازنموده همزمان فشارخودرادرآژانس انرژي اتمي جهت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت افزايش داده وبادرپيش گرفتن سياست” قورباغه درقابلمه داغ” بهمراه متحدين اروپايي خودنهایتاموفق به ارجاع آن به شوراي امنيت واخذيك مهلت يكماهه به ايران جهت توقف كامل غني سازي اورانيوم بعنوان سرفصل فعاليتهاي هسته اي آن كشورمي گردد
دردرون هردوكشوروصحنه بين الملل نيزمخالفين وموافقين جناحهاي مسلط بيكار ننشسته وهريك دولت و حكومت خودرامتهم به سهل انگاري واتخاذمواضع غيراصولي مي نمايددر آمريكاهيلاري كلينتون یکی ازنامزدهای جدی ریاست جمهوری آینده دولت بوش رامتهم به غفلت ازمساله ايران باتمركزبرعراق نموده و ازواگذاري مسئوليت مذاكره باايران ازطريق ايروئيكا واتلاف وقت دو ونیم ساله سخن مي گويدورييس بنيادكارنگي نيزسياست دولت بوش رادرخصوص دادن فرصت مذاكره باايران مغايرباسياست بنيادي وي قلمدادمي كندومي گويدنمي توان ازيكسوكشوري رامحورشرارت وعامل ناهنجاري درعراق ناميدوبعدباهمان كشورنيزبه مذاكره نشسته وبه تفاهم رسيد!!

اماازسوي ديگربرخي عناصركه به تندرويي درمقابل ايران نيزاشتهارداشته اندنظيرچاك هاگل نماينده ايالت نبراسكا دريك چرخش 180درجه اي كه درواقع بيانگراراده پشت صحنه جمهوريخواهان است ازدولت بوش ميخواهدباايران قبل ازاتخاذهرتصمیمی مذاكره نمايد ويامحمدالبرداعي دبيركل آژانس انرژي اتمي كه حل مشكل هسته اي ايران رادرگرو مذاكره مستقيم ايران وآمريكامي داند.
درايران نيزگروههاي مختلف اپوزيسيون بااتخاذمواضعي ازرهبران كشورميخواهند تاباتعديل موضع خودودولت دست نشانده احمدي نژاددرخصوص مسائل هسته اي وبين المللي ازجمله موضع” نابودي اسرائيل” گامهاي عملي درخصوص تنش زدايي ورفع خطراز كشوربرداشته ودرصفوف محافظه كاران ايراني نيززمزمه مذاكره با” شيطان بزرگ” به گوش ميرسددراين رابطه حجت الاسلام زادسرنماينده جيرفت كه نمونه ايراني سناتورچاك هاگل است مي گويد”وقتي باشيطانهاي كوچك (منظورانگليس،فرانسه وآلمان)مذاكره مي كنيم چراباشيطان بزرگ نكنيم”وظاهرافراموش كرده است كه تاقبل ازروي كارآمدن دولت احمدي نژادحتي سخن ازمذاكره باآمريكا ازسوي رهبري ايران جرم،بي غيرتي وناآگاهي ازروابط بين الملل محسوب وتاحدوزراي كابينه خاتمي ازصحبت دراين خصوص منع شده وتعدادي ازاصلاح طلبان نظيرعباس عبدي بهمين جرم درزندان ايام سپري مي كردند

آقاي علي لاريجاني كه بعنوان دبيرشوراي عالي امنيت ملي ايران ومنتخب رهبري ناميده مي شدفرمان بحث هسته اي ورابطه ايران و آمريكارابدست گرفته وبگونه اي حركت مي نمايدكه عملا دولت ووزارت خارجه احمدي نژادراخارج ازگود سياست خارجي معرفي مي نمايددرست همانگونه كه درزمان خاتمي عملاحسن روحانی وشوراي امنيت ايران عهده دارمذاكرات بودونه وزارت امورخارجه كشور
علی لاریجانی ازطرق مختلف ازجمله خبرنگاريو.اس .تودي بارباراسالوين پيامهاي خودرابراي مقامات آمريكا ازجمله استفان هادلي مشاورويژه جورج بوش درامورامنيت ملي كه ازوي بعنوان فردمنتخب بوش براي مساله ايران نام برده مي شودفرستاده ومانورهاي سنگيني درپشت صحنه بظاهرتندوپرخاشگرانه رهبران درداخل كشورراراهبری می کندکه البته تمام بانظرآقای خامنه ای است.

رسانه هاي دركشورنيزآرام ننشسته وحسب اشاره رهبران وسياست دولتهاي ايران وامريكادراين سناريوهانقش خودراايفاء مي نمايندفرازونشيبهاي مواضع نشريات ايراني وآمريكايي طي سه هفته اخيربنوعي بيانگرتحولاتي است كه درپشت صحنه درحال وقوع است

اماماجراچيست وهدف كدامست؟
دولت جورج بوش بدلايل استراتژيك درصددحل مساله ايران است ولي بدلايل تاكتيكي خوددرعراق كه منجربه وضعيت فعلي(عدم تشكيل دولت عراقي به مفهوم واقعی آن،افزايش بمب گذاريهاوخطرجنگ داخلي)گرديده ونيزانتخابات نوامبرمجلس نمايندگان آمريكاناچاربه تن دادن به مذاكره باايران، ترسيم چهره اي منطقي ازديپلماسي خودوخلع سلاح مخالفين داخلي است.
ازسوي ديگردرايران نيزوضعيتي مشابه برخورداراست رهبري ودولت احمدي نژادكه بااتخاذ مواضع پوپوليستي عملا زمينه انزواي ايران رافراهم كرده اند پس ازموفقيت آمريكادرهمراه كردن كامل اروپاوشوراي امينت درصددرفع خطري است كه ازسوي مخالفين وموافقين خودبارهاموردتاکیدقرارگرفته است واكنون بيش ازهرزمان ديگري بوي آن به مشام مي رسدعلي لاريجاني درمجلس شوراي اسلامي از”ضرورت حفظ نظام” سخن مي گويدولي ازسوي ديگرنيزمدعي است كه تن دادن به مذاكره ومعامله نيزشرايط والزامات خاص خودرامي طلبدونمي توان حتي بادرك شرايط عيني ونزديك بودن خطربدون كسب آمادگي حداقل به استقبال آن رفت لذادستگاه رهبري ايران نيزبيكارننشسته ودرحاليكه ازيكسومجوزشروع مذاكرات باآمريكاازسوي رهبري درمراسم رسمي سال نودرمشهددر21 مارچ اعلام مي شودولي همزمان براي توجيه افكارعمومي داخلي ايران ازوابستگي اين امربه وضعيت عراق ودرخواست عبدالعزيزحكيم ازحاكميت ايران ونيزانجام مانورهاي نظامي بعنوان پوشش بظاهرآبرومندانه آن استفاده مي گردد
همچنين درحاليكه آمريكابراي حفظ متحدان اروپايي خودازمحدودبودن مذاكرات ايران-آمريكابه مساله عراق سخن مي گويدايرانيهاخواسته خودراازمذاكرات كه نهایتاتضمين امنیتی رژيم است پنهان نمي كنند
حكومت ايران نيزدرحاليكه براي پوشش اقدامات خودازتشكيل يك هيات تحت سرپرستي يك ژنرال سپاه پاسداران جهت شروع مذاكرات درخانه عبدالعزيرحكيم ازتاريخ شنبه 7 آپريل خبرمي دهد ولي عملاازهفته قبل بااعزام پنهاني نمايندگان خوديعني دکترمحمدنهاونديان به واشنگتن مذاكره باآمريكاييهاراآغازنموده است
بعبارت ساده تررهبران منزوي ايران همانگونه كه بارهامكنونات قلبي خودراآشكارنموده اند حاضربه تسليم درمقابل آمريكا(بالاخص درشرايط فعلي)به شرط تضمين بقاء خودتحت عنوان حفظ نظام هستند وبهمين دليل اين تسليم راباظاهري آبرومندانه ومنجربه تثبیت خود مي خواهند ولي ازسوي ديگرنيزدولت آمريكابامرورعملكردحدود30 ساله رهبران فعلی هيچگونه دليلي براي اعتمادبه آنهارادردست نداردمگراينكه اين اعتمادبگونه اي بابرداشتن گامهاي عملي ومطمئن حاصل گرددبهمین دلیل ودرحالیکه اعتمادسازی بامحافظه کاری کامل وبطورپنهاني درحال انجام است همزمان آمريكاسياستهایی نظیر” قورباغه درقابلمه داغ” و”ماشه” راباهمكاري متحدين اروپايي خوداعمال مي كند واكنون سوال اينست استفان هادلي مك آرتورايران خواهدبود؟آيارهبران دركشورمي توانندبه هم اعتمادكنند؟آياوقت كشي بوش براي گذشتن ازموج عراق وانتخابات مجلس آمريكا منافع آمريكاراتامين مي كنديازمان لازم كمترازشش ماه راجهت غني سازي وساخت بمب اتمي توسط ايران بعنوان تضمين بقاي حکومت روحانیون برکشورفراهم مي آورد؟
ماآنچه شرط بلاغ بودبجاي آورده خواه پندگيروخواه ملال ولي ازقديم گفته اندسالي كه نكوست ازبهارش پيداست وبقول حافظ دريادل
باش تاصبح دولتش بدمدكاين ازنتايج سحراست

Leave a Reply

Your email address will not be published.