گامی دیگرازسوی رهبری برای بلعیدن نفت ایران -بخش اول

در29 اسفند91 سرداررستم قاسمی با صدور29 پروانه بهره برداری تحت پوشش فرآیند جداسازی حاکمیت از تصدی گری درصنعت نفت گام تازه ای رابرای ریل گذاری انتقال درآمدهای نفتی ازحوزه دولت به حوزه رهبری برداشت. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران که وظیفه آماده سازی افکارعمومی برای این تبهکاریها رابعهده دارد با گزارشی تحت عنوان ” …

More