انتخابات خرداد 92 ایران، پیروزی یاشکست خامنه ای

این روزها تحلیل های متفاوتی وگاهی با زوایای 180 درجه نسبت به هم درخصوص انتخابات ریاست جمهوری ایران درخرداد 92 وپیروزی حسن روحانی صورت می گیرد که عملا نوعی سردرگمی رادرداخل وخارج ازکشوربرای مردم، کنشگران سیاسی وحتی مقامات دولتهای خارجی بوجود آورده است که یک نمونه ازآن مواضع دولت کانادا می باشد. گرچه برخی اصولا …

More