آقای نیک آهنگ این تازه آغازماجراست

ماجرای مهدی هاشمی رابعنوان پروژه استراتژیک خامنه ای برای حذف هاشمی را در” اینجا” برای مخاطبین خود توضیح داده ام و همانطوریکه قول داده بودم دراین مطلب نقش نیک آهنگ کوثر را بعنوان یک عنصرخبیث وعامل رژیم دراین ماجرا بازشکافی خواهم کرد. نیک آهنگ درآخرین نوشته اش می گوید “متاسفم که به این شکل تمام …

More

مهدی هاشمی وگرفتاری بین افعی ومارغاشیه

این مطالب حاشیه ای است بردرخواست نیک آهنگ کوثرازهوشنگ بوذری برای خودداری از انتشاراسناد ومدارک اخذشده ازوی درجریان رسیدگی به پرونده شکایت وی برعلیه مهدی هاشمی اولین آشنایی نگارنده با نام نیک آهنگ کوثربه زمانی برمی گردد که وی رابخاطرکاریکاتورش به زندان اوین آورده بوده ولی دریکی ازبندهای غیرسیاسی جای داده بودند درآنهنگام دستیابی به …

More