مرثیه ای برمرگ لی خوان یو بنیانگذارسنگاپورمدرن- بخش اول

دیکتاتورمصلح یا اندیشمندی تکنوکرات امروزه کمترکسی است که پایش به سنگاپور(موسوم به جبل الطارق شرق) نرسیده باشد وزبان به مدح رهبران آن بالاخص لی خوان یو نگشوده باشد رهبرانی که ازیک بندرسرراهی واقع درتنگه مالاکا کشوری مدرن ساخته که اکنون بسان الماسی درشرق آسیا می درخشد. کشوری اشغال شده توسط ژاپنی ها درحریان جنگ دوم …

More

مرثیه ای برمرگ لی خوان یو بنیانگذارسنگاپورمدرن- بخش دوم

دیکتاتورمصلح یا اندیشمندی تکنوکرات دربخش اول این مطلب به ذکرویژگیهای ژئوپولتیک سنگاپور، ویژگیهای شخصیتی لی خوان یو و مقایسه برخی ازاقدامات وی با رهبران خاورمیانه پرداختیم. دراین بخش سعی خواهیم کرد با بازشکافی شخصیتی این فارغ التحصیل کمبریج و روشهای وی راز تبدیل سنگاپور ازیک بندر تدارکاتی را به کشوری توسعه یافته برای مخاطبین خود …

More